836/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 18 § 2 mom., 20 §, 25 § 1 mom., 27 § 1 mom. och 31 §,

av dessa lagrum 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag 987/1996, 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1065/1994 och 31 § sådan den lyder i lag 1503/1995, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1065/1994, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., till lagen en ny 5 a §, till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1503/1995, ett nytt 3 mom., till 9 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 1503/1995, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 17 a § som följer:

5 §
Grunderna för beviljande av rehabilitering

För tiden för sådan i lagen om läroavtalsutbildning (1605/1992) avsedd läroavtalsutbildning som ordnas såsom rehabilitering kan rehabiliteringspenning med stöd av ett läroavtal betalas till den som är handikappad på det sätt som avses i 2 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten. Därvid förutsätts att utbildningen är nödvändig enligt 4 §.


5 a §
Rehabiliteringspenning till unga för säkerställande av yrkesinriktad rehabilitering

Till en ung person som fyllt 16 år och som är handikappad på det sätt som avses i 2 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten betalas rehabiliteringspenning utan hinder av 7 § 3 mom. och utöver i de fall som nämns i 5 § för att förebygga att personen går i invalidpension och för att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering av honom, förutsatt att en personlig studieoch rehabiliteringsplan har uppgjorts för honom. Rehabiliteringspenning betalas i enlighet med denna paragraf högst till utgången av den månad under vilken mottagaren fyller 18 år. Om mottagaren när han fyller 18 år deltar i rehabilitering, fortsätter betalningen av rehabiliteringspenning till utgången av den månad under vilken den pågående rehabiliteringsperioden har löpt ut.

Den plan som avses i 1 mom. uppgörs tillsammans med den unga och hans vårdnadshavare som samarbete mellan den ungas hemkommun och vid behov andra sakkunnigmyndigheter. Den skriftliga planen sänds avgiftsfritt till folkpensionsanstalten för behandling av ansökan om rehabiliteringspenning.

Genom förordning bestäms närmare om de perioder som berättigar till rehabiliteringspenning samt om uppgörande av studie- och rehabiliteringsplanen och om innehållet i den.

8 §
Betalningstid

En handikappad ung person som inte fyllt 18 år och som är berättigad till rehabiliteringspenning enligt 5 a § har rätt till rehabiliteringspenning även för tiden mellan rehabiliteringsperioder samt för den tid under vilken han väntar på ett rehabiliteringsbeslut eller på att rehabiliteringen skall inledas. Rehabiliteringspenningen betalas då minskad med 20 procent. Närmare föreskrifter om grunderna för betalningen meddelas av folkpensionsanstalten.

9 §
Självrisktid

När rehabiliteringspenning som beviljats enligt 5 a § betalas för sådan i 8 § 3 mom. avsedd tid då klienten väntar på att rehabiliteringen skall inledas, räknas självrisktiden från den första dagen under den tid som beslutet om rehabiliteringspenning gäller.

17 a §
Rehabiliteringspenning för unga handikappade

Rehabiliteringspenning som betalas enligt 5 a § utgör per dag en tjugofemtedel av 2 100 mark, om inte mottagaren av rehabiliteringspenning har rätt till en större rehabiliteringspenning enligt andra bestämmelser i denna lag.

18 §
Samordning

Får rehabiliteringsklienten för den tid under vilken han genomgår utbildning i form av yrkesinriktad rehabilitering eller utför praktik i anslutning till sådan utbildning regelbundet någon annan ersättning för inkomstbortfall än sådan som avses i 1 mom. eller någon annan inkomst som tryggar utkomsten, skall nämnda inkomster och ersättningar dras av från den rehabiliteringspenning som betalas för samma tid, till den del det sammanlagda beloppet av dem, beräknat terminvis, i genomsnitt överstiger beloppet av full folkpension per månad för en ensamstående person i den kommungrupp som hans bosättningskommun tillhör. Den samordning om vilken bestäms i detta moment tillämpas inte på rehabiliteringspenning som med stöd av 21 § betalas till arbetsgivaren eller på den rehabiliteringspenning som betalas på grundval av 5 a §.


20 §
Justering av rehabiliteringspenningens belopp

Rehabiliteringspenning under tiden för yrkesutbildning skall fastställas på nytt, om de inkomster och ersättningar som påverkar dess belopp stiger väsentligt eller sjunker.

Närmare bestämmelser om fastställande av rehabiliteringspenningen på nytt, de förändringar i inkomster och ersättningar som därvid skall beaktas samt om mottagarens skyldighet att anmäla förändringar i sina förhållanden meddelas av folkpensionsanstalten.

25 §
Ansökan om förmåner

Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd enligt prövning skall sökas hos folkpensionsanstalten. I samband med ansökan om rehabiliteringspenning skall rehabiliteringsbeslutet visas upp. Det förutsätts dock inte att rehabiliteringsbeslutet visas upp, om rehabiliteringspenning söks med stöd av 5 a §.


27 §
Betalning

Rehabiliteringspenning betalas per betalningsperiod efter rehabiliteringsperioden så att den första betalningsposten omfattar de sex första vardagar för vilka rehabiliteringspenning betalas och varje följande betalningspost 25 vardagar. Närmare föreskrifter om betalningsförfarandet samt om de utredningar som behövs meddelas av folkpensionsanstalten.


31 §
Indexjustering

En rehabiliteringspenning som bestäms enligt 14, 15 eller 17 a § skall årligen indexjusteras med iakttagande av 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999.

Vad som bestäms i 5 § 4 mom. tillämpas endast på läroavtalsutbildning som börjar efter det att lagen trätt i kraft.

Vad som bestäms i 5 a § tillämpas inte på rehabiliteringspenning som betalas för rehabilitering som inletts före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.