615/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 4 § 2 och 3 mom., 7, 34 och 38―40 § samt 43 § 1 mom.,

av dessa lagrum 38 och 39 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 202/1994, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 202/1994, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., till lagen en ny 14 a §, till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 202/1994, ett nytt 6 mom., till lagen nya 26 a och 33 a §, samt till 43 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 4―6 mom. som följer:

4 §
Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

För behöriga myndigheters bruk registreras dessutom

1) uppgifter om avgöranden om omhändertagande av barn vilka träffats av det kollegiala organ som behandlar socialvårdsfrågor,

2) sådana uppgifter om röstberättigade som behövs för val och folkomröstningar.

För behöriga trossamfunds och i 25 § 6 mom. nämnda myndigheters bruk registreras dessutom uppgifter om medlemskap i trossamfund.

Om en utlänning kan registreras de uppgifter som avses i 1―3 mom., om det är behövligt på grund av boende eller arbete i Finland, för uppfyllande av förpliktelserna i någon internationell konvention som är bindande för Finland eller av något annat särskilt skäl. En förutsättning för registrering av uppgifterna är att det finns en tillförlitlig utredning om dem. Uppgifter registreras dock inte om en utlänning som är

1) anställd hos en främmande stats diplomatiska eller annan beskickning i Finland eller vid ett konsulat som förestås av en utsänd konsul,

2) anställd hos Förenta Nationerna, någon av dess specialorganisationer eller någon annan internationell organisation som kan jämställas därmed, eller

3) familjemedlem till en person som nämns i 1 eller 2 punkten eller i hans privata tjänst, om inte magistraten av särskilda skäl bestämmer något annat.

7 §
Arkivering av förändrade uppgifter

Om uppgifter i befolkningsdatasystemet har förändrats, skall de tidigare uppgifternas förvaring och användbarhet säkerställas antingen genom att uppgifterna arkiveras separat eller på något annat sätt som datatekniken möjliggör. En uppgift om omhändertagande av barn skall dock omedelbart gallras ur befolkningsdatasystemet efter att omhändertagandet har upphört.

Förändringar som inträffat i uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter kan utan hinder av 1 mom. gallras ur systemet och förstöras, om det inte bestäms särskilt att de skall sparas.

14 a §
Ändringssökande

Den vars enskilda rätt en uppgift i befolkningsdatasystemet gäller kan skriftligen yrka rättelse av uppgiften hos magistraten. Rättelseyrkandet behandlas av den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna gäller.

Ändring i magistratens beslut med anledning av ett rättelseyrkande söks genom besvär hos länsrätten på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om rättelse av anteckning om hemkommun bestäms särskilt.

4 kap.

Uppgifter vid årsskiftet

25 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande

Uppgifter som avses i 4 § 3 mom. får utlämnas endast till behörigt trossamfund. Uppgift om en värnpliktigs trossamfund får dock utlämnas till huvudstaben för anteckning i värnpliktsregistret och uppgift om en elevs trossamfund till skolmyndigheterna för planering och ordnande av religionsundervisningen. Uppgift om någons trossamfund får också utlämnas till skatteförvaltningsmyndigheterna för verkställande av beskattningen samt till andra myndigheter för myndighetsverksamhet som kan jämföras med ovan nämnda och för uppgörande av officiell statistik. En uppgift om någons trossamfund som behövs för utredande av förutsättningarna för kyrklig vigsel får dessutom utlämnas för prövning av hinder mot äktenskap. När uppgifter lämnas för bouppteckning, arvskifte eller släktforskning eller för därmed jämförbara ändamål kan det uppges från vilket trossamfund eller vilken av dess församlingar det går att få eventuella ytterligare uppgifter om någon.

26 a §
Utlämnande av uppgifter till trossamfund

Till den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och registrerade religionssamfund utlämnas de uppgifter ur befolkningsdatasystemet som behövs för uppdatering av uppgifterna i medlemsregistret. Dessutom utlämnas till dem ur befolkningsdatasystemet de uppgifter de behöver för att sköta de uppgifter som ålagts dem.

33 a §
Offentligblivande

Personuppgifter som finns i befolkningsdatasystemet blir offentliga då 25 år har förflutit sedan personens död.

7 kap.

Avgifter

34 §
Avgifter för informationstjänster

För befolkningsdatasystemets informationstjänster uppbärs avgifter i enlighet med de grunder som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgiften kan fastställas till ett belopp som understiger prestationens självkostnadsvärde, om den som får uppgifterna deltar i upprätthållandet av befolkningsuppgifterna eller i lämnandet av befolkningsdatasystemets informationstjänster.

38 §
Andra myndigheters och sammanslutningars deltagande i folkbokföringens informationstjänst

Den evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets myndigheter är skyldiga att på begäran ge utredningar ur kyrkliga befolkningsregister och till dem hörande handlingar som de innehar och som förts innan lagen om trossamfundens medlemsregister (614/1998) trädde i kraft.

De församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan och i ortodoxa kyrkosamfundet som har teknisk anslutning till befolkningsdatasystemet eller vilkas medlemsregister regelbundet uppdateras med hjälp av uppgifter ur befolkningsdatasystemet har rätt att utlämna enstaka uppgifter som finns om deras medlemmar i befolkningsdatasystemet och som behövs för att tillgodose en persons rättigheter och fullgöra hans skyldigheter. Befolkningsregistercentralen kan av särskilda skäl bevilja även andra myndigheter eller sammanslutningar som har teknisk anslutning till befolkningsdatasystemet tillstånd att ur befolkningsdatasystemet utlämna enstaka uppgifter som behövs för att tillgodose en persons rättigheter och fullgöra hans skyldigheter.

Om utlämnande av uppgifter gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i 6 kap. och 43 § 1 mom.

Om den evangelisk-lutherska kyrkans eller det ortodoxa kyrkosamfundets församlings medlemsregister används för informationstjänst enligt 2 mom., får sådana uppgifter i medlemsregistret som inte gäller inträde i trossamfundet och kyrkliga förrättningar och som också finns i befolkningsdatasystemet ändras endast i enlighet med en anmälan från magistraten.

39 §
Överklagande av en annan myndighets eller sammanslutnings beslut om utlämnande av uppgifter

Rättelse av ett beslut enligt 38 § beträffande utlämnande av uppgifter kan yrkas skriftligen hos den myndighet eller sammanslutning som fattat beslutet. Om den inte godkänner rättelseyrkandet, skall den föra saken till magistraten inom två veckor efter att rättelseyrkandet inkom. Rättelseyrkandet behandlas av den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna gäller.

Om sökande av ändring i magistratens beslut gäller 33 §.

40 §
Kostnader för upprätthållande

Staten betalar de kostnader som föranleds av upprätthållandet av befolkningsdatasystemet, med undantag för kostnaderna för anmälningen av uppgifter.

43 §
Övergångsbestämmelser

Om en uppgift inte har intagits i befolkningsdatasystemet, bevaras den i de befolkningsböcker eller till dem hörande handlingar som avses i den upphävda lagen om befolkningsböcker. Om utlämnande av uppgifter beslutar den myndighet som innehar handlingen. Om utlämnande av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar 6 kap. Känsliga uppgifter som avses i lagstiftningen om skydd för personuppgifter får inte utlämnas till andra än behöriga myndigheter, om inte något annat följer av 25 § 6 mom. En uppgift i befolkningsböckerna blir emellertid offentlig då 25 år har förflutit sedan personens död. En befolkningsbok blir helt och hållet offentlig då hundra år har förflutit sedan den senaste anteckningen gjordes i boken.


Uppgifter som i någon annan lag eller förordning har ålagts befolkningsregisterföraren sköts, om inte något annat följer av denna lag, av den magistrat inom vars verksamhetsområde personen i fråga har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. Om personen i fråga aldrig har haft hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland, behandlas saken av magistraten i Helsingfors.

De anmälningar beträffande folkbokföringen som det är bestämt att skall göras till befolkningsregistret eller befolkningsregisterföraren, skall göras till den magistrat som avses i 4 mom.

Om kyrkböckerna gäller i övrigt vad som bestäms om dem särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Utan hinder av 4 § förvaras i befolkningsdatasystemet sådana uppgifter om kyrkliga förrättningar som registrerats där innan denna lag träder i kraft. Dessutom kan registreringen av dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet genom ett beslut av vederbörande ministerium fortsätta högst fem år efter att lagen har trätt i kraft, om detta avsevärt förenklar utredningen av förutsättningar för kyrklig vigsel eller upprätthållandet av trossamfundets medlemsregister. Uppgifterna får utlämnas endast till behörigt trossamfund. De kan emellertid också antecknas i ett intyg över prövning av hinder mot äktenskap.

Den vars enskilda rätt ärendet gäller kan skriftligen hos den kyrkliga myndigheten yrka rättelse av en anteckning i ett kyrkligt befolkningsregister som förts innan lagen om trossamfundens medlemsregister trädde i kraft eller i en till det hörande handling, om anteckningen inte har tagits in i befolkningsdatasystemet. Om behandlingen av rättelseyrkandet och om ändringssökande gäller i övrigt vad som i 39 § bestäms om överkla gande av beslut om utlämnande av uppgifter.

Om ett ärende som gäller folkbokföringen är anhängigt i en församling när denna lag träder i kraft, behandlas det enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Om ett rättelseförfarande eller ändrings-sökande som gäller en kyrklig myndighets beslut beträffande befolkningregisterföringen är anhängigt när lagen träder i kraft, behandlas ärendet enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 14/1998
FvUB 4/1998
RSv 48/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.