572/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 punkten, 3 § 1 mom. och 14 § lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/1970),

av dessa lagrum 1 § 3 punkten och 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 18/1971, som följer:

1 §

Havandeskap kan med stöd av stadgandena i denna lag på begäran av kvinnan avbrytas:


3) då kvinnan gjorts havande under förhållanden, som avses i 17 kap. 22 § eller 20 kap. 1―3 eller 5 §, 6 § 3 mom. eller 7 § strafflagen,


3 §

Då kvinnan gjorts havande under förhållanden som avses i 20 kap. 3 § eller 5 § 1 mom. 2 eller 4 punkten strafflagen, får havandeskapet inte avbrytas, om inte åtal för brottet väckts eller detta anmälts till åtal eller brottet på grund av i saken verkställd polisundersökning skall anses uppenbart.


14 §

Den som lämnar en myndighet eller en läkare en osann uppgift med rättslig betydelse i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap, skall dömas till böter, om inte gärningen är straffbar enligt 16 kap. 8 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.