561/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 12 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1167/1996, som följer:

12 c §

För täckande av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden nämnd verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner nämnda sjömanspensionskassan, den i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare nämnda kommunala pensionsanstalten samt kyrkans centralfond, som bedriver i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd verksamhet, skall den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) avsedda arbetslöshetsförsäkringsfond inom en tid som bestäms av vederbörande ministerium årligen till pensionsskyddscentralen betala en försäkringspremie som beräknas enligt ett av ministeriet fastställt procenttal av de arbetslöshetsförsäkringspremier som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått. Detta procenttal skall fastställas så att i försäkringspremie inflyter 80 procent av det belopp som skulle erhållas, om för dagar som motsvarar i 7 f § 1 mom. 1―3 punkten nämnd förmån skulle betalas en mot medelpremien enligt denna lag svarande premie. I den genomsnittliga försäkringspremien beaktas härvid inte den del av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring. Som lön som ligger till grund för försäkringspremien används den arbetsförtjänst som uppskattas motsvara den genomsnittliga lön som ligger till grund för den förmån som avses i 7 f § 1 mom. 1 punkten. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och arbetslöshetsförsäkringsfonden får vederbörande ministerium bestämma att förskott skall betalas på ovan nämnd försäkringspremie.Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.