801/1998

Utfärdat i Helsingfors den 6 november 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 10 § 2 mom. statsrådets beslut (861/1995) den 15 juni 1995 om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på beslut som gäller beviljande av kompensationsbidrag och som fattas med stöd av statsrådets beslut av den 15 juni 1995 om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar.

2 §

Det totala antalet enheter som berättigar till stödet på grundval av ansökningarna 1998 om kompensationsbidrag kommer att överskrida det maximiantal som Europeiska unionens kommission godkänt. Av denna orsak begränsas antalet enheter som berättigar till kompensationsbidraget multipliceras med koefficienten 0,926. Beloppet av det kompensationsbidrag som 1998 betalas till jordbrukare är således 967 mk per hektar åker som berättigar till kompensationsbidrag och per djurenhet.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 11 november 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 6 november 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Mika Survonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.