602/1998

Utfärdat i Helsingfors den 4 augusti 1998

Handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el

Handels- och industriministeriet har med stöd av 16 d § elmarknadslagen den 17 mars 1995 (386/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 332/1998, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på elmarknadsparternas meddelande av mätningsuppgifter som gäller produktion, användning och leverans av el samt andra uppgifter som avses i 16 d § elmarknadslagen och krävs för att balansansvaret skall kunna realiseras och balansavräkningen skall kunna uppgöras.

2 §
Meddelande om när en öppen leverans börjar och upphör

En öppen leverantör är skyldig att minst 10 dagar innan en öppen kraftleverans börjar och upphör anmäla leveransen till den som är balansansvarig för den andra partens elbalans. Anmälan skall dessutom göras till nätinnehavaren för en part som har anslutit sig till distributionsnätet, ifall denne inte sköter partens balansavräkning. Om den öppna leverantören inte tidigare har levererat el till distributionsnätet i fråga, skall anmälan inom nämnda tid också göras till den som sköter leverantörens egen balansavräkning.

En öppen leverantör är skyldig att göra de anmälningar som avses i 1 mom. minst 30 dagar innan en öppen leverans börjar, ifall ändringar behöver göras i mätutrustningen.

3 §
Förhandsanmälan om fast leverans

När ett nytt leveransförhållande börjar är parten i en fast kraftleverans skyldig att senast 14 dagar innan den fasta leveransen börjar meddela sin balansansvarige de uppgifter som behövs.

En part i en fast leverans är skyldig att senast 90 minuter innan en fast leverans börjar meddela:

1) sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift om de fasta leveranser som parten har skaffat och levererat samt

2) sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta leveranser som parten har skaffat och levererat.

Ifall part i en fast kraftleverans är en konsument som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig att sörja för att också den anmälningsskyldighet som ankommer på konsumenten uppfylls.

En balansansvarig är skyldig att senast 60 minuter innan en fast kraftleverans börjar till balanskraftsenheten anmäla en per balansansvarig specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som ingår i dennes elbalans och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.

De förhandsanmälningar om elhandel som behövs för att det riksomfattande balansansvar som avses i 16 a § elmarknadslagen skall kunna skötas, om leveranser som behövs för att effektens jämvikt skall kunna återställas i samband med störningar i elsystemet (snabb störningsreserv) och de förhandsanmälningar om vilka bestäms i 4 b § 1 mom. elmarknadsförordningen (518/1995, ändr. 438/1998) och som skall användas vid fördelningen av andelskraften kan dock under varje timme anmälas till dem som sköter balansavräkningen.

4 §
Nätinnehavarens anmälningsskyldighet

För balansavräkningen skall distributionsnätsinnehavaren den följande vardagen efter en elleverans till parternas balansansvariga preliminärt anmäla summauppgifter om elmarknadsparternas leveranser som matats in i eller tagits ut ur nätet. De slutliga anmälningarna av summauppgifterna för leveranserna skall göras inom en månad från leveransdagen.

För realiserandet av balansansvaret samt för faktureringen skall distributionsnätsinnehavaren den följande vardagen efter en elleverans eller under en tid som har överenskommits med elleverantören till elleverantörerna preliminärt anmäla de leveranser som gäller elmarknadsparterna och som har räknats ut i samband med balansavräkningen. De slutliga anmälningarna av elleveranserna skall göras inom en månad från leveransdagen.

Nätinnehavaren och någon annan som utför mätning skall den följande vardagen efter en elleverans till den som utför balansavräkningen preliminärt lämna de mätuppgifter per driftsställe eller per mätning som behövs vid balansavräkningen och faktureringen. De slutliga anmälningarna av elleveranserna skall göras inom en månad från leveransdagen.

I detta beslut avses med vardag veckodagarna från måndag till fredag, med undantag av självständighetsdagen, första maj, juleller midsommarafton eller andra helgdagar som infaller på vardagar.

5 §
Den balansansvariges anmälningsskyldighet

För balansavräkningen skall en balansansvarig inom två vardagar från en elleverans till balanskraftsenheten preliminärt anmäla summauppgifter som baserar sig på mätningar av de elanskaffningar som skall räknas in i dennes balans och de öppna leveranser som denne har levererat. De slutliga anmälningarna av summauppgifterna skall göras inom två månader från leveransdagen.

För realiserandet av balansansvaret och för faktureringen skall en balansansvarig inom två vardagar från elleveransen eller inom en tid som denne har kommit överens om med elleverantören och elmottagaren till elleverantörerna eller elmottagarna preliminärt anmäla de leveranser som har räknats ut i samband med balansavräkningen. De slutliga anmälningarna av elleveranserna skall göras inom två månader från leveransdagen.

6 §
Balanskraftsenhetens anmälningsskyldighet

Balanskraftsenheten skall inom tre vardagar från elleveransen till den balansansvarige preliminärt anmäla leveranserna mellan balanskraftsenheten och den balansansvarige. Den slutliga anmälan av leveransen skall göras inom tre månader från leveransdagen.

Balanskraftsenheten skall inom tre vardagar från elleveransen till en utländsk part preliminärt anmäla leveranser som överskrider landets gränser. Den slutliga anmälan av leveranserna skall göras inom tre månader från leveransdagen.

7 §
De förfaringssätt i fråga om informationsutbytet som skall iakttas i balansavräkningen

De anmälningar som nämns ovan i 3 § 2, 4 och 5 mom. samt i 4―6 § skall från den 1 september 1999 göras enligt praxis i standarden EDIFACT ISO 9735 och genom underrättelser om vilkas form skall bestämmas särskilt.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998.

Helsingfors den 4 augusti 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Petteri Kuuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.