558/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av 30 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 30 § 1 och 3 mom, dessa lagrum sådana de lyder 1 mom. i lag 1479/1992 och 3 mom. i lag 1194/1990, som följer:

30 §
Finansieringen av de studiesociala förmånerna

Om finansiering av förtjänststödet bestäms i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Grundstöd och dess barnförhöjningar, den statsandel av förtjänstskyddet som motsvarar grundskyddet, ersättningar för uppehälle och inkvartering betalas av statens medel, med budgetanslag under huvudtiteln vederbörande ministeriums förvaltningsområde. Vid bestämmande av anslagets storlek beaktas de influtna arbetslöshetsförsäkringspremier som skall redovisas till grundskyddet enligt 23 § i den nämnda lagen.


De utgifter för förvaltningen som folkpensionsanstalten åsamkas av den verksamhet som avses i denna lag skall hänföras till dess förvaltningsutgifter. Statsandelen för de förvaltningsutgifter som arbetslöshetskassan åsamkas utgör 0,35 procent av de studiesociala förmåner som kassan har betalt under det senaste kalenderåret. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassan som stödavgift för förvaltningsutgifterna ett lika stort belopp till arbetslöshetskassan som staten betalar som andel för förvaltningsutgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.