745/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att ordna finansieringen av Rundradion Ab:s verksamhet och förvaltningen av statens televisionsoch radiofond samt att även i övrigt främja televisions- och radioverksamheten.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) televisionsapparat en apparat eller utrustning avsedd för att ta emot och följa med televisionsprogramutbud, och med

2) användning av en televisionsapparat att televisionsprogram tas emot med en televisionsapparat eller att en televisionsapparat innehas eller förvaras så att den när som helst genom obetydliga åtgärder kan användas för mottagning av televisionsprogram.

2 kap.

Statens televisions- och radiofond

3 §
Statens televisions- och radiofond och avgifter till den

För det syfte som anges i 1 § finns statens televisions- och radiofond som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Teleförvaltningscentralen.

Till statens televisions- och radiofond avsätts de televisionsavgifter som tas ut för användningen av en televisionsapparat, retroaktiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter samt de koncessionsavgifter som tas ut hos dem som utövar televisionsoch radioverksamhet.

4 §
Revisorer och bokslut

För att granska fondens förvaltning, ekonomi och räkenskaper tillsätter statsrådet årligen två revisorer, av vilka den ena skall vara antingen av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR).

I fråga om fondens bokföring och bokslut iakttas lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av lagen utfärdade bestämmelser. Bland fondens bokslutskalkyler skall också finnas en kalkyl över dispositionsplanens utfall. Fondens bokslut godkänns av Teleförvaltningscentralens direktion och fastställs av statsrådet.

5 §
Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

Statens televisions- och radiofonds medel används för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet samt för att täcka kostnaderna för indrivningen av avgifter till fonden och för övervakningen av att bestämmelserna om televisions- och radioverksamhet följs. Fondens medel kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.

Fondens medel utgörs av de uppburna avgifterna och överskott från tidigare räkenskapsperioder som finns på fondens samlingskonto i statens centralbokföring.

Statsrådet beslutar för varje kalenderår i en dispositionsplan om fördelningen av fondens medel för olika ändamål. Av särskilda skäl kan dispositionsplanen beträffande medlen ändras även under kalenderåret.

Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab i poster och vid tidpunkter som godkänts av finansministeriet, i enlighet med dispositionsplanen och bolagets finansieringsbehov.

3 kap.

Fastställande av televisionsavgift och betalningsskyldighet

6 §
Fastställande av televisionsavgiftens storlek

För användning av en televisionsapparat skall betalas en televisionsavgift, vars storlek bestäms av statsrådet. Vid fastställandet av avgiften skall beaktas bland annat Rundradion Ab:s möjligheter att sköta de lagstadgade uppgifter som gäller allmännyttig verksamhet och som uppställts för den, konkurrensläget i branschen samt den allmänna ekonomiska utvecklingen.

7 §
Skyldighet att betala televisionsavgift

För varje televisionsapparat som används skall betalas en televisionsavgift. Personer intagna på en offentlig anstalt behöver dock inte betala televisionsavgift för den televisionsapparat som de använder.

För användningen av televisionsapparater i en familj skall dock betalas endast en televisionsavgift för varje plats där en apparat är i permanent bruk. Med familj avses i denna lag ensamboende personer och personer som i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden lever tillsammans i gemensamt hushåll i samma bostad samt med dem stadigvarande bosatta släktingar eller barn, inklusive adoptivbarn och barn som placerats i familjen. Med släktingar avses personer som enligt ärvdabalken (40/1965) anses ha rätt till arv.

För televisionsapparater som används på enskilda näringsidkares eller samfunds eller stiftelsers verksamhetsställen skall betalas en televisionsavgift för varje verksamhetsställe. Näringsidkare eller samfund eller stiftelse som bedriver härbärgeringsrörelse eller härbärgeringsverksamhet skall dock för televisionsapparater i inkvarteringsrummen betala en televisionsavgift för varje grupp om fyra televisionsapparater eller en del av en sådan grupp.

Verksamhetsställe enligt denna lag är varje sådant permanent verksamhetsställe för en näringsidkare eller ett samfund eller en stiftelse som har en annan besöksadress än näringsidkarens eller samfundets eller stiftelsens andra permanenta verksamhetsställen. Kommunala förvaltningar och deras enheter samt statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk och fonder betraktas var och en som ett särskilt samfund.

8 §
Betalningsskyldighetens uppkomst och upphörande

Betalningsskyldigheten uppkommer när en televisionsapparat tas i bruk. Betalningsskyldigheten upphör när Teleförvaltningscentralen har fått anmälan om att användningen av televisionsapparaten har upphört. Betalningsskyldigheten omfattar dock minst en månad.

9 §
Anmälningsskyldighet

En televisionsanvändare som enligt denna lag är betalningsskyldig skall för indrivning av televisionsavgift göra en anmälan till Teleförvaltningscentralen om ibruktagande av varje sådan televisionsapparat som förutsätter att televisionsavgift betalas. Det är inte tillåtet att ta i bruk en televisionsapparat förrän försummad televisionsavgift har betalts.

Av anmälan om ibruktagande skall framgå de uppgifter som enligt 18 § i denna lag skall införas i registret över televisionsanvändare.

Om en televisionsanvändare trots betalningspåminnelse under minst sex månaders tid försummar att betala televisionsavgiften, anses det att televisionsanvändaren har återtagit anmälan enligt i 1 mom. Teleförvaltningscentralen fattar ett beslut i saken.

10 §
Kontrollanter

Teleförvaltningscentralen övervakar att anmälningsskyldigheten enligt 9 § iakttas. Teleförvaltningscentralen kan förordna särskilda kontrollanter för uppgiften.

När en kontrollant utför kontroller skall han visa upp en utredning om att han har ett sådant förordnande av Teleförvaltningscentralen som avses i 1 mom.

I samband med kontrollen skall på begäran av kontrollanten ges uppgifter om televisionsanvändaren, om antalet televisionsapparater som används och var de finns, om den tid televisionsapparaten är i bruk och om andra omständigheter som behövs vid indrivningen av televisionsavgiften.

11 §
Indrivning av televisionsavgift

Efter att ha fått anmälan enligt 9 § om att en televisionsapparat används indriver Teleförvaltningscentralen utan något separat beslut om betalningsskyldighet en televisionsavgift hos den fysiska eller juridiska person som anmälts som televisionsanvändare.

På indrivningen av avgiften tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat bestäms i denna lag.

Vid rättelse av sak- eller skrivfel i samband med indrivning av televisionsavgiften iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

12 §
Beslut om betalningsskyldighet

På begäran av televisionsanvändaren eller om det har blivit uppenbart i kontrollen att någon använder en televisionsapparat som inte har anmälts enligt 9 § fattar Teleförvaltningscentralen ett särskilt beslut om betalningsskyldighet och om dess begynnelsetidpunkt.

13 §
Dröjsmålsavgift

Har televisionsavgiften inte betalts senast på den utsatta förfallodagen, indriver Teleförvaltningscentralen förutom televisionsavgiften en dröjsmålsavgift på 30 mark. Dröjsmålsavgift indrivs dock inte om inte åtgärder har vidtagits för indrivning av den försenade avgiften innan den har betalts.

14 §
Retroaktiv televisionsavgift

Hos den som använder en televisionsapparat utan att göra anmälan enligt 9 § indriver Teleförvaltningscentralen dubbel televisionsavgift för högst ett sådant år då televisionsapparaten har använts. I avgift indrivs härvid likväl minst 300 mark.

15 §
Utsökning av avgifter

Televisionsavgifter, retroaktiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter och kontrollavgifter kan indrivas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

16 §
Avbrytande av indrivning

Om en televisionsanvändare trots uppmaningar har försummat att betala televisionsavgiften och avgiften inte heller har kunnat drivas in i utsökningsväg eller på något annat sätt och det är uppenbart att en fortsatt indrivning medför utgifter som strider mot lagens syfte, har Teleförvaltningscentralen rätt att avbryta indrivningsåtgärderna.

17 §
Återbetalning av televisionsavgift

Av en betald televisionsavgift återbetalas eller gottgörs den andel som förblir oanvänd och som räknas från den tidpunkt då Teleförvaltningscentralen har fått anmälan om att användningen av en televisionsapparat har upphört. Från summan avdras en återbetalningsavgift på 30 mark. Avgiften återbetalas inte, om det belopp som skall återbetalas är mindre än 20 mark efter det att återbetalningsavgiften har avdragits.

4 kap.

Förande av register över televisionsanvändare

18 §
Register över televisionsanvändare

För indrivningen av televisionsavgifter och övervakningen av att denna lag följs skall Teleförvaltningscentralen föra ett register över televisionsanvändare med uppgifter om dem som lämnat en anmälan enligt 9 § och över dem som konstaterats ha brutit mot anmälningsskyldigheten enligt 9 § samt över indrivnings- och betalningstransaktioner som gäller avgifter som drivs in för användningen av en televisionsapparat.

I registret får lagras namnet på fysiska personer, antalet televisionsapparater som de använder, personbeteckning, adress, hemkommun och modersmål samt andra sådana uppgifter om fysiska personer som behövs för att sköta indrivningen och övervakningen. I fråga om juridiska personer får i registret lagras motsvarande uppgifter som är nödvändiga med tanke på syftet med registerföringen, även affärs- och samfundssignum.

Teleförvaltningscentralen kan använda registret för att sköta sådana uppgifter i anslutning till televisionsavgifterna vilka bestämts för den i lag eller förordning.

19 §
Rätt att få och lagra uppgifter

För indrivningen av televisionsavgifter och övervakningen av att denna lag följs har Teleförvaltningscentralen rätt att få och lagra följande uppgifter:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgift om fysiska personers namn och adress, personbeteckning och ändring av den samt om dödsfall,

2) enligt avtal fysiska och juridiska personers adresser ur Posten i Finland Ab:s adressregistersystem, samt

3) enligt avtal uppgifter om fysiska och juridiska personers telefonnummer och annan motsvarande kontaktinformation ur teleföretagens kundregister.

20 §
Samkörning av register

Teleförvaltningscentralen har rätt att samköra uppgifterna i registret över televisionsanvändare med de uppgifter som avses i 19 § samt att på så sätt bilda sådana register som behövs för övervakningen av att denna lag följs.

21 §
Utlämnande av uppgifter

För övervakningen av att denna lag följs får ur registret över televisionsanvändare lämnas ut uppgifter till

1) polisen,

2) åklagarmyndigheterna, samt

3) domstolarna.

Ur registret över televisonsanvändare får dessutom lämnas ut

1) uppgifter till utsökningsmyndigheter för indrivning av de avgifter som avses i denna lag,

2) uppgifter till statistikcentralen för statistikföring, samt

3) statistiska uppgifter.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. iakttas i fråga om utlämnande av uppgifter ur registret över televisionsanvändare vad som bestäms om utlämnande av personuppgifter ur myndigheternas register.

22 §
Utplåning av uppgifter

Uppgifterna om dem som gjort en anmälan enligt 9 § utplånas ur registret över televisionsanvändare tio år efter utgången av det kalenderår under vilket Teleförvaltningscentralen fick anmälan om att användningen av en televisionsapparat har upphört.

Uppgifterna om dem som konstaterats ha brutit mot den anmälningsskyldighet som avses i 9 § utplånas ur registret över televisionsanvändare tio år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om den konstaterade förseelsen vann laga kraft.

Uppgifterna om indrivnings- och betalningstransaktioner som gäller de avgifter som indrivs för användningen av en televisionsapparat utplånas ur registret över televisionsanvändare tio år efter utgången av det kalenderår under vilket åtgärden vidtogs.

De samkörda register som avses i 20 § utplånas omedelbart när användningen av dem har upphört, dock senast sex månader efter att de bildades.

5 kap.

Koncessionsavgift

23 §
Skyldighet att betala koncessionsavgift

En koncessionshavare som med stöd av 9 § lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) har beviljats koncession för att utöva televisions- och radioverksamhet är skyldig att betala en koncessionsavgift till statens televisions- och radiofond. Koncessionsavgiften betalas särskilt för vardera koncessionen.

Om koncessionshavaren hör till en koncern enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen (1336/1997) eller är ett ägarintresseföretag enligt 1 kap. 7 § eller ett intresseföretag enligt 1 kap. 8 § i nämnda lag och något företag inom samma av ovan nämnda företag bildade företagsgrupp har i 24 § nämnd omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften, bestäms koncessionsavgiften på grundvalen av företagens gemensamma omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften. Samma förfarande gäller i sådana fall där moderbolaget eller aktieägaren inte är finländska. Koncessionshavaren är skyldig att i sin helhet betala den på detta sätt bestämda koncessionsavgiften.

Skyldigheten att betala koncessionsavgift uppkommer den dag koncessionen träder i kraft och upphör den sista dag koncessionen gäller.

24 §
Omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften

Den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften omfattar alla sådana inkomster av reklam och sponsring i anslutning till televisions- och radiosändningar som sänds med stöd av koncessionen och är avsedda att tas emot i Finland samt andra inkomster av sändningsverksamhet i enlighet med koncessionen. Med den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften avses den ovan avsedda gemensamma omsättningen för de koncessionshavare som avses i 23 § 2 mom. minskad med bolagens motsvarande inbördes omsättning.

Om försäljning av reklamtid eller reklamutrymme bedrivs tillsammans med annan affärsverksamhet, vare sig denna kräver koncession eller inte, betraktas som den koncessionsberoende verksamhetens andel en i förhållande till de gängse värdena beräknad del av den uppburna sammanlagda ersättningen.

Som värdet på sådana reklamtider eller reklamutrymmen som upplåtits vederlagsfritt eller mot ett vederlag som i väsentlig grad underskrider gällande prissättning betraktas ett värde enligt gängse pris på motsvarande reklamtider eller reklamutrymmen. Om reklamtid eller reklamutrymme upplåts vederlagsfritt för allmännyttigt ändamål, har Teleförvaltningscentralen rätt att på ansökan bevilja befrielse från att värdet på reklamtiden eller reklamutrymmet räknas in i den omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften. Tillståndet skall sökas innan reklamtiden eller reklamutrymmet upplåts.

25 §
Koncessionsavgiftens storlek

Koncessionsavgiften skall på basis av skalorna i 2 och 3 mom. betalas för den i 24 § avsedda kalenderårsvis bestämda omsättningen av verksamhet i enlighet med koncessionen. Om koncessionsperioden inte är ett kalenderår, bestäms avgiften i enlighet med den omsättning av verksamheten under verksamhetsmånaderna vilken avses i 24 §.

Den progressiva skalan för koncessionsavgiften för televisionsverksamhet är följande:

Omsättning milj. mk/år Koncessionsavgift vid den nedre gränsen milj. mk/år Koncessionsavgift för den del av omsättningen som överskrider den nedre gränsen %
20―30 0,00 10
30―40 1,00 15
40―60 2,50 20
60― 6,50 24,5

Den progressiva skalan för koncessionsavgiften för radioverksamhet är följande:

Omsättning milj. mk/år Koncessionsavgift vid den nedre gränsen milj. mk/år Koncessionsavgift för den del av omsättningen som överskrider den nedre gränsen %
20―50 0,00 4
50―80 1,20 6
80― 3,00 8

Den lägsta koncessionsavgift som drivs in är 50 mark.

26 §
Betalning av koncessionsavgift

Koncessionsavgiften betalas månatligen den 15 dagen i den andra månaden efter kalendermånaden.

Koncessionsavgiften betalas månatligen på basis av den uppskattade genomsnittliga avgiftsprocent för hela året som Teleförvaltningscentralen bestämt på förhand för varje koncessionshavare och på basis av den faktiska omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften. Den uppskattade årliga genomsnittliga avgiftsprocenten för koncessionshavaren skall bestämmas så att den så exakt som möjligt motsvarar koncessionsavgiften enligt 25 §.

Intäkterna av försäljning och annan upplåtelse av reklamtid hänförs till de månader då reklamen visas.

27 §
Justering av koncessionsavgiften under kalenderåret

Den i enlighet med 26 § 2 och 3 mom. uppskattade avgiftsprocenten kan genom beslut av Teleförvaltningscentralen justeras efter utgången av varje kvartal, om det på basis av den vid denna tidpunkt faktiska omsättning som ligger till grund för avgiften och på basis av andra tillgängliga uppgifter kan anses uppenbart att den uppskattade årliga avgiftsprocenten avviker från den slutliga årliga genomsnittliga avgiftsprocenten. Justeringen kan företas på initiativ av antingen koncessionshavaren eller Teleförvaltningscentralen.

28 §
Justering av koncessionsavgiften efter kalenderåret

Den årliga totala koncessionsavgiften justeras före utgången av mars efter varje kalenderår på basis av den faktiska omsättning som ligger till grund för koncessionsavgiften. Koncessionshavaren skall då betala det obetalda beloppet eller Teleförvaltningscentralen återbetala det överskjutande beloppet.

För justering av koncessionsavgiften skall koncessionshavaren årligen före den 15 mars lämna uppgifter om hur den omsättning som ligger till grund för koncessionen har influtit månatligen. Uppgifterna skall basera sig på bokföringen och de skall ha granskats av den godkända revisor som är revisor hos koncessionshavaren.

29 §
Kringgående av koncessionsavgift

Om någon omständighet eller åtgärd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens natur eller syfte, skall koncessionsavgiften fastställas som om riktig form hade använts i saken.

Om försäljningspriset på reklamtid eller reklamutrymme eller vederlag har bestämts så att detta inte motsvarar det som oberoende parter skulle ha kommit överens om, bestäms avgiften dock utgående från det som oberoende parter skulle ha kommit överens om.

Om ovan nämnda arrangemang har vidtagits enbart eller huvudsakligen i syfte att undgå koncessionsavgift, kan koncessionsavgiften höjas, dock högst till dubbelt belopp.

30 §
Dröjsmålsränta

Om avgiften fördröjs eller den omsättning som ligger till grund för avgiften har hänförts till fel tid, indrivs på det försenade beloppet dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

På det belopp som indrivs eller återbetalas i samband med justeringen av den årliga avgiften indrivs eller betalas inte någon ränta.

31 §
Bemyndigande

Ministeriet har rätt att utfärda närmare bestämmelser och Teleförvaltningscentralen närmare föreskrifter om omständigheter som gäller betalningen av koncessionsavgiften och om lämnandet av uppgifter som hänför sig till den fakturering som ligger till grund för avgiften och om övervakningen av att avgifterna betalas.

På begäran av den betalningsskyldige ger tillsynsmyndigheten ett förhandsbeslut om omständigheter som hänför sig till grunden för och betalningen av koncessionsavgiften. Besvär får inte anföras över förhandsbeslut.

32 §
Rätt att få upplysningar och tystnadsplikt

Ministeriet och Teleförvaltningscentralen har rätt att av dem som utövar televisionsoch radioverksamhet samt av andra samfund enligt 23 § 2 mom. få sådana upplysningar om utövarna av verksamheten och om verksamheten som behövs för skötseln av uppgifterna enligt denna lag. Detta gäller även upplysningar som normalt skall hållas hemliga. Myndigheterna har också rätt att granska ovan nämnda företags och samfunds bokföring till den del detta är nödvändigt för att fastställa koncessionsavgiften och utreda de omständigheter som påverkar saken.

Myndigheten får inte för någon utomstående röja en sådan omständighet som den fått kännedom om med stöd av denna lag och som skall anses som en företagshemlighet.

6 kap.

Tvångsmedel, påföljder, ändringssökande

33 §
Vite

Om en koncessionshavare enligt 23 § bryter mot denna lag, kan ministeriet eller Teleförvaltningscentralen ålägga honom att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Ministeriet eller Teleförvaltningscentralen kan förena sitt beslut enligt 1 mom. med vite enligt vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

34 §
Återkallande av koncession

Om en koncessionshavare enligt 23 § inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan statsrådet helt eller delvis återkalla koncessionen i sådana fall då koncessionshavaren trots uppmaning inte rättar sitt förfarande inom en skälig bestämd tid.

Staten är inte ersättningsskyldig, om koncessionen återkallas med stöd av 1 mom.

35 §
Kontrollavgift

Hos den som använder en televisionsapparat utan att lämna en anmälan enligt 9 § indrivs en kontrollavgift på 500 mk.

Kontrollavgiften påförs av Teleförvaltningscentralen. Avgift behöver inte påföras, om det kan anses att televisionsapparatens användningstid är kort eller om det annars kan anses oskäligt att påföra kontrollavgift.

36 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i beslut som avses i denna lag bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Koncessionsavgiften skall betalas på förfallodagen trots att ändring sökts.

I Teleförvaltningscentralens beslut om skyldighet att betala retroaktiv televisionsavgift skall dock först yrkas rättelse hos Teleförvaltningscentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. För sökande av ändring i beslut med anledning av rättelseyrkande gäller 1 mom.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §
Handräckning

Ministeriet och Teleförvaltningscentralen har rätt att få handräckning av polisen för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

38 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

40 §
Övergångsbestämmelse

Den som har en gällande televisionslicens när denna lag träder i kraft anses ha gjort en anmälan enligt 9 §. Teleförvaltningscentralen har rätt att för varje televisionslicens som beviljats före ikraftträdandet av denna lag bestämma när den första faktureringsperioden för televisionsavgiften skall börja.

Om i gällande koncession för televisionsoch radioverksamhet som utövas med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt förutsätts att en avgift för allmännyttig verksamhet betalas eller om koncessionsvillkoren annars står i strid med denna lag, iakttas bestämmelserna i denna lag i stället för koncessionsvillkoren. Även i sådana fall då den gällande koncessionen inte innehåller något villkor som förpliktar till avgift, iakttas bestämmelserna i denna lag.

Koncessionsavgift tillämpas dock på radioverksamhet från och med den 1 januari 2004.

RP 34/1998
StoUB 3/1998
TrUB 6/1998
RSv 87/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.