838/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av 2 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Om en person har lämnat sin folkpension vilande på det sätt som avses i 22 § 5 mom. folkpensionslagen betalas till honom, med avvikelse från vad som bestäms ovan samt utan hinder av 1 § och 3 § 4 mom. i denna lag, handikappbidrag till det belopp som anges i 2 § 1 mom. 1 punkten för den tid pensionen är vilande. Personen kan inte för samma tid få handikappbidrag enligt 2 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

RP 87/1998
ShUB 14/1998
RSv 120/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.