744/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja televisions- och radioverksamheten.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) televisionsverksamhet ursprunglig sändning eller tillhandahållande av ett televisionsprogramutbud avsett att tas emot av allmänheten, i okodad eller kodad form, över ledning eller med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt, inklusive sändning över satellit,

2) radioverksamhet ursprunglig sändning eller tillhandahållande av ett ljudradioprogramutbud avsett att tas emot av allmänheten, i okodad eller kodad form, över ledning eller med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt, inklusive sändning över satellit,

3) utövare av televisionsverksamhet den som har ansvar för planeringen av ett i 1 punkten avsett televisionsprogramutbud och som sänder programutbud eller låter sända sådana genom tredje parters försorg,

4) utövare av radioverksamhet den som har ansvar för planeringen av ett i 2 punkten avsett ljudradioprogramutbud och som sänder programutbud eller låter sända sådana genom tredje parters försorg,

5) programutbud en på förhand utvald helhet av televisions- eller radioprogram,

6) allmänheten en personkrets som inte är utvald på förhand och som tar emot ett programutbud samt ett betydande antal på förhand bestämda personer som tar emot kommunikation,

7) oberoende programproducent en sådan producent av televisionsprogram av vars aktiekapital en enskild utövare av sändning av televisionsprogram innehar högst 25 procent eller flera utövare av televisionsverksamhet högst 50 procent och som under de senaste tre åren har producerat högst 90 procent av sina program för samma utövare av televisionsverksamhet,

8) televisions- och radioreklam all slags annonsering i television eller radio i anslutning till handel, affärsliv eller yrkesutövning, som ett offentligt eller enskilt företag sänder mot betalning eller annan ersättning i syfte att främja efterfrågan på varor eller tjänster, inklusive fast egendom eller rättigheter och förpliktelser, eller i syfte att främja sin egen verksamhet,

9) sponsring allt slags deltagande i finansieringen av televisions- eller radioprogram, om finansieringen kommer från ett sådant offentligt eller enskilt företag som inte utövar televisions- eller radioverksamhet eller produktion av audiovisuella verk, och syftet är att göra reklam för företagets namn, varumärke, anseende, verksamhet eller produkter, och

10) teleköpsändning sådana televisionssändningar till allmänheten som innehåller direkta erbjudanden med avseende på att mot betalning tillhandahålla varor eller tjänster, inklusive fast egendom eller rättigheter och förpliktelser.

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på televisionsverksamhet som utövas av en i Finland etablerad fysisk person eller sammanslutning eller stiftelse, om verksamheten utövas i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i europeiska konventionen om television över gränserna (FördrS 87/1994) samt på vidaresändning av televisions- och radioprogram i sådana fall som avses i 38 och 42 §.

Denna lag tillämpas på radioverksamhet, om en radiofrekvens som har upplåtits av Finland eller ett i Finland beläget distributionsnät används i verksamheten.

Denna lag gäller inte televisions- och radioverksamhet i landskapet Åland.

4 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Med de undantag som anges i 19 och 38 §, tillämpas denna lag inte på

1) verksamhet, inom vilken sändningarna kan tas emot endast i en till verksamheten ansluten byggnad som används av en läroanstalt, ett sjukhus, ett hotell, ett varuhus eller i en byggnad med motsvarande verksamhet eller i dylika byggnader som finns nära varandra, eller om nätet för distribution av televisions- eller radioprogramutbud har högst 250 anslutningar, och

2) televisions- eller radioverksamhet i andra telenät än sådana som huvudsakligen är avsedda för distribution av televisions- eller radioprogramutbud, om verksamheten med tanke på tillämpningen av lagen bör anses vara obetydlig.

Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om hurdan televisions- eller radioverksamhet som bör anses vara obetydlig verksamhet med tanke på tillämpningen av lagen.

5 §
Etablering

En utövare av televisionsverksamhet har etablerat sig i Finland, om huvudkontoret finns i Finland och besluten om programutbudet fattas i Finland.

Dessutom har en utövare av televisionsverksamhet etablerat sig i Finland, om

1) huvudkontoret finns eller besluten om programutbudet fattas i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention, och en betydande del av de anställda finns i Finland,

2) en betydande del av de anställda arbetar i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention, och utövaren av televisionsverksamhet har sitt huvudkontor i Finland,

3) ingen betydande del av de anställda arbetar i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention, men att televisionsverksamheten har inletts i enlighet med 2 kap. och utövaren bedriver ekonomiskt betydande verksamhet i Finland, eller om

4) utövaren av televisionsverksamhet har sitt huvudkontor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention, men besluten om programutbudet fattas i någon annan stat eller om situationen är den motsatta, då en betydande del av de anställda arbetar i Finland.

6 §
Etablering i vissa undantagsfall

Om inte något annat följer av 5 §, tillämpas denna lag även på utövare av televisionsverksamhet som

1) använder en radiofrekvens som har upplåtits enligt finsk lag,

2) inte använder en radiofrekvens som har upplåtits enligt finsk lag, men använder en satellitkapacitet som tillhör ett finskt företag,

3) inte använder en radiofrekvens som har upplåtits av Finland eller en satellitkapacitet som tillhör ett finskt företag, men använder en satellitupplänk belägen i Finland.

Likväl tillämpas inte 1 mom. i sådana fall då utövaren av sändningsverksamhet har etablerat sig i något annat land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention.

2 kap.

Utövande av televisions- och radioverksamhet

7 §
Rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

För utövande av televisions- eller radioverksamhet med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt skall koncession sökas hos statsrådet.

I fråga om annan än i 1 mom. avsedd televisions- eller radioverksamhet skall anmälan som avses i 15 § 1 mom. göras till Teleförvaltningscentralen innan verksamheten inleds.

Rundradion Ab får utöva televisions- och radioverksamhet utan koncession på de frekvenser som har reserverats för bolaget i den plan som avses i 8 §.

8 §
Plan för frekvensfördelning

Statsrådet fastställer en plan för användningen av de frekvenser som har reserverats för televisions- och radioverksamhet i Finland.

9 §
Koncessionsmyndighet

Koncessioner ledigförklaras och beviljas av statsrådet. En koncession som beviljas för högst tre månader ledigförklaras inte.

10 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Koncessionsmyndigheten skall när koncessioner ledigförklaras och beviljas sträva efter att främja yttrandefriheten och göra programutbudet mångsidigare samt tillgodose behoven hos särskilda grupper bland allmänheten med beaktande av den sammantagna televisionsverksamhet och radioverksamhet som utövas på området.

Koncession kan beviljas en fysisk person eller sammanslutning eller stiftelse som är solvent och har en uppenbar förmåga att utöva sådan regelbunden verksamhet som koncessionen avser.

11 §
Koncessionsbestämmelser

Koncessionsmyndigheten har rätt att i anslutning till koncessionerna meddela sådana bestämmelser om programverksamheten som behövs för säkerställande av ett mångsidigt programutbud och med hänsyn till behoven hos särskilda grupper bland allmänheten.

Koncessionsmyndigheten har även rätt att meddela bestämmelser som gäller

1) utsändningarnas regionala hörbarhet eller sebarhet,

2) sändningstiden per dygn,

3) sändningstekniken,

4) det kanalknippe som används vid digitala sändningar och samarbetet vid användningen, överföringskapaciteten och annan användning av överföringskapaciteten, eller

5) meddelanden från myndigheterna och verksamhet i undantagsförhållanden.

Statsrådet kan när koncession beviljas för digital televisions- eller radioverksamhet som en helhet behandla sådana ansökningar som gäller programutbud avsedda för samma kanalknippe, om sökandena så önskar.

Bestämmelser om koncessionsavgifter finns i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998).

12 §
Giltighetstiden för koncessioner

Koncession för televisions- eller radioverksamhet kan beviljas för högst tio år.

13 §
Överföring av koncession

En koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet får inte överföras på någon annan. Om den faktiska bestämmanderätten i förhållande till koncessionshavaren förändras, skall detta betraktas som överföring av koncessionen, varvid koncessionen upphör att gälla.

Om koncessionshavaren försätts i konkurs, upphör koncessionen omedelbart att gälla.

14 §
Hur koncession förfaller

En koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet förfaller, om sådan regelbunden verksamhet som koncessionen avser inte har inletts inom ett år från koncessionens första giltighetsdag eller om den regelbundna sändningsverksamheten har avbrutits för längre tid än 30 dygn.

15 §
Anmälan om verksamhet

En anmälan som avses i 7 § 2 mom. skall innehålla följande uppgifter:

1) utövarens eller dennes ombuds namn, firma, postadress och telefonnummer samt utövarens hemort,

2) det område där verksamheten utövas,

3) en allmän beskrivning av det programutbud som tillhandahålls eller planeras, och

4) den plats där de inspelningar som förutsätts i radioansvarighetslagen (219/1971) kan ses eller höras.

Verksamheten får inte inledas förrän Teleförvaltningscentralen har bekräftat att den har mottagit en anmälan om televisionseller radioverksamheten.

Om förändringar inträffar i de uppgifter som avses i 1 mom., skall detta utan dröjsmål anmälas till Teleförvaltningscentralen.

3 kap.

Programutbud

16 §
Europeiskt programutbud

En utövare av televisionsverksamhet skall för europeiska program reservera största delen av sin årliga sändningstid, till vilken inte räknas sådan tid som har reserverats för nyheter, sportevenemang, underhållningsprogram av tävlingskaraktär, reklam, text-tv-sändningar eller teleköpsändningar.

Närmare bestämmelser om hurdana program som överensstämmer med rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television och artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG om ändring av det förstnämnda direktivet och som skall anses vara i 1 mom. avsedda europeiska program utfärdas genom förordning.

17 §
Oberoende producenters program

En utövare av televisionsverksamhet skall för program som producerats av oberoende producenter reservera tio procent av sin sändningstid, till vilken inte räknas sådan tid som reserverats för nyheter, sportevenemang, underhållningsprogram av tävlingskaraktär, reklam, teleköpsändningar och text-tv-sändningar, eller alternativt tio procent av sin budget för programutbud. Hälften av de program som inräknas i de oberoende producenternas ovan nämnda andel skall ha producerats under de senaste fem åren.

18 §
Lokal televisionsverksamhet

Bestämmelserna i 16 och 17 § gäller inte televisionsverksamhet i lokala televisionsnät eller sådana sändningar som utanför Finland inte kan tas emot i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är part i Europarådets televisionskonvention.

19 §
Program skadliga för barns utveckling

En utövare av televisionsverksamhet skall sörja för att sådana televisionsprogram med sexuellt innehåll eller våldsskildringar som är skadliga för barns utveckling sänds på en tid då barn i allmänhet inte ser televisionsprogram.

Om en utövare av televisionsverksamhet sänder ett program som avses i 1 mom., skall före sändningen av programmet anmälas att programmet är skadligt för barns utveckling. Anmälan behövs dock inte, om det under programmets hela sändningstid syns en symbol som anger att programmet är skadligt för barns utveckling.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller dock inte sådana televisionsprogram vars mottagning fordrar avkodningsutrustning.

20 §
Utövande av ensamrätt

Har en utövare av televisionsverksamhet utverkat ensamrätt att sända ett sådant evenemang som någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har tagit in i en av Europeiska gemenskapernas kommission verifierad förteckning som avses i artikel 3a.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, får ensamrätten inte utövas på ett sådant sätt att en betydande del av allmänheten i staten i fråga inte kan följa sändningen av evenemanget på en avgiftsfri televisionskanal på det sätt som bestäms i staten i fråga.

Vid behov regleras genom statsrådets beslut vilka evenemang som i Finland på grund av sin samhälleliga betydelse är sådana att sändningarna av dem skall förmedlas till Finlands territorium på ett sådant sätt att en betydande del av allmänheten kan följa dem i en fritt mottagbar form, helt eller delvis, som antingen direkt eller bandad sändning.

Om en utövare av televisionsverksamhet som har utverkat ensamrätt inte själv genomför en sändning som avses i 1 mom., är utövaren skyldig att överlåta sändningsrätten som gäller evenemanget till en annan utövare av televisionsverksamhet, om denne begär det minst sex månader innan evenemanget börjar. Den utövare av televisionsverksamhet som överlåter sändningsrätten har rätt till full ersättning för överlåtelsen.

4 kap.

Reklam, teleköpsändningar och sponsring

21 §
Allmänna principer

Televisions- och radioreklam skall vara igenkännlig som reklam och teleköpsändningar igenkännliga som teleköpsändningar. De skall åtskiljas från det övriga programutbudet genom en bild- eller ljudsymbol.

Personer som regelbundet förekommer i nyhets- eller aktualitetsprogram får varken i bild eller ljud användas i reklam.

Enstaka reklaminslag och teleköpsändningar är tillåtna bara i undantagsfall.

I reklam och teleköpsändningar får inte användas sådan teknik som påverkar det undermedvetna.

Smygreklam och smygteleköpsändningar är förbjudna.

22 §
Placeringen av reklam och teleköpsändningar

I programutbudet i television skall reklam och teleköpsändningar placeras mellan programmen. Om villkoren i 2―5 mom. uppfylls, kan reklam och teleköpsändningar placeras även inne i programmen, förutsatt att det inte kränker programmets enhetlighet och värde eller de rättigheter som innehavare av upphovsrätt har.

I program som består av fristående delar eller i sportprogram och sådana på liknande sätt uppbyggda program som har pauser får reklam och teleköpsändningar placeras bara mellan delarna eller under pauserna.

Sändning av långfilm och för television gjord film samt annat audiovisuellt verk får avbrytas en gång under varje period på 45 minuter, om den planerade längden av verket överstiger 45 minuter. Ett extra avbrott är tillåtet, om den planerade längden av verket är minst 20 minuter längre än två eller flera fullständiga perioder på 45 minuter.

Om andra än i 2 mom. avsedda televisionsprogram avbryts av reklam eller teleköpinslag, skall minst 20 minuter förflyta mellan reklaminslagen i varje program.

Televisionssändningar av religiösa evenemang får inte avbrytas av reklam eller teleköpsändningar. Nyheter och aktualitetsprogram, dokumentärprogram, religiösa program och barnprogram får inte avbrytas av reklam eller teleköpsändningar, om deras programlagda längd understiger 30 minuter. Om programmets längd är minst 30 minuter, tillämpas bestämmelserna i 1―4 mom.

23 §
Etiska principer för reklam och teleköpsändningar

Reklaminslag i television och radio samt teleköpsändningar får inte kränka människovärdet eller någons religiösa eller politiska övertygelse. Inslagen får inte gynna verksamhet som äventyrar hälsan, den allmänna säkerheten eller miljön och inte heller diskriminera någon på grund av ras, kön eller nationalitet.

24 §
Tobaksprodukter och alkoholdrycker

I fråga om reklam och teleköpsändningar som gäller tobaksprodukter iakttas lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976). I fråga om reklam och teleköpsändningar som gäller alkoholdrycker iakttas alkohollagen (1143/1994).

25 §
Skyddande av minderåriga

Reklam i television och radio får inte orsaka moralisk eller fysisk skada hos barn. I reklam i television eller radio är det inte tillåtet att

1) genom utnyttjande av barns oerfarenhet eller godtrogenhet uppmana barn att köpa produkter eller tjänster,

2) direkt uppmuntra barn att övertala sina föräldrar eller andra att köpa utannonserade produkter eller tjänster,

3) utnyttja det speciella förtroende som barn hyser för föräldrar, lärare eller andra personer, eller

4) utan skäl visa barn i farliga situationer.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller på motsvarande sätt teleköpsändningar. I dem är det inte heller tillåtet att uppmana barn att ingå förbindelser om köp eller hyrning av varor eller tjänster.

26 §
Krav som ställs på sponsrade program

En sponsor får inte inverka på innehållet i ett sponsrat televisions- eller radioprogram eller på dess placering i programutbudet på ett sätt som återverkar på det ansvar som utövaren av sändningsverksamhet har och på dennes redaktionella oberoende i fråga om programmen.

Sponsorns namn eller symbol skall anges tydligt i början eller slutet av sponsrade televisions- och radioprogram.

Sponsrade televisions- eller radioprogram får inte uppmuntra att köpa eller hyra sponsorns eller en tredje parts produkter eller tjänster, i synnerhet inte genom att särskilt och reklammässigt hänvisa till dessa produkter eller tjänster.

27 §
Förbjuden sponsring

Program som sponsrats av ett företag som huvudsakligen tillverkar tobaksprodukter får inte sändas i television eller radio.

Om sponsorn för ett program är ett företag vars verksamhet omfattar tillverkning eller försäljning av medicinska produkter eller medicinska behandlingar, kan företagets namn eller symbol anges i anslutning till programmet med beaktande av 26 §. I detta sammanhang får dock inte sådana medicinska produkter eller medicinska behandlingar föras fram som i Finland kan erhållas bara på läkarordination.

28 §
Förbud mot sponsring av nyhets- och aktualitetsprogram

Nyhets- och aktualitetsprogram som sänds i television eller radio får inte vara sponsrade sändningar.

29 §
Tidsbegränsningar för teleköpsändningar och televisionsreklam

Teleköpsändningarnas och televisionsreklamens andel av sändningstiden får inte, med undantag för de i 31 § avsedda programplatser som har reserverats för teleköpprogram, överstiga 20 procent av den dagliga sändningstiden. Sändningstiden för televisionsreklam får inte överstiga 15 procent av den dagliga sändningstiden.

Reklamens och teleköpsändningarnas längd inom en given timme mellan hela klockslag får inte överstiga 20 procent, med undantag för sådana kanaler på vilka endast teleköpsändningar sänds.

Som sådan i 1 och 2 mom. avsedd reklam som omfattas av tidsgränserna betraktas inte annonseringar som utövaren av sändningsverksamhet gör beträffande egna program eller produkter med direkt anknytning till dessa program eller officiella meddelanden och välgörenhetsuppmaningar som görs gratis.

30 §
Tidsbegränsningar för radioreklam

Sändningstiden för radioreklam får inte överstiga tio procent av den dagliga sändningstiden. Reklamens längd i radiosändningar får dock under två hela timmar som följer på varandra vara sammanlagt högst 24 minuter.

31 §
Tidsbegränsningar för teleköpprogram

Den sammanhängande längden av ett program som består av teleköpsändningar skall vara minst 15 minuter på en kanal som inte har reserverats uteslutande för teleköpsändningar. Antalet program per dag får vara högst åtta. Deras sammanlagda längd får vara högst tre timmar per dag. Program som består av teleköpsändningar skall förses med en bild- eller ljudsymbol som klart åtskiljer dem från det övriga programutbudet.

32 §
Kanaler reserverade för teleköpsändningar

Bestämmelserna i 16, 17 och 22 § samt 29 § 2 mom. tillämpas inte på sådana televisionskanaler som uteslutande innehåller teleköpsändningar. Tidsbegränsningarna enligt 29 § gäller likväl reklam även på dessa kanaler.

33 §
Kanaler reserverade för säljfrämjande verksamhet

Bestämmelserna i 16, 17 och 22 § tillämpas inte på sådana televisionskanaler på vilka uteslutande sänds program som har anknytning till sådan säljfrämjande verksamhet som utövaren av televisionsverksamhet själv bedriver. Reklam på dessa kanaler är likväl tillåten enligt 29 § 1 och 2 mom.

5 kap.

Styrning och tillsyn

34 §
Allmän styrning, utvecklande och tillsyn

Den allmänna styrningen av televisionsoch radioverksamheten samt dess utvecklande och tillsynen över den ankommer på vederbörande ministerium.

35 §
Tillsynsmyndigheter

Teleförvaltningscentralen har till uppgift att övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas, med undantag för de bestämmelser vars iakttagande konsumentombudsmannen skall övervaka.

Konsumentombudsmannen övervakar att 23 och 25 § i denna lag iakttas. Konsumentombudsmannen kan med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) ingripa även i fråga om andra sändningar som strider mot 4 kap. i denna lag, om innehållet i sändningarna är sådan marknadsföring som är olämplig och vilseledande för konsumenterna.

6 kap.

Tvångsmedel, påföljder och ändringssökande

36 §
Tvångsmedel

Om en utövare av televisions- eller radioverksamhet bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, kan tillsynsmyndigheten ge utövaren en anmärkning och ålägga honom att avhjälpa ett fel eller en försummelse. Ett beslut kan förenas med vite på det sätt som bestäms i viteslagen (1113/1990).

I fråga om de i 35 § nämnda bestämmelser vars efterlevnad övervakas av konsumentombudsmannen iakttas 2 kap. 7, 8, 9 och 10 § konsumentskyddslagen samt lagen om marknadsdomstolen (41/1978).

37 §
Återkallelse av koncession och avbrytande av verksamhet

Statsrådet kan återkalla en koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet eller bestämma att en sådan annan verksamhet som avses i 7 § 2 mom. skall avbrytas, om utövaren av verksamheten trots åtgärder som bestämts enligt 36 § allvarligt och upprepade gånger bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Statsrådet kan återkalla en koncession som har beviljats för televisions- eller radioverksamhet även i det fall att den radiofrekvens som verksamheten förutsätter inte längre kan anvisas för ifrågavarande verksamhet.

Återkallande av koncession med stöd av 1 eller 2 mom. medför inte såsom åtgärd ersättningsskyldighet för staten.

38 §
Avbrytande av vidaresändning

Statsrådet kan bestämma att vidaresändning av ett programutbud med ursprung utanför Finland skall avbrytas, om i programutbudet upprepade gånger uppenbart, grovt och allvarligt begåtts en gärning som är straffbar enligt 11 kap. 8 § strafflagen (39/1889) eller brutits mot bestämmelserna i 19 § 1 och 2 mom. i denna lag. Det kan bestämmas att vidaresändning av programutbud skall avbrytas för högst sex månader.

Om den utövare av televisionsverksamhet som är ansvarig för ett progamutbud som avses i 1 mom. har etablerat sig i någon stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall, när det bestäms att vidaresändningen av televisionsprogramutbudet avbryts, det förfarande som anges i artikel 2a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG iakttas. Om den utövare av televisionsverksamhet som svarar för det i 1 mom. avsedda televisionsprogramutbudet har etablerat sig i någon stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men är part i Europarådets televisionskonvention, skall det förfarande som bestäms i artikel 24.1 och 24.2 i konventionen iakttas när det bestäms att vidaresändningen avbryts.

39 §
Televisions- och radioverksamhet utan tillstånd

Den som utövar televisions- eller radioverksamhet utan koncession som avses i denna lag eller utan att göra anmälan enligt denna lag eller på ett sätt som strider mot ett förbud som meddelats med stöd av 37 eller 38 § skall för utövande av televisions- eller radioverksamhet utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

40 §
Ändringssökande

Ändring i statsrådets, vederbörande ministeriums eller Teleförvaltningscentralens beslut får sökas med iakttagande av vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/ 1996). Statsrådet, ministeriet, Teleförvaltningscentralen och konsumentombudsmannen kan i sina beslut bestämma att besluten skall iakttas innan de har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan likväl förbjuda att ett beslut verkställs innan besvären har avgjorts.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

41 §
Rätt till information

Vederbörande ministerium och Teleförvaltningscentralen har rätt att av utövare av televisions- och radioverksamhet få sådan information som behövs för skötseln av uppgifterna enligt denna lag, utan hinder av vad som bestäms om sekretess på annat ställe i lag.

En koncessionshavare som får kännedom om en förändring, genom vilken någon aktieägares andel av koncessionshavarens röstetal eller aktiekapital uppnår, överskrider eller underskrider 1/10, 1/5, 1/3, 1/2 och 2/3 av koncessionshavarens röstetal eller aktiekapital, skall omedelbart anmäla detta till ministeriet.

Den som äger minst 20 procent av koncessionshavarbolagets aktiekapital eller röstetal skall när han får kännedom om en förändring, genom vilken någon aktieägares andel av bolagets röstetal och aktiekapital uppnår, överskrider eller underskrider 1/10, 1/5, 1/3, 1/2 och 2/3 av koncessionshavarens röstetal eller aktiekapital, omedelbart anmäla detta.

42 §
Skyldighet att distribuera vissa televisionsoch radiosändningar

Ett teleföretag som äger eller besitter ett telenät som huvudsakligen är avsett för distribution av televisions- och radioprogramutbud är skyldigt att i telenätet utan ersättning distribuera

1) sändningar som kan tas emot med sedvanliga mottagningsanordningar i den kommun där nätet finns och som är avsedda för mottagning i hela landet och som görs av sådana utövare av televisions- och radioverksamhet som har beviljats koncession av statsrådet, samt

2) Rundradion Ab:s sändningar.

43 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs jämte ändringar

1) kabelsändningslagen av den 13 mars 1987 (307/1987), och

2) lagen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/1927).

45 §
Övergångsbestämmelser för giltiga koncessioner

En utövare av televisions- eller radioverksamhet som har en giltig koncession för kabelsändningsverksamhet och som önskar fortsätta med verksamhet som fordrar anmälan enligt denna lag, skall göra anmälan enligt 7 § 2 mom. senast sex månader från lagens ikraftträdande.

En utövare av televisions- eller radioverksamhet som när denna lag träder i kraft har en giltig koncession för sändningsverksamhet med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt, får med stöd av koncessionen fortsätta med verksamheten under koncessionens giltighetstid. Om koncessionsvillkoren strider mot denna lag eller lagen om statens televisions- och radiofond, iakttas denna lag och lagen om statens televisions- och radiofond.

RP 34/1998
StoUB 3/1998
TrUB 6/1998
RSv 87/1998
Rådets direktiv 89/552/EEG; EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23
Parlamentets och rådets direktiv 97/36/EG; EGT nr L 202, 30.7.1997, s. 60

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.