594/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 55 § 2 mom. och

ändras 53 och 54 § samt 55 § 1 mom. som följer:

53 §
Djurplågeri

I 17 kap. 14 och 15 § strafflagen bestäms straff för djurskyddsbrott och lindrigt djurskyddsbrott.

54 §
Djurskyddsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) behandlar ett djur i strid med 3―6, 8, 29, 32 eller 33 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem,

2) använder anordningar, redskap eller ämnen som avses i 12 § och som är förbjudna,

3) i strid med 7 eller 9―11 § vidtar en åtgärd som avses i dem, eller

4) importerar eller försöker importera ett djur i strid med förbudet i 28 §,

skall för djurskyddsförseelse dömas till böter, om inte gärningen är straffbar enligt 17 kap. 14 eller 15 § strafflagen eller strängare straff för gärningen bestäms i någon annan lag.

För djurskyddsförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot ett förbud mot tillverkning, import, försäljning eller överlåtelse enligt 12 § eller mot ett förbud som avses i 7 § 3 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom., 18, 19, 22, 25 eller 27 § eller som utfärdats med stöd av nämnda bestämmelser,

2) den som bryter mot ett djurhållningsförbud eller är mellanhand för någon annan för kringgående av djurhållningsförbud, eller

3) försummar en skyldighet som avses i eller åläggs med stöd av 13 § 2 mom., 14 §, 16 § 1 mom., 17 §, 20 § 3 mom., 21 § 2 eller 3 mom., 23, 24, 26, 29 eller 30 § eller 31 § 1 mom. eller 64 §.

55 §
Djurhållningsförbud

I 17 kap. 23 § 1 mom. strafflagen bestäms om djurhållningsförbud.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.