651/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörighetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Köpenhamn den 24 oktober 1990 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörighetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Om behörighetsvillkoren för en offentlig tjänst eller befattning är högskoleexamen eller studentbaserad institutexamen omfattande minst tre års studier, uppfylls dessa villkor för medborgare i de nordiska länderna även av en sådan i ett annat nordiskt land avlagd examen, som avses i den i 1 § nämnda överenskommelsen och som i stort sett motsvarar en i Finland avlagd examen.

Med offentlig tjänst avses i denna lag tjänst hos staten, en kommun eller samkommun samt tjänst och befattning hos en självständig offentligrättslig anstalt.

Med offentlig befattning avses i denna lag uppdrag i arbetsavtalsförhållande hos en kommun eller samkommun.

3 §

Den godkännande myndigheten, som avses i artikel 2 i den i 1 § nämnda överenskommelsen, kan kräva att en person som söker godkännande för yrkesutövning eller en tjänst uppfyller de särskilda villkor som enligt överenskommelsen kan ställas. Villkoren får dock inte vara strängare än de villkor som får ställas enligt lagarna och förordningarna om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen.

4 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 106/1997
KuUB 1/1998
RSv 8/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.