601/1998

Utfärdat i Helsingfors den 4 augusti 1998

Inrikesministeriets beslut om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka utlänningsverket uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut, är andra beslut om uppehållstillstånd än de som nämns nedan i 2 och 3 §, arbetstillstånd, nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit samt intyg som utfärdas på begäran.

2 §
Flera myndigheters prestationer av samma slag

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka utlänningsverket uppbär en fast avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut, är beslut i ärenden som gäller uppehållstillstånd eller arbetstillstånd och som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande, beslut om förlängning av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, om överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument, om beviljande av främlingspass eller resedokument för flykting samt om beviljande av visum.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs ett nedsatt självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka utlänningsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut, är följande prestationer:

1) beslut om medborgarskap enligt ansökan;

2) beslut om medborgarskap enligt anmälan;

3) svar till förfrågan som angår medborgarskap;

4) beslut om uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

5) beslut om uppehållstillstånd gällande finsk medborgares make, en person som fortlöpande lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med finsk medborgare och dennas ogifta barn som är under 18 år och lever i samma hushåll;

6) beslut om uppehållstillstånd gällande studerande, hans make, en person som fortlöpande lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med honom och hans egna och makens ogifta barn som är under 18 år och lever i samma hushåll; och

7) andra beslut som ges på ansökan.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för beslut om uppehållstillstånd eller beslut om arbetstillstånd av en person som har fått asyl eller som har fått uppehållstillstånd som flykting inom ramen för kvoten, på grund av att personen i fråga är i behov av skydd eller av vägande humanitära skäl. Avgift uppbärs inte heller av hans make, av en person som fortlöpande lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med honom och hans egna och makens ogifta barn som är under 18 år och lever i samma hushåll.

För beslut om uppehållstillstånd uppbärs inte avgift, om beslutet gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd.

5 §
Avgifter för negativa beslut

När ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1―3 §, uppbärs en avgift till samma belopp som skulle ha uppburits för ett positivt beslut.

6 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka utlännings verket på företagsekonomiska grunder uppbär en avgift är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar;

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet;

3) biblioteks- och informationstjänster;

4) publikations- och förläggartjänster;

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer;

6) elektroniska dataprodukter och tjänster;

7) användning av lokaler och anläggningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående;

8) fotokopior och andra avskrifter; och

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 augusti 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut den 16 februari 1995 om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (232/1995).

För behandlingen av ett sådant ärende som har anhängiggjorts innan detta beslut träder i kraft uppbärs en avgift enligt det beslut eller den förordning som gäller före ikraftträdandet.

Helsingfors den 4 augusti 1998

Minister
Jouni Backman

Äldre regeringssekreterare
Riitta Koponen

Bilaga

UTLÄNNINGSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift
Beslut om uppehållstillstånd 800 mk
Beslut om uppehållstillstånd eller förlängning av tillstånd som överförts från polisen 500 mk
Beslut om överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 80 mk
Beslut om uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 130 mk
Beslut om uppehållstillstånd gällande finsk medborgares make, person som fortlöpande lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med finsk medborgare och dennas ogifta barn som är under 18 år och lever i samma hushåll 130 mk
Beslut om uppehållstillstånd gällande studerande, hans make eller en person som förlöpande lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med honom och hans egna och makens ogifta barn som är under 18 år och lever i samma hushåll 130 mk
Beslut om arbetstillstånd 800 mk
Beslut on arbetstillstånd eller förlängning av tillstånd som överförts från polisen 200 mk
Engångsvisum 360 mk
Genomresevisum 120 mk
Främlingspass och resedokument för flykting
― giltighetstid högst ett år 220 mk
― giltighetstid över ett år 200 mk
― avslag 130 mk
Förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting 80 mk
Nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 460 mk
Beslut om medborgarskap enligt ansökan 2 000 mk
Beslut om medborgarskap enligt anmälan 500 mk
Förfrågan om medborgarskap 200 mk
Andra beslut som ges på ansökan 80 mk
Intyg fom utfärdas på begäran 100 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.