665/1998

Given i Helsingfors den 4 september 1998

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 41, 48, 54, 102 och 218 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 41, 48 och 218 § i förordning 902/1997, 54 § i förordningarna 530/1993 och 965/1996 och 102 § delvis ändrad i förordning 267/1996, samt

fogas till förordningen en ny 31 a § och en ny 50 §, i stället för den 50 § som upphävts genom förordning 338/1996, som följer:

31 a §
Erkännande av vissa E-reglementen

Fordon och deras delar, om vilkas egenskaper eller godkännande inte har utfärdats särskilda bestämmelser, anses motsvara kraven i 83, 83 a och 83 b § vägtrafiklagen (267/1981) enligt följande:

a) främre underkörningsskyddet på lastbilar kraven i E-reglementet nr 93,

b) beträffande egenskaperna hos batteri och elutrustning i batteridrivna fordon som enbart drivs med elkraft kraven i E-reglementet nr 100,

c) luftfyllda däck på traktorer och släpvagnar till traktorer kraven i E-reglementet 106, och

d) beträffande förarens synfält i fråga om traktorer kraven i E-reglementet nr 71.

41 §
Bromsar

1. Bilens bromsar skall uppfylla kraven i rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 74/132/EEG, 75/524/EEG, 79/489/EEG, 85/647/EEG, 88/194/EEG, 91/422/EEG och 98/12/EG, eller kraven i E-reglementet nr 13/09 eller i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar (631/1990). En personbil anses uppfylla kraven i detta moment också om den är av en sådan typ vars bromsar är E-godkända i enlighet med reglementet nr 13-H.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som biltillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion. Ersättningsbromsbelägg anses uppfylla detta krav, om de är e-godkända i enlighet med direktiv 98/12/EG eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 90/01.

3. Ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall ha låsningsfria bromsar av klass 1 enligt det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

4. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas får en parkeringsbroms som fungerar genom mekanisk kraftöverföring när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning ersättas med en av bilens tillverkare för hastighetstävlingar avsedd parkeringsbroms som fungerar genom hydraulisk kraftöverföring. Bilens ersättningsbromsbelägg behöver inte uppfylla de krav som anges i 2 mom.

48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

1. En dieselmotor i ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall vara EG-godkänd enligt de gränsvärden som anges på rad B i tabellen under punkt 8.3.1.1 i bilaga I till rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, sådant direktivet lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG, eller E-godkänd enligt de gränsvärden som anges på rad B i tabellen under punkt 7.4.2.1 i reglementet nr 49/02.

2. Ett fordon i kategori N2 och M2 anses motsvara de krav som avses i 1 mom. också om det är typgodkänt enligt det direktiv som nämns i 46 § 4 mom.

3. Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med 1 mom., skall motorn vara EG-godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner.

50 §
Ersättningskatalysator

1. En ersättningskatalysator som är avsedd att användas i fordon i kategori M1 och N1 skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 103. Ersättningskatalysatorer som tillverkats i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller de krav som föreskrivs i dessa stater anses motsvara kraven i denna paragraf, fastän de inte skulle vara försedda med en märkning som visar att de är E-godkända.

2. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, behöver inte ersättningskatalysatorn uppfylla kraven i 1 mom. när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning.

54 §
Bullerbegränsning

1. Ett fordon i kategori M och N med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet från den motor som används vid körning inte i störande grad överröstar något annat ljud som fordonet i normal drift förorsakar. Fordonet skall vara EG-godkänt enligt rådets direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 73/350/EEG, 81/334/EEG, 84/372/EEG, 89/491/EEG och 96/20/EG samt genom rådets direktiv 77/212/EEG, 84/424/EEG och 92/97/EEG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 51/02.

2. Ersättningsljuddämparen skall vara e-godkänd i enlighet med det direktiv som nämns i 1 mom. eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 59. Ersättningsljuddämpare som tillverkats i EES-staterna och som uppfyller de krav som föreskrivs i dessa stater anses motsvara kraven i detta moment, fastän de inte skulle vara försedda med en märkning som visar att de är E-godkända.

102 §
Speciella bestämmelser om bussar

1. Utöver vad som bestäms i denna förordning skall en buss i kategori M2 och M3 vars bredd är högst 2,55 meter och längd högst 12,00 meter eller, i fråga om en buss med ledkonstruktion 18,00 meter, motsvara kraven enligt E-reglementet nr 36/01 eller 52/01 eller kraven i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990). Karosserikonstruktionens hållfasthet anses motsvara kraven i detta moment, om karosserikonstruktionen är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 66. En tvåvåningsbuss anses motsvara kraven i detta moment, om den är av en sådan typ som har godkänts i enlighet med E-reglementet nr 107.

2. En buss i kategori M3, vars bredd är större än 2,55 meter eller längd är större än 12,00 meter i fråga om en annan buss än en ledbuss, skall motsvara kraven i det ministeriebeslut som nämns i 1 mom.

3. Brandsäkerheten hos inredningsmaterialet i fordon i kategori M3 som är avsedda för transport av fler än 22 passagerare skall motsvara kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon.

218 §
Bromsar

1. En släpvagn till bil, förutom en släpvagn i kategori O1, skall vara försedd med tillförlitliga och effektiva bromsanordningar. De skall uppfylla kraven enligt det direktiv, E-reglemente eller ministeriebeslut som nämns i 41 § 1 mom. En släpvagn skall vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar då kopplingen ger efter.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som släpvagnstillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Regleringsoch säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion. Ersättningsbromsbelägg anses uppfylla detta krav, om de är eeller E-godkända i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 41 § 2 mom.

3. En släpvagn i kategori O3 och O4 skall vara försedd med sådana låsningsfria bromsar som avses i det direktiv eller E-reglemente som nämns i 41 § 1 mom.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. En ersättningskatalysator skall uppfylla kraven i 50 § och en ersättnings- ljuddämpare kraven i 54 § 2 mom. från och med den 1 januari 2000. Om inte något annat bestäms nedan, skall förordningen tillämpas på sådana fordon som tas i bruk dagen för ikraftträdandet eller därefter och på trafiknödenheter som typgodkänns dagen för ikraftträdandet eller därefter. Om bestämmelserna nedan endast gäller ikraftträdandet av typbesiktning eller typgodkännande, får ett fordon som uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft tas i bruk efter denna förordnings ikraftträdande.

2. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft, får fordonet utan hinder av bestämmelserna i 41 och 218 § om krav beträffande bromsar i bilar och släpvagnar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 oktober 1999 och tas i bruk före den 31 mars 2001.

3. Om bromsbelägg uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft, får de utan hinder av bestämmelserna i 41 § 2 mom. och 218 § 2 mom. typgodkännas före den 1 oktober 1999 och såsom enskild teknisk enhet tas i bruk före den 31 mars 2001. Bromsbelägg får tas i bruk även efter den nämnda dagen, om de inte innehåller asbest, är avsedda för ett fordon som redan är i bruk, och uppfyller de krav som gällde när fordonet antecknades i registret.

4. Förordningens 102 § 3 mom. gäller bussar som tas i bruk den 1 oktober 1999 eller därefter.

Kommissionens direktiv98/12/EG; EGT nr L 81, 18.3.1998, s. 1

Helsingfors den 4 september 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.