680/1998

Utfärdat i Helsingfors den 18 augusti 1998

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Buddhalainen Dharmakeskus i registret över religionssamfund

I en skrivelse till undervisningsministeriet har adb-planerare Pekka Airaksinen och 19 andra personer, som uppgivit sin bostadsort och sitt yrke, i enlighet med 13 § religionsfrihetslagen anmält om bildande av ett religionssamfund med namnet Buddhalainen Dharmakeskus, vars hemort är Helsingfors. Till anmälan har fogats en redogörelse för samfundets trosbekännelse och form för offentlig religionsutövning samt den godkända samfundsordningen som följer:

Trosbekännelse

Jag tillber högaktningsfullt Buddha utan början, medelpunkt och slut, den fullkomliga stillheten, den fullständigt frigjorde, fullständigt upplyste, som efter att ha nått renheten och fullkomligheten visar modet och den eviga Stigen för dem som inte har nått insikt, som med kunskapens svärd och med medkänslans och kärlekens vajra minskar lidandets snår och förgör tvivlets murar som omger felsynens mörka skog.

Jag tillber högaktningsfullt Dharmas sol som varken existerar eller är icke-existerande, båda tillsammans eller något annat, outforskad, omöjlig att uttrycka i ord, kunskap i sig själv, fullkomlig ro, obefläckad, strålande av kunskapens ljus fullständigt förgör begäret, hatet och villfarelserna kring sinnets skapelser.

Eftersom de som nått djupa insikter förstått att medvetandets verkliga natur är klart ljus, ser de att fläckarna saknar verkligt väsen. De inser faktiskt varelsernas verkliga natur, som är ett oändligt icke-jag, lugn. Så ser de också att det fullkomliga buddhatillståndet ständigt råder i alla varelser, fastän denna verkliga kunskap är dold för varelserna själva. För dem som med kunskapens (Jnana) hjälp upptäcker den fullkomliga renheten i otaliga varelser, bugar jag mig ödmjukt i högaktning.

Formen för offentlig religionsutövning

Buddhalainen Dharmakeskus fyller sitt syfte genom att ordna sammankomster för meditation enligt buddistisk tradition och för studier i Dharma. Vissa möten är offentliga och vissa slutna.

En central del i religionsutövningen är att ty sig till de tre ädelstenarna (Buddha, studier och gemenskap). Detta sker genom läsning av samfundets trosbekännelse. Vid särskilda tillfällen kan också andra traditionella buddistiska texter, såsom Tri Ratna Vandana, läsas.

Till religionsutövningen hör också an-ordnandet av religiösa fester såsom vesakfesten, bröllopsfester, fester då barnen får sitt namn och begravningsfester.

Samfundsordning
1 §
Samfundets namn och hemort

Samfundets namn är Buddhalainen Dharmakeskus och dess hemort är Helsingfors.

2 §
Medlemmar

Till medlemmar i samfundet antas personer som tyr sig till de tre ädelstenarna, dvs. Buddha, Dharma (läran) och Sangha (gemenskapen) och vill iaktta de buddistiska levnadsvanorna.

Medlemmarna kan vara antingen aktiva medlemmar eller understödsmedlemmar. De aktiva medlemmarna utövar aktivt buddism och deltar i samfundets verksamhet. Understödsmedlemmarna är personer som godkänner samfundets principer, men som inte är aktiva i samfundet. Medlemmarna väljer och styrelsen beslutar om medlemskapets art.

Styrelsen för en särskild förteckning över de aktiva medlemmarna. Styrelsen beslutar även om uteslutning av medlemmar. Uteslutning sker om en medlem själv så önskar och lämnar en skriftlig anmälan om utträde, eller om styrelsen anser det nödvändigt.

3 §
Möten för religionsutövning

Samfundet har rätt att ordna möten för samfundets offentliga religionsutövning.

4 §
Årsmöte

I årsmötet kan medlemmar som införts i förteckningen över aktiva medlemmar delta. De har också rösträtt. Ordförande för mötet är styrelseordföranden eller en av honom befullmäktigad samfundsmedlem. Årsmötet hålls årligen före utgången av mars och på mötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet.

3. Konstaterande av att mötet är lagligt och beslutfört.

4. Framläggande av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande.

5. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

6. Val av två revisorer och två suppleanter.

7. Godkännande av nästa års verksamhetsplan.

8. Övriga ärenden som uppgetts i möteskallelsen.

Skriftlig möteskallelse skall senast två veckor före mötet sändas till samfundets aktiva medlemmar per post under den adress som respektive medlem uppgett.

Besluten fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör styrelseordförandens åsikt.

Över mötet förs protokoll som undertecknas av mötets ordförande och två protokolljusterare.

5 §
Allmänt möte

I samfundets allmänna möten kan alla myndiga medlemmar i samfundet delta. De har också rösträtt.

De allmänna mötena skall behandla principiellt viktiga ärenden, ändring av samfundsordningen, upplösning av samfundet och användning av samfundets egendom vid upplösning samt andra ärenden om styrelsen anser det nödvändigt.

Ett allmänt möte sammankallas av styrelsen. Ordförande för mötet är styrelseordföranden eller en av honom befullmäktigad samfundsmedlem. På mötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas.

2. Val av sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet.

3. Konstaterande av att mötet är lagligt och beslutfört.

4. Behandling av de ärenden som nämns i möteskallelsen.

Skriftlig möteskallelse skall senast två veckor före mötet sändas till både aktiva medlemmar och understödsmedlemmar i samfundet per post under den adress som respektive medlem uppgett. De ärenden som kommer att behandlas skall nämnas i kallelsen.

Besluten på mötet fattas med enkel majoritet. Beslut om ändring av samfundsordningen och upplösande av samfundet skall likväl fattas med 2/3-majoritet.

Över mötet förs protokoll som undertecknas av mötets ordförande och två protokolljusterare.

6 §
Styrelsen

Beslutanderätten i samfundets angelägenheter utövas av styrelsen med undantag av de ärenden som nämns i 4 och 5 §.

I styrelsen ingår ordförande och 1―5 medlemmar som väljs och avsätts såsom styrelseordföranden beslutar. Styrelseordföranden skall vara en person som svarar för undervisningen i Dharma i samfundet. Ordförandeuppgiften är ständig, dvs. mandatet fortgår tills ordföranden väljer sin efterträdare.

Samfundets årsmöte kan avsätta styrelseordföranden om det tydligt kan visas att denne upprepade gånger har missbrukat sin ställning.

Styrelsen sammankallas av ordförande eller av särskild anledning en styrelsemedlem. Kallelsen kan ske muntligt, förutom i fråga om särskilt viktiga ärenden som skall anges i en skriftlig kallelse som senast två veckor före mötet skickas till medlemmarna under den adress de uppgett.

Vid styrelsens möten förs protokoll som undertecknas av ordföranden och en protokolljusterare som väljs på mötet och för mötet bland de närvarande.

Ett styrelsemöte är beslutfört om ordföranden och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

7 §
Avgifter

Beslut om avgifter som skall tas ut av medlemmarna fattas av samfundets allmänna möte. Aktiva medlemmar och understödsmedlemmar kan påföras olika stora avgifter.

8 §
Egendomsförvaltning och kontroll av förvaltningen

För egendomsförvaltningen svarar styrelsen. Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslut inklusive nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast sju dagar före ett årsmöte. Revisorerna skall lämna ett skriftligt utlåtande senast två dagar före årsmötet.

9 §
Ändring av stadgarna och upplösning av samfundet

Beslut om ändring av samfundsordningen och om upplösning av samfundet skall fattas på ett allmänt möte med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade. En tilltänkt ändring av samfundsordningen och upplösning av samfundet skall nämnas i möteskallelsen.

10 §
Egendom vid upplösning av samfundet

Om samfundet upplöses skall dess egendom användas för spridning av buddistisk litteratur i Finland. Beslut om användningen av egendomen ifall samfundet upplöses fattas av ett allmänt möte.


Undervisningsministeriet har prövat detta ärende.

Samfundsordningen för religionssamfundet Buddhalainen Dharmakeskus har utarbetats enligt religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 och samfundets trosbekännelse och formen för dess offentliga religionsutövning strider inte mot lag eller god sed.

Samfundets styrelse fyller de villkor som anges i 15 § religionsfrihetslagen.

Med stöd av detta bestämmer undervisningsministeriet att Buddhalainen Dharmakeskus skall införas i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 18 augusti 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.