658/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) rubriken för 1 § samt 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 10 §, 15 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 23 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 4 § 1 mom., 15 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 23 § 2 mom. sådana de lyder i lag 4/1998, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till lagen nya 3 a och 3 b §, till 11 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 b §, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 16 b §, till 19 §, sådan den lyder i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 3/1998 och nämnda lag 4/1998, ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 8 mom., till 22 § ett nytt 2 mom., till 24 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 4/1998, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 24 e §, varvid den nuvarande 24 e § blir 24 f §, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde och definitioner

Personregister som avses i 1 mom. är datasystemet för polisärenden, datasystemet för förvaltningsärenden, datasystemet för misstänkta, skyddspolisens funktionella datasystem, den centrala databasen i Schengens informationssystem och Schengens nationella informationssystem samt de register som inrättats enligt 2 kap.

I denna lag avses med

1) Schengenkonventionen konventionen om tillämpning av Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna,

2) Schengenstat de avtalsslutande parterna i Schengenkonventionen samt Island och Norge,

3) behöriga Schengenmyndigheter polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket, utlänningsverket, utrikesministeriet, Finlands diplomatiska beskickningar och sådana konsulat som förestås av en utsänd konsul samt, om utrikesministeriet har beviljat en namngiven finsk medborgare som tjänstgör där fullmakt att bevilja visum och uppehållstillstånd, Finlands andra beskickningar,

4) Schengens informationssystem ett informationssystem som inrättats och upprätthålls gemensamt av Schengenstaterna och som består av en nationell del på varje avtalsslutande parts territorium och en teknisk stödfunktion,

5) den centrala databasen i Schengens informationssystem en databas som finns hos den tekniska stödfunktionen och som innehåller de uppgifter som Schengenstaternas behöriga myndigheter har lämnat om personer och föremål.

3 a §
Den centrala databasen i Schengens informationssystem

Den centrala databasen i Schengens informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för Schengenstaternas behöriga myndigheter och som förs med automatisk databehandling.

För den centrala databasen i Schengens informationssystem får Schengenstaternas behöriga myndigheter inhämta och överlåta för registrering och för vidareöverlåtelse till Schengenstaternas nationella enheter sådana uppgifter som anges i artiklarna 94―100 i Schengenkonventionen, om syftet är att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, eller att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet.

Den centrala databasen i Schengens informationssystem förs för Finlands del av polisens högsta ledning i fråga om de uppgifter som den överför.

3 b §
Schengens nationella informationssystem

Schengens nationella informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och som förs med automatisk databehandling.

Schengens nationella informationssystem har följande delregister:

1) Schengenregistret för förfrågningar, och

2) Schengenregistret för registreringar.

I Schengenregistret för förfrågningar införs i syfte att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, och tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet de uppgifter ur den i 3 a § 2 mom. avsedda centrala databasen som införts i den.

För Schengenregistret för registreringar får behöriga Schengenmyndigheter inhämta och i registret införa sådana uppgifter som behövs för de ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen, om syftet är att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, eller att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet.

4 §
Inrättande av personregister

Andra personregister än de som avses i 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a och 3 b § kan, beroende på användningsändamålet, inrättas

1) för polisens riksomfattande bruk,

2) för flera än en polisenhets bruk,

3) för en polisenhets bruk eller

4) för att användas av en person som hör till polispersonalen eller en arbetsgrupp som består av flera sådana personer.


10 §
Uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som erhållits i samband med ett visst uppdrag som ankommer på polisen och vilken behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen skall kunna skötas, men vilken inte hänför sig till uppdraget i fråga, får endast inhämtas för eller registreras i register enligt 2, 3, 3 a och 3 b § samt i tillfälliga register enligt 8 §.

11 §
Känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 och 4―6 punkten personregisterlagen får likväl inte inhämtas för eller registreras i de personregister som avses i 3 a och 3 b §.

13 b §
Polisens rätt att få uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem

För att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, samt för att tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet och kunna föra det i 3 b § 2 mom. 1 punkten avsedda Schengenregistret för förfrågningar har polisen rätt att få uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem. Den tekniska stödfunktionen kan överföra uppgifterna ur den centrala databasen i Schengens informationssystem till Schengenregistret för förfrågningar genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

14 §
Registrering av uppgifter genom direkt anslutning

I syfte att bevara allmän ordning och säkerhet, inbegripet statens säkerhet, och tillämpa Schengenkonventionens bestämmelser om personers rörlighet kan behöriga Schengenmyndigheter i det i 3 b § 2 mom. 2 punkten avsedda Schengenregistret för registreringar införa de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen.

15 §
Begränsningar av rätten till insyn

Utöver vad 12 § personregisterlagen bestämmer finns sådan rätt som avses i lagens 11 § inte heller i fråga om

1) datasystemet för misstänkta,

2) skyddspolisens funktionella datasystem,

3) Schengens nationella informationssystem i sådana fall som avses i artikel 109.2 i Schengenkonventionen, eller

4) sådana klassificeringsuppgifter, observationsuppgifter eller uppgifter om tillvägagångssätt som ingår i polisens övriga personregister och som gäller personer eller gärningar.


16 b §
Utövande av rätt till insyn i den centrala databasen i Schengens informationssystem

Envar har rätt att begära att den gemensamma tillsynsmyndighet som inrättats för att utöva tillsyn över den tekniska stödfunktionen kontrollerar att hans personuppgifter inhämtas, registreras, behandlas och används på ett lagligt och riktigt sätt i den centrala databasen i Schengens informationssystem. Begäran om detta skall framställas till dataombudsmannen eller polisen. En begäran om kontroll som framställts för polisen skall av denna utan dröjsmål överföras till dataombudsmannen.

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll som framställs för polisen skall framställas personligen hos polisen, och den som framställer begäran skall samtidigt styrka sin identitet.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister, med undantag för Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b §, får polisen genom teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till

1) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna för bevakning av landets gränser och gränsområden, övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och utredning av tullbrott och för övervakning av personers inresa och utresa,

3) domstolar och åklagarmyndigheter för följande av efterlysningar, fångvårdsmyndigheter för följande av efterlysningar av fångar samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för följande av dessas egna efterlysningar,

4) domstolar och åklagarmyndigheter för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

5) utlänningsverket för behandling av ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa till landet, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl,

6) Fordonsförvaltningscentralen för upprätthållande av fordonsregistret inom datasystemet för vägtrafiken,

7) en tjänsteman som har sådana särskilda befogenheter som avses i 8 § polislagen, för utförande av uppgifter som avses i 1 § polislagen, enligt vad som bestäms i 17 och 18 §, samt

8) gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt undersökningsavdelningen av försvarsmaktens huvudstab för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.


Ur Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b § får polisen genom teknisk anslutning lämna uppgifter till behöriga Schengenmyndigheter för de ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen. Polisen får lämna uppgifter ur registret till behöriga Schengenmyndigheter även för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten eller av allvarliga orsaker i anslutning till statens säkerhet eller för att hindra ett allvarligt brott, förutsatt att den Schengenstats behöriga myndighet som har överfört uppgifterna till den centrala databasen i Schengens informationssystem i förväg har gett sitt samtycke till detta. I registret införd information om utlänningar som meddelats inreseförbud får polisen lämna ut till behöriga Schengenmyndigheter för skötseln av uppgifter enligt utlänningslagen.

20 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Polisen har rätt att till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i den centrala databasen i Schengens informationssystem lämna ut uppgifter som avses i artikel 94 i Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i artiklarna 95―100 i Schengenkonventionen. Uppgifterna skall lämnas ut genom centralkriminalpolisen. Centralkriminalpolisen får lämna ut uppgifterna även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.


22 §
Användning av uppgifter för annat ändamål än det för vilket uppgifterna inhämtats och registrerats

Polisen får använda uppgifter ur Schengens nationella informationssystem som avses i 3 b § även för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats, om det är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och säkerheten eller av allvarliga orsaker i anslutning till statens säkerhet eller för att hindra ett allvarligt brott, förutsatt att den Schengenstats behöriga myndighet som har överfört uppgifterna till den centrala databasen i Schengens informationssystem i förväg har gett sitt samtycke till detta. Dessutom har polisen rätt att använda i registret införd information om utlänningar som meddelats inreseförbud, om informationen behövs för skötseln av polisens uppgifter enligt utlänningslagen.

23 §
Utlåtanden om tillförlitlighet

När utlåtanden enligt 1 mom. ges får dock uppgifter ur de register som avses i 2, 3 a och 3 b § eller uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § inte användas.


24 §
Uppgift som konstaterats vara felaktig

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får likväl inte bevaras i de register som avses i 3 a och 3 b §.

24 e §
Utplåning av uppgifter ur den centrala databasen i Schengens informationssystem och ur Schengens nationella informationssystem

Personuppgifter som behöriga Schengenmyndigheter lämnat till register som avses i 3 a § och 3 b § 2 mom. 1 punkten samt personuppgifter som de registrerat i det register som avses i 3 b § 2 mom. 2 punkten för att en person skall kunna påträffas, utplånas när uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de lämnats. Nödvändigheten att fortfarande bevara uppgifterna undersöks senast tre år efter att de infördes eller deras nödvändighet senast kontrollerades. Den nya kontrollen antecknas. Nödvändigheten att bevara uppgifter som införts för åtgärder enligt artikel 99 i Schengenkonventionen undersöks dock senast ett år efter att de infördes.

Uppgifter om identitetsbevis och registrerade sedlar utplånas fem år efter att de infördes, uppgifter om motorfordon, släpvagnar och husvagnar tre år efter att de infördes och andra än i 1 mom. nämnda uppgifter tio år efter att de infördes.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 22/1998
FvUB 3/1998
RSv 50/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.