799/1998

Given i Helsingfors den 6 november 1998

Förordning om ändring av 30 § universitetsförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) 30 § som följer:

30 §
Övningsskolor

Vid en övningsskola finns en ledande rektor som svarar för skolans verksamhet.

Universitetet kan bland lärarna vid övningsskolan utse en eller flera rektorer, biträdande rektorer och prorektorer, som sköter de uppgifter som bestäms i en instruktion.

Närmare bestämmelser om övningsskolans förvaltning och verksamhet meddelas i en instruktion.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De instruktioner för övningsskolorna som gäller när denna förordning träder i kraft fortsätter att gälla till den del de inte står i strid med lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998) eller författningar som utfärdats med stöd av dem, tills nya instruktioner utfärdas.

De prorektorer, rektorer för ett skolstadium och prorektorer för ett skolstadium som förordnats med stöd av övningsskoleförordningen (336/1985) sköter sina uppgifter till utgången av mandatperioden, om inte universitetet beslutar något annat.

De beslut genom vilka undervisningsministeriet med stöd av övningsskoleförordningen har beviljat en skola rätt att för viss tid avvika från bestämmelserna om grundskolan och gymnasiet gäller för den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen och gymnasieutbildningen tills denna tid har gått ut.

Helsingfors den 6 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.