712/1998

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1998

Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten uppbärs avgifter enligt vidstående avgiftstabell.

Avgifter uppbärs även för beslut om avslag.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) ämbetsverkets utredningar, sammanfattningar av dess beslut och andra publikationer som tillställs kunden på dennes begäran,

2) överlåtelse av ämbetsverkets datafiler eller bruksrättigheter till dessa och överlåtelse av uppgifter ur filerna på beställning,

3) utbildning och motsvarande sakkunnigtjänster som tillhandahålls på beställning samt

4) kopior och avskrifter.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1998 och är i kraft till den 29 februari 2000.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer (1639/1993).

Avgifter enligt detta beslut uppbärs för prestationer som beställs efter att beslutet har trätt i kraft. För prestationer som har beställts innan detta beslut trätt i kraft uppbärs avgift enligt det beslut som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 23 september 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Avgiftstabell

1) dispens enligt 19 § lagen om konkurrensbegränsningar 6 000 mk
2) icke-ingripandebesked enligt 19 a § lagen om konkurrensbegränsningar 3 000 mk

Ifall både icke-ingripandebesked och dispens alternativt söks samtidigt, uppbärs avgiften för dispensen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.