556/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagen beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 8 och 9 kap. jämte ändringar,

ändras 19 § 1 mom., 19 a, 20 och 23 § samt 7 kap. jämte ändringar,

av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1318/1994, 19 a § sådan den lyder i sistnämnda lag och lag 536/1990, 23 § sådan den lyder i lag 1366/1990, som följer:

19 §
Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna skall bestämmas så att de i löntagarkassor jämte statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfonden och i företagarkassor jämte statsandelen kan anses vara tillräckliga för att kassan skall kunna fullgöra sina förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av vederbörande ministerium på framställning av kassan med beaktande av vad som bestäms om utjämningsfond i 20 §.


19 a §
Utjämning av medlemsavgifter

I syfte att utjämna arbetslöshetsbördan inom olika branscher kan arbetslöshetsförsäkringsfonden betala utjämning av medlemsavgifterna till ett belopp som fondens förvaltningsråd årligen bestämmer till de löntagarkassor vilkas antal arbetslöshetsförmånsdagar under det föregående året väsentligt har överskridit de per medlem i kassorna beräknade genomsnittliga arbetslöshetsförmånsdagarna. När utjämning av medlemsavgifter bestäms kan också beloppet i arbetslöshetskassans utjämningsfond beaktas. För utjämning av medlemsavgifterna kan årligen användas högst ett belopp som motsvarar 0,75 procent av de förmåner som arbetslöshetskassorna betalt under ett kalenderår. Till kassan kan betalas förskott på utjämningen av medlemsavgifterna.

Vederbörande ministerium bestämmer de grunder enligt vilka den i 1 mom. avsedda utjämningen av medlemsavgifterna betalas till kassorna.

Om utjämningen av medlemsavgifterna bestäms närmare genom förordning.

20 §
Utjämningsfond

En arbetslöshetskassa skall ha en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. För tryggande av kassans finansiering och betalningsberedskap skall i utjämningsfonden finnas ett minimibelopp som fastställs av vederbörande ministerium.

För att utjämna medlemsavgiftsfluktuationer som beror på den ekonomiska konjunkturerna kan en arbetslöshetskassa dessutom förkovra utjämningsfonden med högst ett belopp som vederbörande ministerium fastställer.

Om utjämningsfonden stadgas särskilt genom förordning.

23 §
Användningen av kassamedel

En arbetslöshetskassas medel får inte användas för andra ändamål än för betalning av förmåner som det har bestämts att kassan skall betala samt för kassans nödvändiga förvaltningskostnader.

7 kap.

Statens och arbetslöshetsförsäkrings- fondens finansieringsandel

24 §
Rätt till andelar

Sedan en arbetslöshetskassas stadgar har blivit fastställda har kassan för den tid under vilken dess medlemsantal uppgår till minst 8 000 rätt till statsandel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel så som bestäms i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Då medlemsantalet är mindre än 8 000, sänks andelarna i proportion till medlemsantalet.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl och utan hinder av det medlemsantal som nämns i 1 mom. godkänna en arbetslöshetskassa som berättigad till fulla andelar.

25 §
Företagarkassas finansiering

I statsandel betalas ett belopp som motsvarar de av företagarkassan med stöd av 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och av förtjänststöden ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och barnförhöjningarna enligt 24 §. Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och förvärvsstöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) bestäms om finansiering av förtjänstdagpenningar och förtjänststöd.

26 §
Andelarna av förvaltningskostnaderna

I statsandel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas

1) ett belopp som motsvarar den i 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade grunddagpenningen för varje påbörjat hundratal medlemmar, likväl så att statsandelen under det år då arbetslöshetskassans stadgar blivit fastställda och det därpå följande året är dubbel, och

2) 0,35 procent av de av kassan under det närmast föregående kalenderåret betalda arbetslöshetsdagpenningarna, för vilka statsandel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas.

De andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna får likväl inte sammanlagt uppgå till fyra femtedelar av de av kassan betalda skäliga förvaltningskostnaderna.

27 §
Betalning av andelar

Statsandel betalas per kalenderår. Till arbetslöshetskassan betalas på dess ansökan månatligen ett tillräckligt stort förskott på statsandelen så att förskotten motsvarar det belopp som det beräknas att staten det året skall betala. Genom förordning bestäms om den utredning som arbetslöshetskassan skall lämna vid ansökan om förskott och för bestämmande av statsandelen.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens andel som hänför sig till arbetslöshetsdagpenningarna och förvaltningskostnaderna betalas för varje kalenderår inom en månad från det för arbetslöshetsförsäkringsfonden har framlagts de uppgifter som behövs för beräknande av andelen. Förskott på andelen betalas till arbetslöshetskassan med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms om statsandel i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.