837/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 20 § 1 mom. 2 punkten och 39 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. 2 punkten i lag 1487/1995 och 39 § 4 mom. i lag 572/1992, samt

fogas till 22 §, sådan den lyder i lagarna 697/1964 och 670/1985 samt i nämnda lag 1487/1995, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., till 30 a §, sådan den lyder i lagarna 123/1988 och 979/1996, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., samt till 39 §, sådan den lyder i lagarna 705/1965, 572/1982, 214/1991, 564/1993 och 1502/1995 samt i nämnda lag 1487/1995, ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir ett nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 214/1991, som följer:

20 §

I folkpension betalas


2) invaliditetspension:

a) till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, till den som inte har fyllt 18 år likväl endast under de förutsättningar som anges i 39 § 4 mom.,

b) i de fall som avses i 22 § 1 mom. och 22 b § i form av rehabiliteringsstöd till en arbetsoförmögen person som inte har fyllt 65 år, eller

c) i de fall som avses i 22 a § i form av individuell förtidspension till en person som har fyllt 58 men inte 65 år, eller


22 §

Om en pensionstagare, i vars hälsotillstånd ingen väsentlig förändring inträffat och som uppbär i 1 mom. avsedd full invaliditetspension som beviljats tills vidare, börjar förvärvsarbeta och han av detta arbete anses få en skälig utkomst, betalas inte pension för tiden i arbete, utan pensionen lämnas vilande. Med full invaliditetspension likställs en pension vars belopp avviker från beloppet av full pension av orsaker som följer av 25 b §. Sådana i 26 § avsedda familje- och försörjningspensioner som en person uppbär beaktas inte när det avgörs om han anses uppbära sådan full invaliditetspension som kan lämnas vilande. Pensionen kan lämnas vilande för en tid av minst sex och högst 24 månader.

Den vars invaliditetspension är vilande betraktas under denna tid inte som pensionstagare. Till en person vars pension har lämnats vilande enligt 4 mom. betalas för den tid pensionen är vilande sådant handikappbidrag som nämns i 2 § 3 mom. lagen om handikappbidrag (124/1988). Betalning av vilande pension börjar på nytt, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsterna har minskat så att personen i fråga inte längre anses få en skälig utkomst av sitt arbete. Om krav på betalning av en vilande pension inte har framställts i en anmälan till pensionsanstalten på begäran av pensionsanstalten före utgången av den tid som anges i 4 mom., anses det utan särskilt beslut att pensionen upphört.


30 a §

Vårdbidrag betalas inte för den tid under vilken en person uppbär handikappbidrag som nämns i 22 § 5 mom.


39 §

För den som inte fyllt 18 år uppkommer rätten till invaliditetspension tidigast vid ingången av månaden efter den under vilken hans rätt till rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning upphörde. Den vars rehabilitering fortsätter när han fyller 18 år har inte heller rätt till pension förrän rehabiliteringen eller betalningen av rehabiliteringspenning har upphört. Med avvikelse från vad som bestäms ovan kan pension dock beviljas en person som enligt utredningar inte anses ha möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering eller vars yrkesinriktade rehabilitering har avbrutits eller upphört som resultatlös på grund av sjukdom.

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. uppkommer rätten till invaliditetspension vid ingången av månaden efter den under vilken arbetsoförmågan inträtt, om den försäkrade blivit arbetsoförmögen medan han uppburit arbetslöshetspension. Detsamma gäller en försäkrad som medan han uppbär frontmannapension blir arbetsoförmögen och därvid uppbär arbetslöshetspension enligt någon lag eller bestämmelse som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

Vad som bestäms i 39 § 4 mom. tillämpas inte på den vars rätt till pension uppkommit före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.