685/1998

Utfärdat i Helsingfors den 31 augusti 1998

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Espoon islamilainen yhdyskunta Suomessa i registret över religionssamfund

I en skrivelse till undervisningsministeriet har studerande Musse Abdirashid Abdullahi och 20 andra personer, som uppgivit sin bostadsort och sitt yrke, i enlighet med 13 § religionsfrihetslagen anmält om bildande av ett religionssamfund med namnet Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa, vars hemort är Helsingfors. Till anmälan har fogats en redogörelse för samfundets trosbekännelse och form för offentlig religionsutövning samt den godkända samfundsordningen som följer:

Trosbekännelse

Tro på en enda Gud, Hans Änglar, Hans skrifter, den yttersta dagen, Hans profet Mohamed, samt alla Hans andra profeter.

Form för offentlig religionsutövning

1) Utöva och undervisa i islam och islams principer,

2) tjäna Gud enligt Koranens och profeten Mohameds läror,

3) hjälpa fattiga och hjälpbehövande genom att årligen ge dem allmosor (Zakat),

4) fasta en gång om året under en månads tid,

5) göra en pilgrimsfärd till Mecka en gång i sitt liv, om det bara finns råd.

Samfundsordning
1 §

Samfundets namn är Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa (Espoo Islamic Society in Finland) och dess hemort är Helsingfors.

2 §

Samfundet bekänner sig till den islamska tro som grundar sig på den Heliga Qur'as skrifter. Genom tron vill man främja fred, kärlek till nästan och jämlikhet mellan människor här på jorden. (Q.33:35―36)

3 §

För att uppnå sitt islamska syfte ordnar samfundet tillställningar för religionsutövning på offentliga eller enskilda platser som lämpar sig för ändamålet. Formerna för religionsutövningen är följande:

a) offentliga möten för undervisning i islam och andra islamska tillställningar inomhus och utomhus,

b) hjälper den somaliska gemenskapen i Finland att få kunskap om islam och den somaliska kulturen,

c) begravnings- och minnesstunder,

d) ordna olika seminarier, öppna diskussioner och utbildning om islam och den somaliska kulturen.

Programmet vid religionsutövningen består av tal, predikan och bön.

4 §

Varje i Finland bosatt muslim kan ansöka om medlemskap i samfundet. Villkoren för att bli godkänd som medlem är:

a) 2/3 av samfundsmedlemmarna måste vara somaliska muslimer bosatta i Finland och 1/3 kan vara andra muslimer som bor i Finland,

b) den som ansöker om medlemskap skall förklara att han godkänner samfundets stadgar,

c) medlemmarna betalar följande avgifter till samfundet:

- anslutningsavgift

- månatlig samfundsavgift.

5 §

En medlem kan utträda ur samfundet genom att lämna styrelsen ett skriftligt meddelande om utträdet.

6 §

Styrelsen kan utesluta en medlem som

- inte betalar sin samfundsavgift på ett år,

- genom sin verksamhet skadar samfundet, eller

- handlar mot denna samfundsordning och/eller goda levnadssätt. Innan beslutet om uteslutning fattas har medlemmen rätt att framföra sin åsikt i ärendet till samfundsstyrelsen.

7 §

Medlemmarna betalar månatligen samfundet en avgift som är 40 mk per månad för varje myndig medlem.

Årsmötet beslutar om storleken på anslutningsavgiften.

Samfundets styrelse kan för en viss tid befria en medlem från samfundsavgiften på grund av sjukdom.

8 §

Samfundets verksamhet leds av samfundsstyrelsen. Till styrelsen hör minst sju och högst elva ordinarie medlemmar som skall iaktta goda levnadssätt och som valts bland samfundsmedlemmarna för ett år i sänder av det ordinarie samfundsmötet.

Samfundsstyrelsen står i sin helhet i tur att avgå på varje ordinarie samfundsmöte. Medlemmar som är i tur att avgå kan återväljas. Samfundsmötet kan också annars avsätta styrelsen eller en styrelsemedlem, om det finns anledning till detta.

En medlem i samfundsstyrelsen kan avgå från sin uppgift under pågående mandat genom att skriftligen meddela styrelsen om detta.

Styrelsen har till uppgift att

a) i enlighet med denna samfundsordning, beslut av samfundsmötet samt lagbestämmelser om religionssamfund sköta och övervaka samfundets angelägenheter,

b) ta initiativ och göra framställningar till samfundsmötet,

c) omsorgsfullt sköta samfundets ekonomi och egendom,

d) besluta om medlemskap skall beviljas dem som anmält sig som medlemmar,

e) anställa och avskeda samfundets funktionärer,

f) välja och entlediga första herden, som svarar för samfundets religionutövning, samt under honom lydande herdar, som eventuellt behövs för vissa verksamhetsområden och som utför sina uppdrag enligt anvisningar,

g) årligen sammanställa samfundets räkenskapsberättelser och förelägga dem för godkännande av revisorerna som väljs på det ordinarie samfundsmötet,

h) sammanställa samfundets verksamhetsberättelser för de ettåriga verksamhetsperioderna samt den förenade räkenskapsberättelsen och förelägga dem för behandling av det ordinarie samfundsmötet.

Samfundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller första herden så ofta det är påkallat, men minst två gånger under ett kalenderår, och är beslutför om minst 2/3 av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Samfundsstyrelsen skall sammankallas också om minst 1/3 av styrelsemedlemmarna så kräver för behandlingen av något ärende som anmälts särskilt. Styrelsen sammankallas genom bevisliga skriftliga kallelser, och skall sända möteskallelserna till medlemmarna minst fem dagar före det tilltänkta mötet.

På samfundsstyrelsens möten förs protokoll av den som väljs till uppgiften, protokollet justeras i slutet av mötet och det bestyrks genom underskrifter av de styrelsemedlemmar som deltagit i mötet.

Besluten på samfundsstyrelsens möten fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens ståndpunkt.

9 §

Samfundsstyrelsen utser vid behov inom sig eller bland samfundsmedlemmarna nödvändiga avlönade och andra funktionärer.

10 §

Samfundets namn tecknas ensamt av samfundsstyrelsens ordförande, generalsekreterare och iman.

11 §

Samfundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis och de skall vara färdiga för revision den 15 november. Revisorerna skall lämna sitt revisionsutlåtande till samfundsstyrelsen före den 1 december.

12 §

Högsta beslutanderätt i alla angelägenheter som rör samfundet utövas av samfundsmötet. Samfundsstyrelsen har likväl rätt att fatta beslut i de ärenden som i samfundsordningen särskilt har anförtrotts den att besluta om.

Ordinarie samfundsmöte hålls med ett års mellanrum i juni-december vid en tid och på en plats som samfundsstyrelsen närmare bestämmer.

Extra samfundsmöte hålls när samfundsstyrelsen anser det nödvändigt eller när minst 1/10 av samfundsmedlemarna skriftligen kräver det för behandlingen av ett ärende som anmälts särskilt.

Om ordinarie samfundsmöte meddelas medlemmarna skriftligt eller i någon samfundspublikation minst en månad före mötet och om extra samfundsmöte minst två veckor före mötet på samma sätt som om ordinarie samfundsmöte.

Samfundets medlemmar har rätt att delta i samfundsmöten enbart personligen och varje medlem har en röst. För att rösträtten skall kunna utnyttjas på samfundsmötet krävs att alla samfundsavgifter som förfallit till betalning har betalts.

På samfundsmötet förs protokoll av den som väljs till uppgiften i början av mötet. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och protokollföraren. Protokollet justeras av två medlemmar som varje gång väljs för ändamålet.

Besluten på samfundsmötena fattas med enkel majoritet. Val förrättas när så krävs med slutna röstsedlar. Faller rösterna lika avgör lotten.

På det ordinarie samfundsmötet behandlas efter att valet av ordförande för mötet, protokollförare, och protokolljusterare förrättats, följande ärenden:

1) presentation av samfundsstyrelsens berättelse om verksamheten under föregående verksamhetsperiod,

2) presentation av räkenskapsberättelsen och revisorernas utlåtande om räkenskaperna under föregående period samt fastställande av bokslut,

3) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga,

4) ärenden som samfundsstyrelsen och medlemmarna föreslagit,

5) beslut om storleken på anslutningsavgiften och samfundsavgiften,

6) beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden,

7) val av

a) ordförande i samfundsstyrelsen

b) övriga ordinarie medlemmar i samfundsstyrelsen,

8) val av två revisorer och en suppleant.

Framställningar som avses bli behandlade på det ordinarie samfundsmötet skall ges skriftligen till samfundsstyrelsen senast en månad före mötet.

På ett extra samfundsmöte behandlas efter att ordförande, protokollförare och protokolljusterare för mötet valts, bara de ärenden som är anledningen till att mötet sammankallats.

13 §

Beslut om upplösning av samfundet fattas av samfundsmötet. Samfundet kan upplösas bara om minst 2/3 av de närvarande medlemmarna understöder detta. Alla tillgångar och ansvarsförpliktelser skall först utredas och sedan fattas beslut om upplösande. De resterande medlen överförs till någon i Finland verksam sammanslutning som bidrar till utövandet av den islamska tron eller utövar allmännyttig social verksamhet bland de islamtroende.

14 §

Beslut om ändring av denna samfundsordning kan fattas av ett extra samfundsmöte, som sammankallats för detta, med minst tvåtredjedels majoritet (2/3) av de avgivna rösterna.

15 §

I övrigt iakttas gällande lagbestämmelser om religionssamfund.


Undervisningsministeriet har prövat detta ärende.

Samfundsordningen för religionssamfundet Espoon islamilainen yhdyskunta Suomessa har utarbetats enligt religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/1922) och samfundets trosbekännelse eller formen för dess offentliga religionsutövning strider inte mot lag och god sed.

Samfundets styrelse fyller de villkor som anges i 15 § religionsfrihetslagen.

Med stöd av detta bestämmer undervisningsministeriet att Espoon islamilainen yhdyskunta Suomessa skall införas i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 31 augusti 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.