764/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Förordning om ändring av förordningen om allmänna vägar

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/1957) 33, 34 och 41―45 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 §, 41―43 och 45 § i förordning 199/1995, 34 § delvis ändrad i nämnda förordning och 44 § i nämnda förordning och i förordning 648/1967,

ändras mellanrubriken före 11 § samt 11, 13, 14, 17―19, 32 b och 67 §,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i förordning 324/1964, 14 och 18 § sådana de lyder i nämnda förordning 199/1995, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1255/1995, 32 b § sådan den lyder i förordning 115/1981 och 67 § sådan den lyder i förordning 284/1971, samt

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

B. Utredningsplan och vägplan
11 §

Undersökningar som är nödvändiga för utredningsplanen och vägplanen görs och planerna upprättas genom vägverkets försorg. Vägverket kan ge i detta moment nämnda åligganden samt till dem anslutna, i 12 och 13 § avsedda åtgärder i uppdrag åt någon annan myndighet eller en enskild sakkunnig att handhas under dennas tillsyn.

I det kostnadsförslag som skall fogas till utredningsplanen och vägplanen skall separat anges de kostnader som beräknas uppkomma av vägarbetet och av ersättningar enligt 9 kap. lagen om allmänna vägar.

13 §

Angående inledandet av utredningsplaneringen och vägplaneringen samt undersökningar i anslutning därtill skall meddelande tillställas kommunen samt, genom kungörelse eller på annat lämpligt sätt, de personer som nämns i 26 a § 1 mom. lagen om allmänna vägar. Dessa har rätt att vara närvarande vid undersökningen och framföra sin åsikt i saken.

Sedan de åtgärder som nämns i 1 mom. vidtagits anses arbetet på vägplanen ha inletts i enlighet med vad som avses i 28 § 1 mom. lagen om allmänna vägar.

13 a §

Det tillfälle att framföra sin åsikt i saken som avses i 26 a § 1 mom. lagen om allmänna vägar kan beredas genom personligt meddelande om förberedelserna, vid ett särskilt informationsmöte, genom att beredningsmaterialet framläggs efter det framläggandet kungjorts i samma ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen eller på något annat lämpligt sätt.

14 §

Om utredningsplanen och vägplanen skall inhämtas utlåtande av de regionala miljöcentralerna, förbunden på landskapsnivå och kommunerna. Dessutom kan enligt behov inhämtas utlåtande av andra myndigheter. De vilkas fördel eller rätt berörs av planen skall beredas tillfälle att framställa anmärkningar med anledning av den.

Vägverket skall sända ett skriftligt meddelande om att planen framlagts till påseende till sådana markägare och markinnehavare inom planeringsområdet vilkas boningsplats finns i en annan kommun och är nämnd i handlingarna eller annars känd.

Kommunen skall, innan utlåtande avges, i det syfte som avses i 1 mom. hålla planen framlagd för allmänheten under en tid av 30 dagar. Anmärkningar mot planen skall riktas till vägverket och inlämnas till kommunen innan den tid under vilken planen skall vara framlagd går ut. Om framläggande av planen samt om sättet och tiden för framställande av anmärkningar skall genom kommunens försorg kungöras i samma ordning som kommunala tillkännagivanden kungörs i kommunen.

Kommunen skall sända sitt utlåtande om planen och mot planen framställda anmärkningar samt inlämnade anmärkningsskrifter till vägverket.

17 §

Trafikministeriet godkänner utredningsplaner som gäller anläggande av motorvägar och motortrafikleder och betydande förbättringar av dem.

Andra utredningsplaner och vägplanerna godkänns av vägverkets centralförvaltning. Om kommunen, förbundet på landskapsnivå eller den regionala miljöcentralen i väsentliga punkter är av annan mening beträffande planen än vägverket, skall vägverket överföra ärendet till trafikministeriet för avgörande. Av särskilda skäl kan vägverkets centralförvaltning även i andra fall överföra planen till trafikministeriet för godkännande.

18 §

Meddelande om beslut om godkännande av en utredningsplan eller vägplan skall av vägdistriktet tillställas förbundet på landskapsnivå, den regionala miljöcentralen, kommunen samt, om ärendets beskaffenhet det kräver, även andra myndigheter. Vid behov skall en kopia av planen bifogas meddelandet.

Vägdistriktet skall underrätta dem som framställt anmärkning med anledning av planen och vilkas adress är känd om beslut om godkännande av utredningsplanen och vägplanen samtidigt som beslutet delges offentligen i enlighet med 106 § lagen om allmänna vägar.

Handlingar som gäller godkännande av en utredningsplan och vägplan förvaras hos vägverkets centralförvaltning.

19 §

I en godkänd vägplan kan sådana i förhållande till vägföretaget som helhet mindre ändringar göras, vilka i samband med planens genomförande prövas nödvändiga och ändamålsenliga.

32 b §

Bestäms i vägplanen med stöd av 26 § 3 mom. lagen om allmänna vägar om rätt att upplägga marksubstanser som uppstår under vägarbete eller att använda område såsom inkvarteringsområde, upplagsområde eller dylikt område, skall väghållaren, efter det vägarbetet slutförts och användningen av de för ovan avsedda ändamål reserverade områdena upphört, snygga upp områdena och i fråga om de områden, som använts för uppläggande av marksubstanser, vid behov även utjämna dem så, att markägaren utan oskäligt förfång på ändamålsenligt sätt kan använda området.

67 §

Såvida överenskommelse om avlägsnande av egendom på ett område som tagits i besittning i enlighet med 62 § lagen om allmänna vägar inte kan nås, skall vägdistriktet utsätta en skälig och med hänsyn till vägarbetets utförande lämplig tidsfrist för egendomens ägare eller innehavare, efter vars utgång egendomen avlägsnas genom väghållarens försorg. Härvid skall vägdistriktet innan egendomen avlägsnas om möjligt underrätta egendomens ägare eller innehavare om saken.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.