703/1998

Given i Helsingfors den 25 september 1998

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 15, 17, 18, 24 a, 57, 63, 97, 103 och 104 §,

av dessa lagrum 24 a § sådan den lyder i förordning 671/1997, 57 § sådan den lyder i förordning 902/1997, 97 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 965/1996, 103 § sådan den lyder i förordningarna 1122/1994, 1366/1997 och 258/1998 samt 104 § i nämnda förordning 965/1996, och

fogas till förordningen nya 21 a och 21 b § samt till 5 kap. en ny 35 c § och till 6 kap. nya 103 a, 103 b och 104 b § som följer:

15 §
Ambulans

Ambulans är ett fordon i kategori M avsett för transport av sjuka eller skadade personer vilket har specialutrustning för detta ändamål. En ambulans skall till sina mått och sin utrustning uppfylla de krav som det ministerium som ansvarar för social- och hälsovårdstjänster vid behov har fastställt samt ha godkänts för sjuktransport av en hälsocentral.

17 §
Husbil

1. Husbil är ett fordon i kategori M1 avsett för ett särskilt ändamål konstruerat med boendemöjligheter som inbegriper minst följande utrustning:

a) sittplatser och bord,

b) sovplatser som kan göras om av sittplatser,

c) matlagningsmöjligheter, och

d) förvaringsutrymmen.

2. Den utrustning som avses i 1 mom. skall vara ordentligt fastsatt i bostadsdelen. Bordet kan dock vara konstruerat så att det lätt går att flytta.

3. I bilskattelagen (1482/1994) avsedd skattefri husbil är en för turism konstruerad och utrustad bil i kategori M1 som uppfyller bestämmelserna som utfördats av det ministerium som ansvarar för trafikärenden. En skattefri husbils inre höjd skall vara minst 1,9 meter på ett område vars bredd är minst 0,4 meter och längd minst 40 procent av bostadsdelens längd.

18 §
Likbil

1. Likbil är ett fordon i kategori M avsett för transport av avlidna vilket har särskild utrustning för detta ändamål.

2. I bilskattelagen avsedd skattefri likbil är en för transport av lik avsedd till färgen svart, vit eller silvergrå bil i kategori M1 som ägs av en idkare av begravningstjänst och som har ett karosseri försett med en fast draglavett.

3. Mellan skattefri likbilens förarhytt och kistutrymme skall det finnas en fast mellanvägg. Kistutrymmets längd skall vara minst 2,1 meter när den mäts på en höjd av 0,4 meter från draglavetten. I kistutrymmet får finnas högst ett säte för en person.

21 a §
Pansrat fordon

Pansrat fordon är ett fordon avsett för skydd av passagerare eller varor som transporteras vilket uppfyller kraven på bepansring och skottsäkerhet.

21 b §
Bil avsedd för två ändamål

1. Bil avsedd för två ändamål är ett fordon i kategori N1 med sittplatser för högst sex personer utöver föraren. Av den högsta tillåtna totalmassan på en bil avsedd för flera ändamål är massan av bilens last större än den sammanlagda massan av passagerarsäten (exklusive föraren) med en beräknad massa om 68 kg.

2. En sittplats anses förefintlig om fordonet är utrustat med lätt åtkomliga fästanordningar för sätena. Med lätt åtkomliga fästanordningar för säten avses fästanordningar som kan användas. För att förhindra fästanordningarna från att vara lätt åtkomliga skall tillverkaren fysiskt förhindra deras användning, till exempel genom att svetsa fast täckplåtar eller genom att montera någon motsvarande permanent anordning som inte kan avlägsnas med normalt tillgängliga verktyg.

24 a §
Dimensioner

1. Ett fordons längd mäts enligt ISO-standard 612―1978, term nr 6.1. Med avvikelse från standarden skall vid mätning av fordonets längd hos andra fordon än fordon i kategori M1 följande anordningar inte beaktas:

a) vindrutetorkare och vindrutespolare,

b) främre och bakre märkningsskyltar,

c) tullförseglingsanordningar och skydd för dessa,

d) fästanordningar för presenning och skydd för dessa,

e) belysningsutrustning,

f) backspeglar,

g) hjälpmedel för övervakning av området bakom fordonet,

h) luftintag,

i) längdstopp för växelflak,

j) fotsteg,

k) stötfångargummin,

l) lyftplattformar, lastramper och liknande utrustning som är i körklart läge och som inte överstiger 200 mm, förutsatt att fordonets lastkapacitet inte ökas, och

m) kopplingsanordningar för motorfordon.

2. Fordonets bredd mäts enligt ISO-standard 612―1978, term nr 6.2. Med avvikelse från standarden skall vid mätning av fordonets bredd hos andra fordon än fordon i kategori M1 följande anordningar inte beaktas:

a) tullförseglingsanordningar och skydd för dessa,

b) fästanordningar för presenning och skydd för dessa,

c) däckfelsindikatorer,

d) utskjutande böjliga delar av en stänkskyddsanordning,

e) belysningsutrustning,

f) för bussar lastramper i körklart läge samt lyftplattformar och liknande utrustning i körklart läge, förutsatt att de inte skjuter ut mer än 10 mm från fordonets sida och att rampernas hörn, som är vända framåt eller bakåt, är avrundade med en radie på minst 5 mm samt att kanterna är avrundade med en radie på minst 2,5 mm,

g) backspeglar,

h) ringtrycksindikatorer,

i) indragbara fotsteg, och

j) den utbuktande delen av däcksidan omedelbart ovanför den punkt där däcket är i kontakt med marken.

3. Fordonets höjd mäts enligt ISO-standard 612―1978, term nr 6.3. Med avvikelse från standarden skall vid mätning av fordonets höjd hos andra fordon än fordon i kategori M1 följande anordningar inte beaktas:

a) antenner, och

b) strömavtagare i upplyft läge.

4. Med lastytans längd hos andra fordon än dragbil för påhängsvagn eller påhängsvagn avses avståndet från den främsta yttre punkten på lastytan till den bakersta yttre punkten på fordonet mätt horisontellt i fordonets längdriktning. Avståndet skall mätas utan hänsyn till

a) lastytan framför förarhyttens bakersta punkt,

b) de i 1 mom. nämnda anordningarna, och

c) utskjutande kylaggregat och annan utrustning framför lastytan.

5. Med en fordonskombinations längd avses längden på ett motorfordon och en eller flera släpvagnar som kopplats till det, när deras längdaxlar befinner sig på samma räta linje.

6. Om de beräknade dimensionerna avviker från dem som tillverkaren anger för fordon av samma typ, skall de beräknade dimensionerna användas när dimensionskraven granskas.

35 c §
Avvikelser som gäller vissa fordonsgrupper

Kravet i 30 § 3 mom. gällande EG-, eeller E-godkännande för komponenter på fordon i kategori M1 och kravet i 32 b § gällande EG-typgodkännandenummer för fordon tillämpas inte på

a) en invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil, servicebil eller ett pansrat fordon i kategori M1,

b) hopbyggda fordon som avses i trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997),

c) begagnade fordon som skall ändringsbesiktas som tillhörande kategori M1,

d) fordon som införs till landet som flyttgods,

e) fordon som skall exportregistreras,

f) fordon som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren,

g) fordon som erhållits genom arv eller testamente,

h) fordon som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion,

i) fordon som är avsedda för handikappade förare,

j) fordon som används för räddningsväsendets eller polisens tjänsteuppdrag,

k) fordon i kategori M1 som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, när fordonet används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning,

l) fordon i kategori M1 av sådan typ som genomgått typbesiktning av små serier,

m) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat genom att i ett EG-typgodkänt fordon i kategori M1 ändrats åtminstone de bakom förarsätet belägna sätena, deras fastsättning och bilbältenas placering så, att fordonet avviker från de ursprungliga EG- eller E-godkända lösningarna,

n) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat när det gäller inredningen genom att ett ej färdigbyggt fordon avsett att bli ett fordon i kategori M1 förses med inredning för ett passagerarutrymme inklusive säten och bilbälten, eller

o) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat genom att ett fordon i kategori N förses med inredning för passagerarutrymme inklusive säten och bilbälten.

57 §
Bränsletank

1. Bilens bränsletank och dess placering skall uppfylla kraven enligt direktivet 70/221/EEG, sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/19/EG, och bränsletanken i fordon i kategori M1 skall uppfylla kraven enligt E-reglementet nr 34/01. På husbilar, ambulanser och likbilar är ändring av dragningen och längden på tankningsröret och omplacering av den inre tanken tillåten.

2. Om bränsletankens volym är större än 800 liter, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

63 §
Säten i lastutrymmet på bilar i kategori N

1. I ett täckt lastutrymme eller en täckt avdelning av lastutrymmet på ett fordon i kategori N1 får säten installeras på de villkor som anges i 24 § bilskattelagen, med beaktande av begränsningarna enligt 2 mom. boch d-punkten. I lastutrymmet på en till kategori N1 hörande bil avsedd för två ändamål får med avvikelse från vad som anges ovan installeras säten som i fråga om kraven beträffande montering av säten, bilbältesutrustning och fästpunkter för bilbälten samt huvudstöd uppfyller kraven för bilar i kategori M1.

2. I ett täckt lastutrymme eller en täckt avdelning av lastutrymmet på ett fordon i kategori N2 eller N3 får säten installeras på följande villkor:

a) säten får installeras inom ramen för fordonets bärförmåga, varvid fordonet får ha plats för högst åtta personer utöver föraren,

b) sätenas och ryggstödens tjocklek får vara högst 50 mm,

c) sätena skall med gångjärn i sitsens bakre kant fast monteras i lastutrymmets yttereller mellanvägg på sådant sätt att de kan fällas upp och låsas i uppfällt läge och att de inte i detta läge väsentligt minskar det för godstransport avsedda utrymmet, och

d) varje karosseriavdelning som har sittplatser skall ha två separata dörrar som kan öppnas från insidan, eller alternativt en sådan dörr och en taklucka som lämpar sig som nödutgång eller ett fönster som lätt kan lösgöras eller krossas och som lämpar sig som nödutgång.

3. I ett fordon i kategori N2 eller N3 får på följande villkor installeras bänkar, som fästs stadigt vid lastflaket eller karosseriet:

a) sittplatser får finnas inom ramen för fordonets bärförmåga,

b) tjockleken på säten och ryggstöd, om sådana finns, får vara högst 50 mm,

c) för varje person skall det finnas ett flakutrymme på 400 mm x 700 mm, och

d) om lastutrymmet är öppet, skall det förses med tillräckligt höga och stadiga stängsel, och om lastutrymmet är täckt, skall det ha ändamålsenliga nödutgångar.

4. I lastutrymmet på ett fordon i kategori N får inte installeras andra eller andra slags permanenta eller tillfälliga säten eller för installering av sådana avsedda anordningar än vad som nämns i denna paragraf.

97 §
Backspeglar

1. På ett fordon i en annan kategori än M1 och N1 skall det på karosseriets vardera sida finnas en yttre backspegel. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall det finnas en backspegel på karosseriets vänstra sida och, om det inte finns sikt genom bakrutan, på vardera sidan. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall därtill finnas en backspegel inne i förarhytten, dock inte i ett fordon där det inte finns sikt genom bakrutan. Backspeglarna skall i fråga om antal, placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (71/127/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/795/EEG, 85/205/EEG, 86/562/EEG och 88/321/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 46/01. Backspeglarna på sådana husbilar, ambulanser och likbilar vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg får godkännas, om de uppfyller kraven för den fordonskategori utgående från vilken den för specialändamål avsedda bilen utrustats, eller kraven för ett fordon i kategori N vilket med avseende på totalmassa motsvarar det för specialändamål avsedda fordonet.

2. Kraven angående siktfält enligt det direktiv och E-reglemente som nämns i 1 mom. gäller inte tilläggsbackspeglar på ett fordon i kategori M1 och N1 som är avsett för dragning av släpvagnar och inte heller den backspegel som fordras på en skolbil med tanke på läraren.

3. Då sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av fordonets konstruktion eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall fordonet förses med behövliga tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se längs fordonets sidor och ge akt på den övriga trafiken.

103 §
Avvikelser som gäller invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil och servicebil

1. På en invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil och servicebil tillämpas inte

a) bestämmelsen i 43 § om draganordning baktill,

b) bestämmelsen i 53 a § om uppmätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,

c) kravet i 59 § angående gångjärn och lås på sidodörr till den del det gäller dörrar som leder till andra säten än sådana som används under färden,

d) kravet i 60 § angående fastsättning av säten, kravet i 64 § angående bilbälten, kravet i 64 a § angående fästpunkter för bilbälten och kravet i 66 § angående huvudstöd till den del de gäller andra säten än sådana som används under färden,

e) kravet i 67 § angående säkerhet i fråga om inredningen till den del det gäller området bakom det bakersta sätets ryggstöd, eller

f) kravet i 71 § på att vissa strålkastare, lyktor och reflektorer i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet.

2. Om ett fordon som avses i 1 mom. har byggts utgående från ett fordon i kategori N2, N3, M2 eller M3 tillämpas inte de krav som nämns i sagda moment och inte heller

a) kraven i 41 § angående bromsar i den mån de gäller fordon i kategori M1,

b) kraven i 46 § angående avgas- och partikelutsläpp, eller

c) kravet i 70 § angående vindrutetorkare och -spolare.

3. Beträffande fordon som nämns i 1 och 2 mom. tillämpas de krav på bromsar enligt 41 § samt de krav på avgas- och partikelutsläpp enligt 46―48 § som gäller fordon i fordonskategori N med motsvarande totalmassa eller den fordonskategori som det fordon som avses i denna paragraf och som ändringen utfördes på tillhörde. En här avsedd bil med en totalmassa som överstiger 2 500 kg får godkännas med avseende på bulleregenskaper, om bilen uppfyller de krav som gäller den avslutade eller den ej färdigbyggda bil utgående från vilken den för specialändamål utrustade bilen har ändrats, eller de krav som gäller ett fordon i kategori N, vilket med avseende på totalmassa motsvarar den för specialändamål byggda bilen. Godkännandet i fråga om det mest representativa grundfordonet förblir i kraft även om referensmassan ändras. Utöver detta är en ändring av avgassystemets längd upp till en sträcka av två meter efter den sista ljuddämparen och katalysatorn tillåten utan ytterligare test.

4. På en husbil, ambulans och likbil tillämpas inte

a) kravet i 39 § på att styrmekanismen skall motsvara kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om fordonet har byggts utgående från ett fordon i kategori N eller om dess totalmassa överstiger 2 500 kg,

b) kravet i 58 a § angående skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision,

c) kravet i 58 b § angående skydd för passagerare vid en sidokollision,

d) kravet i 68 § angående säkerhetsglas till den del det gäller andra glas än vindrutan och de främre sidoglasen; andra fönster än vindrutan och de främre sidoglasen får vara av stadigt plastmaterial,

e) kravet i 69 § på att vindrutans avfrostnings- och avimningsanordningar skall vara godkända och testade i enlighet med EG-direktivet, om bilens totalmassa överstiger 2 500 kg,

f) kravet i 70 § på att vindrutetorkaren och -spolaren skall vara godkända i enlighet med EG-direktivet, om bilens totalmassa överstiger 2 500 kg,

g) kravet i 99 § på att siktfältet skall uppfylla kraven i EG-direktivet, om bilens totalmassa överstiger 2 500 kg; ljustransmissionsfaktorn för vindrutan och de främre sidofönstren skall dock motsvara kraven i fråga om vindrutor och främre sidofönster, eller

h) kravet i 101 § på att ett fordon i fråga om utskjutande delar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet.

103 a §
Avvikelser som gäller pansrade fordon

1. På ett pansrat fordon i kategori M1 tillämpas inte

a) kravet i 36 § på att däcken skall vara eeller E-godkända,

b) kravet i 39 § på att styrmekanismen skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet,

c) kravet i 43 § på att bogseringsanordningen skall överensstämma med EG-direktivet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

d) kravet i 46 § angående avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

e) bestämmelsen i 53 a § om uppmätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,

f) kravet i 58 a § angående skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision,

g) kravet i 58 b § angående skydd för passagerare vid en sidokollision,

h) kraven i 64 och 64 a § på att bilbälten och deras fästpunkter skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

i) kravet i 67 § angående säkerhet i fråga om inredningen, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

j) kravet i 68 § på att det säkerhetsglas som används i fordonets vindruta skall motsvara kraven enligt EG-direktivet, E-reglementet eller Finlands eller Förenta Staternas standard,

k) kravet i 69 § på att vindrutans avfrostnings- och avimningsanordningar skall vara godkända och testade i enlighet med EG-direktivet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

l) kravet i 70 § på att vindrutetorkaren och -spolaren skall vara godkända i enlighet med EG-direktivet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

m) kravet i 71 § på att vissa strålkastare, lyktor och reflektorer i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

n) kravet i 96 § på att ljudsignalanordningen skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

o) hänvisningen till ljustransmissionsfaktorn för sido- och baklyktor i fråga om kravet i 97 § angående backspeglar; ljustransmissionsfaktorn skall dock vara minst 60 procent,

p) kravet i 99 § på att siktfältet skall uppfylla kraven i EG-direktivet; ljustransmissionsfaktorn för vindrutan och sidofönstren skall dock vara minst 60 procent och sikten snett framåt får inte vara alltför begränsad, eller

q) kravet i 101 § på att ett fordon i fråga om utskjutande delar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om fordonets särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet.

103 b §
Krav på fordon som används för särskilda ändamål

Följande fordon och fordonsdelar skall uppfylla de krav som gällde i Finland när fordonet togs i bruk:

a) invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil, servicebil och pansrat fordon i kategori M1,

b) hopbyggda fordon som avses i trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997),

c) begagnade fordon som skall ändringsbesiktas som tillhörande kategori M1,

d) fordon som är avsedda för handikappade förare, med undantag för delar som installerats för handikappade förares specialbehov,

e) fordon som används för räddningsväsendets eller polisens tjänsteuppdrag, med undantag för delar som installerats för räddningsväsendets eller polisens specialbehov,

f) fordon i kategori M1 som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, när fordonet används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning,

g) fordon i kategori M1 av sådan typ som genomgått typbesiktning av små serier,

h) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat genom att i ett EG-typgodkänt fordon i kategori M1 ändrats åtminstone de bakom förarsätet belägna sätena, deras fastsättning och bilbältenas placering så, att fordonet avviker från de ursprungliga EGeller E-godkända lösningarna,

i) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat när det gäller inredningen genom att ett ej färdigbyggt fordon avsett att bli ett fordon i kategori M1 förses med inredning för ett passagerarutrymme inklusive säten och bilbälten, eller

j) fordon i kategori M1, som i Finland utrustats separat genom att ett fordon i kategori N förses med inredning för ett passagerarutrymme inklusive säten och bilbälten.

104 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd bil

Ett fordon i kategori M1 anses uppfylla kraven enligt 6 kap., om det är av en typ som har typgodkänts enligt direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 78/315/EEG, 78/547/EEG, 80/1267/EEG, 87/358/EEG, 87/403/EEG och 92/53/EEG, genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG, 96/79/EG och 97/27/EG samt genom kommissionens direktiv 93/81/EEG, 95/54/EG och 98/14/EG, och uppfyller kraven i 280 § 4 mom. b-punkten.

104 b §
Överensstämmelse i fråga om bilar för särskilda ändamål

En husbil, ambulans och likbil samt ett pansrat fordon i kategori M1 anses i fråga om konstruktion, fordonsdelar eller egenskaper utan särskild provning uppfylla kraven i 103―103 b § om konstruktionen, fordonsdelarna eller egenskaperna uppfyller kraven i bilaga XI till direktiv 70/156/EEG.


1. Denna förordning träder i kraft den 30 september 1998 och gäller fordon som tas i bruk den dag förordningen träder i kraft eller därefter.

2. 17 § träder med undantag för fordon i kategori M1 i kraft den 1 januari 2000.

3. Ett fordon i kategori N1 får utan hinder av ändringen av 63 § 1 mom. ändras eller tas i bruk före den 1 juli 1999, om fordonet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Kommissionens direktiv98/14/EG; EGT nr L 91, 25.3.1998, s. 1

Helsingfors den 25 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.