637/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (48/1997) lagens rubrik, 2 §, 4 § 2, 3 och 5 mom., 5 § 2 mom. 6 § 2 mom. 7 § 2 mom. och 13 § som följer:

Lag

om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

2 §
Studerande berättigade till stöd för skolresor

Berättigade till stöd för skolresor är studerande som är bosatta i Finland och bedriver heltidsstudier i Finland inom sådan gymnasieutbildning som föreskrivs i gymnasielagen (629/1998) eller sådan grundläggande yrkesutbildning som föreskrivs i lagen om yrkesutbildning (630/1998). I fråga om vilka studier som är heltidsstudier gäller vad som bestäms med stöd av lagen om studiestöd (65/1994).

Berättigade till stöd för skolresor är dock inte studerande som deltar i distans- eller privatundervisning, utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service, läroavtalsutbildning, utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen som avläggs genom en fristående examen eller studerande som genomgår avlönad arbetspraktik. Berättigad till stöd är inte heller en studerande som av utbildningsanordnaren anvisats en avgiftsfri plats i elevhem, eller en studerande som inte för sin skolresa anlitar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar trots att det är möjligt för studeranden och inte heller en studerande som enligt någon annan lag får stöd för de kostnader som föranleds av skolresan.

Närmare bestämmelser om vilka studerande som är berättigade till stöd kan utfärdas genom förordning.

4 §
Hur resekostnaderna bestäms

Om en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka studeranden nyttjar denna transport.

Om en studerande för sin skolresa inte kan utnyttja kollektivtrafik eller den skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar eller om det är oskäligt svårt att anlita dessa, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan studerandens hem och läroanstalten.


Genom förordning bestäms också om i vilka fall en studerande anses ha möjlighet att anlita kollektivtrafik eller sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar samt om hur resekostnaderna bestäms när studeranden kan utnyttja dessa färdsätt endast för en del av skolvägen.

5 §
Beloppet av stödet för skolresor

Om en studerande inte kan anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som ordnas av utbildningsanordnaren, är stödet 70 procent av stödet enligt 1 mom.


6 §
Ansökan

Läroanstalten skall till ansökan foga en utredning om hur lång studerandens skolväg är samt om studerandens möjligheter att utnyttja kollektivtrafik eller den skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar.

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor betalas månatligen, beroende på hur studeranden färdas, på ett konto som antingen utbildningsanordnaren, den som säljer biljetter eller studeranden har uppgett i en penninginrättning i Finland.


13 §
Omkostnader

De utgifter som verkställigheten av denna lag orsakar folkpensionsanstalten räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader och de utgifter som åsamkas utbildningsanordnaren för uppgifter som anges i 6 och 12 § räknas som utgifter för utbildningsanordnaren i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Studerande som studerar för yrkeshögskoleexamen vid temporära yrkeshögskolor har rätt till stöd för skolresor på samma grunder som studerande inom grundläggande yrkesutbildning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 57/1998
KuUB 4/1998
RSv 80/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.