607/1998

Utfärdat i Helsingfors den 14 augusti 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 10 § 7 och 8 mom. i sitt beslut av den 12 mars 1997 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (219/1997) och

fogat till beslutet en ny 10 a § som följer:

10 §
Prioriteringsordning vid administrativ försäljning av referenskvantiteter

Kategori 3: Till denna kategori hör producenter som håller ursprungsraser och producenter vilkas mjölkproduktion i huvudsak går till tillverkning av ekoprodukter. Av dessa kommer de sistnämnda sist i prioriteringen i denna kategori.

Köparen skall i sin ansökan ange i vilken kategori han ansöker om tilläggsreferenskvantitet. De ansökningar som inte kan godkännas på grund av att försäljningserbjudanden saknas beaktas på tjänstens vägnar de följande ansökningsgångerna.

10 a §
Förköpsrätt vid administrativ försäljning av referenskvantiteter

Med avvikelse från den prioriteringsordning som nämns i 10 § har delägarna i en produktionsring eller i en i 6 § avsedd sammanslutning förköpsrätt till den del av referenskvantiteten som en producent som varit delägare i produktionsringen eller sammanslutningen har sålt till staten och som har varit sammanslagen såsom en del av produktionsringens eller sammanslutningens referenskvantitet.

Med avvikelse från den prioriteringsordning som nämns i 10 § har en arrendator som avses i 5 § förköpsrätt före andra producenter till den del av referenskvantiteten som på grundval av arrendeavtalet har varit i hans besittning i minst fyra år och som den som arrenderat ut gårdsbruksenheten har sålt till staten efter det att arrendeavtalet upphörde.

En producent som avses i 1 och 2 mom. skall i sin ansökan uppge sin förköpsrätt och grunderna för den. Referenskvantiteterna skall på grundval av förköpsrätten sökas senast den första ansökningsgången efter försäljningen.


Detta beslut träder i kraft den 21 augusti 1998.

Helsingfors den 14 augusti 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.