765/1998

Utfärdat i Helsingfors den 19 oktober 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i landsbygdsnäringslagen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/1990), sådana de lyder i lag 169/1995, beslutat:

1 §

Som kreditinrättning enligt 4 § 1 mom. 7 punkten landsbygdsnäringslagen betraktas också Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal-SSP Ab.

2 §

De centrala penninginrättningar som avses i landsbygdsnäringslagen 4 § 1 mom. 8 punkten är:

1) affärsbankerna,

2) Finlands Hypoteksförening,

3) för de andelsbanker som är medlemmar av Andelsbankcentralen-ABC andelslag, samt för Okopankki Oyj, Andelsbankernas Centralbank Abp,

4) för de andelsbanker som är medlemmar av de Lokala andelsbankerna (Paikallisosuuspankit ry), Oy Samlink Ab, så som bestäms i 5 punkten,

5) för sparbankerna och sparbanksaktiebolagen Oy Samlink Ab, för vilken Aktia Sparbank Abp är kontoförande bank; och

6) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal-SSP Ab, dock ifråga om sådana krediter tillhörande Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal-SSP Ab som sköts av andra kreditinrättningar, de centrala penninginrättningarna för de kreditinrättningar i vilka de ifrågavarande krediterna sköts.

3 §

Vad som bestäms i 1 § om kreditinrättningar och i 2 § om centrala penninginrättningar gäller förutom långivning enligt landsbygdsnäringslagen också skötseln av motsvarande uppgifter enligt lagar och lagstiftning som avses i 59 § 1 och 2 mom. i nämnda lag samt enligt förordningar, beslut och föreskrifter som givits med stöd av dessa.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 26 oktober 1998 och tillämpas från och med 1 oktober 1998.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 30 juli 1992 om centrala penninginrättningar som avses i landsbygdsnäringslagen (683/1992) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 oktober 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.