711/1998

Utfärdat i Helsingfors den 24 september 1998

Statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 5 och 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993), av dem 18 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag 605/1997, beslutat:

1 §
Mål

Syftet med detta beslut är att, utöver vad som annars bestäms, styra tagandet ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandlingen av PCB-avfall så att de inte förorsakar hälsan eller miljön fara eller skada.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) PCB

- polyklorerade bifenyler,

- polyklorerade terfenyler,

- monometyltetraklordifenylmetan, monometyldiklordifenylmetan och monometyldi-bromdifenylmetan, samt

- varje blandning av ämnen där den totala halten av de ovan nämnda ämnena överstiger 0,005 viktprocent,

2) PCB-utrustning transformatorer, kondensatorer, behållare eller andra anordningar och annan utrustning som innehåller eller har innehållit PCB och som inte har dekontaminerats; utrustning som kan antas innehålla eller ha innehållit PCB skall betraktas som PCB-utrustning, om det inte med hänsyn till de omständigheter som hänför sig till utrustningen eller användningen av den eller andra omständigheter finns skäl för en annan bedömning; som PCB-utrustning betraktas dock inte en behållare som används i verksamhet som godkänts enligt 6 § 3 mom. eller annan utrustning som är nödvändig för verksamheten, så länge som den behandling av PCB-avfallet som godkänts fortsätter,

3) PCB-avfall PCB, PCB-utrustning och andra föremål och ämnen som innehåller PCB och som är avfall enligt 3 § 1 mom. 1 punkten avfallslagen (1072/1993), samt

4) behandling de förfaranden som betecknas D 8, D 9, D 10 och D 15 i bilaga 6 till avfallsförordningen (1390/1993); med förfarandet D 9 avses också sådan dekontaminering som möjliggör en säker återanvändning, återvinning eller behandling av utrustning, föremål eller ämnen som är förorenade av PCB.

3 §
Tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning

Sådan PCB-utrustning som innehåller mer än 5 dm3 PCB och som inte har behövt tas ur bruk på basis av statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT (1071/1989) eller vars användning inte har förbjudits på basis av statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av pentaklorfenol samt monometyltetraklordifenylmetan, monometyldiklordifenylmetan och monometyldibromdifenylmetan (846/1993), skall tas ur bruk senast den 31 december 1999.

Annan PCB-utrustning än sådan som avses i 1 mom. liksom även andra föremål och ämnen som innehåller PCB och annan PCB, vilka inte har behövt tas ur bruk eller vilkas användning inte har förbjudits med stöd av tidigare författningar skall, med undantag av sådan PCB som används för forskning, tas ur bruk så snart som möjligt. En PCB-utrustning som utgör en del av en annan utrustning skall i den mån det är möjligt skiljas åt från den övriga utrustningen och insamlas separat.

4 §
Anmälan om PCB-utrustning

Den som innehar PCB-utrustning som innehåller mer än 5 dm3 PCB skall anmäla detta till den regionala miljöcentralen senast den 1 mars 1999. Förändringar som gäller innehavet av utrustningen skall anmälas utan dröjsmål.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

- innehavarens namn och adress,

- platsen där utrustningen finns och en beskrivning av utrustningen,

- den mängd PCB som finns i utrustningen,

- datum för utförd eller planerad behandling och åtgärdens karaktär, samt

- datum för anmälan.

5 §
Förteckning över PCB-utrustning

Den regionala miljöcentralen skall föra en förteckning över den utrustning och de uppgifter som avses i 4 §. En kopia av förteckningen skall tillställas Finlands miljöcentral senast den 1 maj 1999.

Finlands miljöcentral skall göra upp en sammanfattning av förteckningarna och sända den till Europeiska gemenskapernas kommission senast den 16 september 1999.

6 §
Behandlingen av PCB-avfall

Innehavaren av PCB-avfall skall utan dröjsmål behandla avfallet eller överlämna det till någon annan för behandling enligt 15 § 1 mom. eller 78 § 5 mom. avfallslagen.

PCB-avfall får behandlas endast genom sådana förfaranden som avses i 2 § 4 punkten. På behandling genom förbränning tillämpas statsrådets beslut om förbränning av problemavfall (842/1997). Andra godtagbara behandlingsförfaranden får tillämpas endast om de uppfyller de miljömässiga säkerhetskrav som motsvarar förbränning av problemavfall och kraven enligt 6 § 5 punkten avfallslagen. Separering av PCB från PCB-avfall för återanvändning är förbjuden.

Om ansökan om avfallstillstånd för behandling av PCB-avfall och om behandlingen av tillståndsärendet bestäms i lagen (735/1991) och förordningen (772/1992) om miljötillståndsförfarande.

7 §
Utredning om PCB-utrustning och -avfall

Om det finns skäl att anta att det är fråga om en sådan PCB-utrustning som avses i 4 § 1 mom. eller om PCB-avfall, skall den som innehar utrustningen eller avfallet för iakttagandet av detta beslut vid behov utreda utrustningens eller avfallets PCB-halt och mängden PCB.

8 §
Förvaringen av PCB

För undvikande av brandfara skall PCB och PCB-utrustning samt PCB-avfall förvaras åtskilt från lättantändliga ämnen.

9 §
Åtgärdsprogram för PCB-utrustning

Finlands miljöcentral skall senast den 1 augusti 1999 utarbeta och till miljöministeriet lämna in ett utkast till åtgärdsprogram för insamling och behandling av PCB-utrustning, vilket skall tillkännages Europeiska gemenskapernas kommission.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1998.

Rådets direktiv 96/59/EG; EGT nr L 243, 24.9.1996, s. 31

Helsingfors den 24 september 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.