807/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 november 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter vassbuk med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

På grund av att den för år 1998 beviljade vassbukkvoten inom Östersjön har fyllts, förbjuds fiske efter vassbuk på nämnda områden (ICES-delområdena 22―32) för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland.

Förvaring av vassbuk som fångats inom förbudsområdet ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan vassbuk från fartygen är förbjuden efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 13 november 1998 och tillämpas fram till utgången av år 1998.

1) Rådets förordning (EEG) nr 2847/93; EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1
2) Rådets förordning (EG) nr 45/98; EGT nr L 12, 19.1.1998, s. 42

Helsingfors den 10 november 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriråd
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.