614/1998

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998

Lag om trossamfundens medlemsregister

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Med trossamfunds medlemsregister avses i denna lag register som den evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet samt registrerade religionssamfund för över sina medlemmar och till vilka inhämtas och i vilka införs uppgifter som behövs för trossamfundets verksamhet och förvaltning.

2 §

Registeransvarig för ett trossamfunds medlemsregister är trossamfundet, dess församlingar eller organ, som enligt vad som i trossamfundets samfundsordning eller annars bestäms ålagts att sköta registerföringen.

3 §

När medlemsregister förs och uppgifter utlämnas skall iakttas vad som bestäms i lagstiftningen om skydd för personuppgifter och i annan lag.

4 §

I medlemsregistret skall angående trossamfundets medlemmar införas

1) släktnamn och förnamn,

2) personbeteckning eller födelsetid,

3) adress och hemkommun,

4) tidpunkten för inträde i trossamfundet,

5) tidpunkten för utträde ur trossamfundet.

5 §

I ett trossamfunds medlemsregister kan dessutom införas följande uppgifter, om de behövs för trossamfundets verksamhet och förvaltning

1) en medlems födelsehemkommun, medborgarskap och modersmål,

2) tidpunkten för en medlems flyttning från en församling till en annan,

3) uppgifter om en medlems civilstånd, familjerättsliga ställning och rättshandlingsförmåga,

4) en medlems makes namn och personbeteckning eller födelsetid,

5) namn och personbeteckning eller födelsetid för ett minderårigt barn som en medlem av trossamfundet har vårdnaden om,

6) uppgifter om en medlems dop, vigsel, begravning eller andra motsvarande förrättningar,

7) uppgifter om en medlems förtroendeuppdrag eller därmed jämförbar uppgift i anslutning till trossamfundet.

6 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ett trossamfund har rätt att förvara uppgif ter som antecknats i en förteckning som förts över dess medlemmar med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 14/1998
FvUB 4/1998
RSv 48/1998

Helsingfors den 21 augusti 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.