762/1998

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

Containerlag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på containrar som används i internationell trafik.

Denna lag gäller inte containrar som har konstruerats särskilt för lufttransport.

Bestämmelser om containrar som används för transport av farliga ämnen finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) internationell trafik transporter från utlandet till Finland eller från Finland till utlandet eller transporter genom finskt territorium,

2) konventionen den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar jämte bilagor,

3) container en transportanordning

a) som är avsedd för upprepad användning,

b) som har konstruerats särskilt för att underlätta godsbefordran med ett eller flera transportsätt utan att godset lossas eller lastas om under transporten,

c) som har konstruerats så att den lätt kan säkras och hanteras samt för dessa ändamål har försetts med hörnbeslag,

d) som är så stor att den yta som begränsas av de fyra yttre bottensidorna är antingen minst 14 m2 eller, om transportanordningen är utrustad med övre hörnbeslag, minst 7 m2.

Med container avses inte fordon.

3 §
Godkännande av containrar

Innan en container får användas i internationell trafik skall den i fråga om konstruktionens hållfasthet och utrustningarna godkännas så som bestäms närmare genom förordning. Godkännandet av konstruktionen och utrustningarna kan basera sig på ett godkännande som getts antingen en containertyp eller en enskild container.

Godkännande enligt 1 mom. krävs inte, om containern har godkänts i enlighet med konventionen i en annan stat som är fördragsslutande part i konventionen.

4 §
Säkerhetsskylt

En godkänd container skall förses med en säkerhetsskylt som avses i konventionen. I samband med godkännandet och besiktningarna skall skylten förses med behövliga anteckningar om senare besiktning av containern.

5 §
Containerägarens ombesörjnings- skyldighet

Den som äger en container är skyldig att se till att containern hålls i säkert skick. Om ägaren har sin hemort eller sitt huvudsakliga driftställe i Finland, skall containern besiktas så som bestäms närmare genom förordning.

Ägaren kan genom ett avtal överföra sin ombesörjningsskyldighet på den som hyr eller annars innehar containern.

6 §
Tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på vederbörande ministerium.

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av sjöfartsverket och av tull-, gränsbevaknings-, polis- och arbetarskyddsmyndigheterna samt av Banförvaltningscentralen, var och en inom sitt verksamhetsområde.

7 §
Säkerhetsteknikcentralens och övriga besiktningsorgans uppgifter och rättigheter

Ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan godkänner en containertyp eller en enskild container och övervakar de prov som utförs på containrarna samt godkänner på framställan av den som äger en container ett besiktningsprogram för containern så som bestäms närmare genom förordning.

Säkerhetsteknikcentralen övervakar besiktningsorganets verksamhet.

Säkerhetsteknikcentralen och besiktningsorganet har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för de uppgifter som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller även sådan information och sådana handlingar som behövs för skötseln av uppgifterna och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Säkerhetsteknikcentralen och besiktningsorganet har rätt att utan hinder av tystnadsplikten enligt 19 § av tillsynsmyndigheten få den information som de behöver för att sköta sina uppgifter.

8 §
Förutsättningar för godkännande av besiktningsorgan

Säkerhetsteknikcentralen kan godkänna en tillförlitlig, sakkunnig och oberoende sökande som besiktningsorgan. Sökanden skall också kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna bemöts lika samt sörja för behörig datasekretess. Sökanden får inte bedriva planering, tillverkning eller reparation av containrar och inte heller äga containrar eller bedriva containertrafik.

Godkännande ges inte, om det av ansökan eller annars av omständigheterna framgår att arrangemang i samband med ansökan har vidtagits i syfte att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för godkännande.

I beslutet om godkännande kan ställas villkor för att godkännande skall kunna ges.

9 §
Återkallande av godkännande av besiktningsorgan

Säkerhetsteknikcentralen kan återkalla ett godkännande som den gett ett besiktningsorgan, om

1) besiktningsorganet upphör med den verksamhet som avses i beslutet om godkännande,

2) besiktningsorganet inte längre uppfyller de allmänna förutsättningarna för godkännande eller villkoren i säkerhetsteknikcentralens beslut om godkännande och om det inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna i dessa,

3) besiktningsorganet har försatts i konkurs,

4) en sådan företrädare för besiktningsorganet som har dominerande ställning har meddelats näringsförbud,

5) besiktningsorganet har godkänt en container eller containertyp som uppenbart inte uppfyller kraven i konventionen,

6) besiktningsorganet i sin verksamhet har brutit mot kraven enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller om

7) besiktningsorganets bokföring, ekonomiförvaltning eller administration inte uppfyller villkoren för verksamheten.

Ett beslut om återkallande av godkännandet skall iakttas även om besvär har anförts över beslutet.

10 §
Återkallande av godkännande av containrar

Besiktningsorganet kan återkalla ett godkännande av containrar, om de godkända containrarna i verkligheten inte uppfyller kraven i konventionen eller om kraven enligt förordning inte iakttas vid produktionen eller kvalitetskontrollen av containrarna.

11 §
Förfarandet vid besiktningsorganet

I ärenden som gäller godkännande av containrar, återkallande av godkännande och godkännande av besiktningsprogram skall lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) och språklagen (148/1922) iakttas. Dessutom skall det som bestäms om offentlighet för myndighetshandlingar iakttas.

12 §
Sökande av rättelse i besiktningsorgans beslut

Rättelse i ett avslagsbeslut som besiktningsorganet fattat i ett ärende som gäller godkännande av en container för ibruktagande och godkännande av ett besiktningsprogram samt i beslut om återkallande av godkännande av en container får yrkas hos säkerhetsteknikcentralen. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.

13 §
Tillsynsmyndigheternas uppgifter och rättigheter

Tillsynsmyndigheten skall försäkra sig om att en container är försedd med en säkerhetsskylt enligt 4 §.

Tillsynsmyndigheten har rätt att av den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar en container eller av dennes företrädare få den information som behövs för den tillsyn som avses i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Rätten att få information gäller även sådan information och sådana handlingar som behövs för tillsynen och som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning.

Tillsynsmyndigheten har rätt att utan hinder av tystnadsplikten enligt 19 § av en annan myndighet få den information som den behöver för tillsynen.

14 §
Bristfälliga containrar

Om en container påträffas i bruk utan säkerhetsskylt eller utan att ha besiktats på det sätt som föreskrivs, kan tillsynsmyndigheten omedelbart förbjuda att containern används. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att en pågående transport slutförs, om det konstateras att containern i övrigt är säker.

Innan containern på nytt används i internationell trafik efter den transport som avses ovan skall den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare avhjälpa en brist som nämns i 1 mom.

15 §
Containrar som medför uppenbar fara för säkerheten

Om en sådan container påträffas i bruk som på grund av sin konstruktion eller sitt skick medför uppenbar fara för säkerheten, kan tillsynsmyndigheten omedelbart förbjuda att containern används.

För utförande av undersökningar kan tillsynsmyndigheten anmäla saken till ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan, som bedömer containerns konstruktion och skick samt vid behov låter utföra undersökningar. Den som tillverkat, äger, hyr eller annars innehar containern har inte rätt att få ersättning för de kostnader som dessa åtgärder åsamkar honom.

Innan en container som avses i 1 mom. på nytt kan användas i internationell trafik, skall den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare se till att containern försätts i säkert skick.

16 §
Förpliktelse att flytta containrar

Om en container som tagits ur bruk med stöd av 14 eller 15 § eller en container som på något annat sätt övergetts av ägaren medför fara för säkerheten eller olägenhet för miljön, kan tillsynsmyndigheten ålägga den som äger, hyr eller annars innehar containern eller dennes företrädare att inom en bestämd tid flytta den till en plats som anvisas av tillsynsmyndigheten.

17 §
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten kan förstärka en förpliktelse som den ålagt någon med stöd av 13 § 2 mom. och 16 § med vite eller hot om tvångsutförande enligt viteslagen (1113/1990).

18 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i beslut som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av denna lag, i säkerhetsteknikcentralens beslut om godkännande och beslut om återkallande av godkännande samt i beslut som meddelats vid rättelseförfarande enligt 12 § gäller förvaltningsprocesslagen (586/1996).

19 §
Tystnadsplikt

Den som vid tillsyn eller andra uppdrag enligt denna lag har fått upplysningar om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet får inte för utomstående röja eller för personlig vinning utnyttja dessa upplysningar, om inte den till vars förmån tystnadsplikten föreskrivits ger sitt samtycke till detta.

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas enligt 7 § 3 mom. och 13 § 3 mom. eller att uppgifter lämnas till åklagar- eller polismyndigheter för utredande av brott.

20 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 86/1998
TrUB 8/1998
RSv 93/1998

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.