740/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 oktober 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa grunder för aravalångivningen

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

upphävt 1 § 5 punkten samt 2 § i sitt beslut av den 21 december 1994 om vissa grunder för aravalångivningen (1289/1994) samt

ändrat 3 och 4 § som följer:

3 §
Beloppen för maximilån för ombyggnad av hyresbostad

Då lån beviljas för ombyggnad av hyresbostad är maximibeloppen följande, beroende på när huset blivit färdigt eller på den tid som gått sedan en mer omfattande ombyggnad samt på låneandelen:

Maximilån (mk/v-m2)
Låneandel 50 % 80 %
Antalet år
15 800 1 000
20 1 050 1 500
35 1 800 3 000

Maximibeloppen för de 16―34 åren bestäms så att 50 eller 100 mk/v-m2 läggs till för vart år beroende på låneandelen. I huvudstadsregionen är beloppen för maximilånen 10 procent högre.

Om mindre än 20 år har förflutit sedan byggnaden blivit färdig eller efter en mer omfattande ombyggnad, kan ombyggnadslån enbart beviljas under förutsättning att ombyggnaden behövs för att avhjälpa en sanitär olägenhet, eller att den är nödvändig för att hindra att skadan sprids.

4 §
Undantag av beloppen för maximilån

Utan hinder av vad som bestäms i 3 § kan ett ombyggnadslån av särskilda skäl beviljas till ett högre belopp än maximibeloppet, som ett lån beräknat på de godkända kostnaderna inom gränsen för maximilåneandelen, om

1) objektet är beläget i en förort som Statens bostadsfond utsett till föremål för särskilda utvecklingsåtgärder;

2) ombyggnaden utgör ett stöd till att personer som är i särskilt behov av social- och hälsovårdstjänster skall kunna bo hemma;

3) ändring av studentbostäder så att de motsvarar den aktuella efterfrågan endast kan göras genom ombyggnad, eller

4) objektet är kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefullt.

Lån som är större än maximilånebeloppet kan på basis av 1 mom. 2 och 3 punkten beviljas endast, om ombyggnad av objektet med beaktande av bostadsbeståndet i området, befolkningsstrukturen och situationen på bostadsmarknaden är socialt och ekonomiskt mer ändamålsenligt än en ändring av dess bruksändamål.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter kan vidtas innan det träder i kraft.

Vid justering av lånebeloppet följs de långivningsgrunder som tillämpades då lånet beviljades.

Då ombyggnadslån för hyrebostad beviljas för ett projekt för vilket lånemedel reserverats innan detta beslut träder i kraft följs de långivningsgrunder som tillämpas då detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 8 oktober 1998

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Tiina Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.