772/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 2 § 3 punkten, 9 § 1 och 2 mom., 9 a § och 28 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 1648/1992 samt 9 § 1 mom., 9 a § och 28 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1386/1993, samt

fogas till förordningen nya 8 a och 8 b § samt till 12 §, sådan den lyder i förordning 290/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård, vårddygnen därefter och den dag då personen i fråga lämnar anstalten, samt


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § uppbäras högst 250 mark.

8 b §
Laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar

För laboratorie- och röntgenundersökningar som görs efter remiss från privatläkare och till vilka inte ansluter sig andra undersökningar eller behandlingsåtgärder kan sjukhus eller verksamhetsenheter som avses i 8 § 1 mom. ta ut högst en avgift som motsvarar kostnaderna för produktion av servicen.

9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan uppbäras en grundavgift på högst 33 mark per besök. För vård som ges av en specialtandläkare kan dock i grundavgift uppbäras högst 66 mark per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersöknings- och behandlingsåtgärder uppbäras högst följande avgifter:

1) Undersökningar
a) undersökningar som hänför sig till åtgärdsområdet 0 i bilaga till den gällande sjukförsäkringser-sättningstaxan, per besök 28 mk
b) röntgenundersökningar per tand-bild 28 mk
c) röntgenfotografering av käkarna och hela tandgården 56 mk
2) Profylaktisk behandling
a) behandling som hänför sig till åtgärdsområdet 1 i bilaga till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan, för profylaktisk behandling och hälsofostran, per besök 28 mk
b) högst 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 56 mk
c) över 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 110 mk
3) Vård av sjukdomar med undantag av nedan angivna protetiska åtgärder
a) för åtgärder enligt grupperna i bilaga E till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan:
sf-kod avgift
mk
0― 299 28
300― 499 56
500― 799 110
800―1099 165
1100―1299 220
4) Protetiska åtgärder
a) vård av protes:
med grundering 165 mk
reparation 110 mk
b) protes med akryldelar och hel-protes 550 mk
c) kronor och bryggor per tand 550 mk
d) skeletterad protes 660 mk

9 a §
Specialiserad sjukvård som hänför sig till munhåla och käkar

Då undersökning och behandling av munhåla och käkar som ordnas av hälsovårdscentralen utförs på grund av utvecklingsstörning i tänderna, käkarna eller ansiktet eller på grund av grav, funktionshämmande, omfattande, medfödd utvecklingsstörning eller avsaknad av tänder, smärttillstånd i huvud- och käkregionen, strålbehandling av hals- och huvudregionen, cytostatikabehandling eller tandvård som är nödvändig för behandling av någon annan sjukdom än en tandsjukdom, uppbärs i stället för de avgifter som anges i 9 § en avgift enligt 8 § 1 mom. eller 8 a §.

12 §
Kortvarig anstaltsvård

Per kalenderdygn får uppbäras endast en vårdavgift. Om klienten flyttas direkt till en annan anstalt får den remitterande anstalten inte uppbära avgift för den dag då förflyttningen sker.

28 a §
Inkomst av skog

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 och 28 § beaktas som inkomst av skog den nettointäkt av skog som har fastställts för förmögenhetsbeskattningen och från vilken dras av räntorna från skogsbruket och 10 procent av värdet på nettointäkten.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.