821/1998

Utfärdat i Helsingfors den 12 november 1998

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

Finansministeriet har

ändrat 3 § 2 mom., i 5 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 och 13 punkten, 6 § 9 punkten, 6 a och 12 § i sitt beslut av den 28 december 1995 om deklarationsskyldighet (1760/1995) samt

fogat en ny 25 punkt till 5 § 1 mom. och en ny 11 punkt till 6 § som följer:

3 §
Uppgifter om utländska bassamfund

Om ett utländskt bassamfund är ett sådant dotterföretag för en skattskyldig som avses i 1 kap. 6 § eller ett intresseföretag som avses i 1 kap. 8 § bokföringslagen (1336/1997), skall den skattskyldige till sin skattedeklaration foga en till riktigheten styrkt kopia av resultat- och balansräkningarna för det utländska samfundets räkenskapsperiod liksom även av balansräkningen för föregående räkenskapsperiod eller av motsvarande bokslutshandlingar. Av en handling på främmande språk skall dessutom på anmodan lämnas en finsk- eller svenskspråkig översättning som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan kompetent person.


5 §
Deklarationsskyldigheten för rörelseidkare och vissa andra som har dubbel bokföring

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som är yrkesutövare och har dubbel bokföring och en i 1 kap. 1 § 1 mom. bokföringslagen (1336/1997) avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund, en stiftelse och en personalfond skall utöver de uppgifter som anges i 1―3 § lämna följande uppgifter och utredningar:

1) uppgifter om resultat- och balansräkningen för skatteåret samt de uppgifter som avses i 2 kap. 4 § 1 mom. 7 punkten, 2 kap. 4 § 2 mom. och 2 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten bokföringsförordningen (1339/1997),


13) utredning om sådana i 5 kap. 14 § bokföringslagen (1336/1997) avsedda framtida utgifter och förluster samt avsättningar vilka har bokförts som kostnad under skatteåret,


25) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan de aktiverade anskaffningsutgifterna för aktier och andelar som hör till andra balansräkningsposter än anläggningstillgångar och de kända återanskaffningspriserna på dessa vid räkenskapsperiodens utgång, om denna skillnad är väsentlig.


6 §
Särskilda uppgifter om aktie- och personbolag samt vissa andra samfund

Aktiebolag, andelslag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättningar, stiftelser, öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 1―3 och 5 § till skatteverket inge följande handlingar, uppgifter och utredningar:


9) uppgifter om sådana majoritetsaktieägare i aktiebolag som avses i 42 § 2 och 3 mom. inkomstskattelagen,


11) uppgifter om penninglån som beviljats sådana aktieägare som avses i 42 § 4 mom. inkomstskattelagen och deras familjemedlemmar.

6 a §
Uppgifter i anslutning till en ändring av verksamhetsformen

En i 24 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd skattskyldig eller sammanslutning som föregick ett aktiebolag skall lämna en i 4 § 1 punkten avsedd resultaträkning eller i 5 § 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter om resultaträkningen över det senaste skatteåret och i 5 § 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter om balansräkningen för tidpunkten för skatteårets utgång. Aktiebolaget skall lämna i 5 § 1 mom. 1 punkten avsedda uppgifter om resultaträkningen för det skatteår som börjar när verksamhetsformen ändras. Ett aktiebolag på vilket tillämpas 24 § 2 mom. inkomstskattelagen gällande maximalt avskrivningsbelopp skall avge en utredning av vilken framgår att avskrivningarna överensstämmer med det nämnda lagrummet.

12 §
Uppgifter om ändring av räkenskaps- perioden

En skattskyldig som ändrar tidpunkten för räkenskapsperiodens slut, skall meddela skatteverket om detta. Om bokslutet förläggs till en senare tidpunkt skall meddelandet lämnas in en månad före den dag då räkenskapsperioden skulle ha upphört. Om bokslutet förläggs till en tidigare tidpunkt skall meddelandet lämnas in en månad före den dag då räkenskapsperioden upphör.

Till meddelandet skall fogas utredning om de åtgärder som genomförandet av ändringen förutsätter, såsom ändring av stadgarna eller bolagsordningen, utverkande av behörig myndighets godkännande för ändringen av stadgarna eller bolagsordningen samt införande av ändringen i registret. Om utredningar inte kan fogas till meddelandet skall de tillställas skatteverket inom en månad efter att meddelandet till skatteverket gjordes.


Detta beslut träder i kraft den 20 november 1998.

Beslutet tillämpas första gången vid givande av uppgifter för 1999 års beskattning. Beslutets 5 och 6 a § tillämpas under skatteåret 1999 dock endast på de skattskyldiga som upprättar bokslutet enligt den nya bokföringsförordningens (1339/1997) schema. Beslutets 6 § tillämpas första gången vid givande av uppgifter för 1998 års beskattning.

Helsingfors den 12 november 1998

Minister
Jouko Skinnari

Överinspektör
Terhi Järvikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.