726/1998

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 11 a §, 14 a § 1 mom. 2 punkten och 15 b § 3 mom. 2 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 a § och 15 b § 3 mom. 2 punkten i lag 718/1990 och 14 a § 1 mom. 2 punkten i lag 1541/1992, som följer:

11 a §

Utan hinder av 11 § i denna lag och 68 a § 2 mom. beskattningslagen görs på basis av uppgifter som erhållits vid den nionde riksskogstaxeringen ändringar i de skogsskattetal och den skattekubikmeterstruktur som skall tillämpas som intäktsgrund för skogsbruket, sedan denna taxering har slutförts i hela landet. Om den nionde taxeringen avbryts innan de mätningar som hör till den har gjorts i hela landet, anses den ha avslutats i hela landet.

14 a §

För plantbestånd på skogsförnyelseareal beviljas skattefrihet enligt denna paragraf på följande villkor:


2) avverkning får inte i strid med lagen om enskilda skogar (412/1967) eller skogs lagen (1093/1996) ha företagits på förnyelsearealen, och plantbeståndet på denna får inte till följd av den skattskyldiges försummelse ha blivit sådant att det inte uppfyller kraven enligt dessa lagar,


15 b §

Villkor för beviljande av avdrag är utom vad som stadgas i 1 mom. att


2) avverkningen inte har företagits i strid med skogslagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1998.

RP 69/1998
StaUB 23/1998
RSv 91/1998

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.