754/1998

Given i Helsingfors den 16 oktober 1998

Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/1993) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom., rubriken för och 2 mom. i 5 §, 8 § 3 mom. och 15 § 2 mom., av dessa lagrum 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 408/1996, som följer:

2 §
Anställande

Dessutom får den som har fyllt 14 år eller som under kalenderåret uppnår denna ålder anställas i sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på hans hälsa, utveckling eller skolgång

1) under skolornas ferier för högst hälften av tiden för den ferie som han har vid ifrågavarande tidpunkt, samt

2) under pågående skolarbete tillfälligt eller annars för en kortvarig arbetsprestation.


4 §
Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst lika lång som den ordinarie arbetstiden för arbetstagare som har fyllt 18 år och som utför arbete av samma slag. Den tid som en studerande inom sådan läroavtalsutbildning som avses i lagen om läroavtalsutbildning (1605/1992) använder för teoretisk utbildning och hans arbetstid får inte sammanräknat överstiga åtta timmar om dygnet och 40 timmar i veckan.


5 §
Övertidsarbete och nödarbete

Personer som inte har fyllt 15 år får inte hållas i övertidsarbete eller nödarbete. Den som har fyllt 15 år får hållas i nödarbete under de förutsättningar som anges i 21 § arbetstidslagen (605/1996) endast om det inte är möjligt att anlita 18 år fyllda personer för nödarbetet. Om en ung arbetstagares vilotid enligt 8 § har förkortats i samband med nödarbete, skall den unga personen få kompenserande vilotid så snabbt som möjligt, dock senast inom tre veckor.

8 §
Vilotider

När arbetstiden för en ung arbetstagare är längre än 4 timmar och 30 minuter i dygnet skall arbetstagaren under arbetstiden beredas tillfälle till åtminstone en regelbunden 30 minuters rast under vilken han får avlägsna sig från arbetsplatsen. Har det genom en bestämmelse i det kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen överenskommits om den dagliga rasten på ett sätt som avviker från arbetstidslagen, får denna avtalsbestämmelse tillämpas även på unga arbetstagare.


15 §
Dispens

Dispenssektionen kan dock inte ge tillstånd till att en ung arbetstagare utöver det i 5 § tillåtna antalet övertidstimmar hålls i övertidsarbete mera än 40 timmar under ett och samma kalenderår. Dispenssektionen kan inte heller bevilja undantag från de bestämmelser i 8 § 1 och 2 mom. som gäller vilotid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 89/1998
ApUB 5/1998
RSv 98/1998
Rådets direktiv 94/33/EG, EGT nr L 216, 20.8.1994, s. 12―20

Helsingfors den 16 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.