555/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Arbetslöshetsdagpenningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), utbildningsstöden enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), alterneringsersättningarna enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) och utbildningsdagpenningarna enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) finansieras med en statsandel som motsvarar grundtrygghetsandelen och försäkringspremierna enligt denna lag och medlemsavgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) så som bestäms i denna lag. De i arbetspensionslagstiftningen avsedda arbetspensionstilläggen, de förmåner som avses i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) samt lönegarantin enligt lagen om lönegaranti (649/1973) finansieras med avgifterna enligt denna lag så som bestäms i denna lag.

Om finansieringen av arbetslöshetskassorna bestäms i lagen om arbetslöshetskassor.

2 §
Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagare löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie så som bestäms nedan.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna skall bestämmas så att den i denna lag avsedda arbetslöshetsförsäkringsfonden kan klara av finansieringen av de arbetslöshetsförmåner som den ansvarar för samt överföringarna av betalningsandelar enligt 23 och 24 §.

3 §
Konjunkturbuffert

För att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har arbetslöshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens avkastning och utgifter och som uppgår till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 3,6 procentenheter. Vid vikande konjunkturer får arbetslöshetsförsäkringsfonden ha ett underskott som motsvarar samma arbetslöshetsgrad.

2 kap.

Arbetslöshetsförmånernas finansieringsandelar

4 §
Finansiering av arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten

Som statsandel till en arbetslöshetskassa betalas för varje arbetslöshetsdagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om arbetslöshetsdagpenning betalas jämkad enligt 5 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller minskad enligt 27 eller 27 a § i samma lag, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning.

För dagpenningar för permitteringstid och för tilläggsdagar enligt 26 § 1 och 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte statsandel. Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.

Arbetslöshetskassans andel av varje arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten är 5,5 procent, om inte något annat följer av bestämmelsen i 1 mom.

För andra än i 2 mom. avsedda arbetslöshetsdagpenningar avvägda enligt förtjänsten betalas som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel till arbetslöshetskassan för varje arbetslöshetsdagpenning avvägd enligt förtjänsten skillnaden mellan den betalda arbetslöshetsdagpenningen och beloppen enligt 1 och 3 mom.

Om statsandel som hänför sig till en företagarkassas finansiering och till en arbetslöshetskassas förvaltningskostnader, om arbetslöshetsförsäkringsfondens andel samt om betalningen av statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel bestäms i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

5 §
Finansiering av förtjänststöd

Som statsandel till en arbetslöshetskassa betalas för varje förtjänststöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om förtjänststödet betalas minskat enligt 18 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel av det fulla förtjänststödet.

Arbetslöshetskassans andel av varje förtjänstdel av förtjänststödet är 5,5 procent, om inte något annat följer av 1 mom.

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för varje förtjänststöd skillnaden mellan det betalda förtjänststödet och beloppen enligt 1 och 2 mom.

6 §
Finansieringen av övriga förmåner

Vid finansieringen av utbildningsdagpenningen enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier och alterneringsersättningen enligt lagen om försök med alterneringsledighet iakttas i tillämpliga delar det som bestäms om arbetslöshetsdagpenning i 4 och 8 §.

7 §
Av arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierade förmåner

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för betalningen av den försäkringspremie som avses i 12 c § lagen om pension för arbetstagare (395/1961), den i 3 § lagen om statens pensionsfond (1372/1989) avsedda avgiften för arbetspensionstillägg, det belopp som avses i 16 § lagen om lönegaranti samt det belopp som avses i 4 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden.

8 §
Finansieringen av grunddagpenningen och grundstödet

För finansieringen av grunddagpenningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, grundstöden enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt de därtill hörande barnförhöjningarna betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden genom förmedling av vederbörande ministerium till folkpensionsanstalten den andel som avses i 23 §. Till övriga delar finansieras utgifterna med den statsandel som betalas till folkpensionsanstalten.

Om betalningen av statsandelen, användningen av förskott på statsandelen och förvaltningskostnaderna för folkpensionsanstaltens arbetslöshetsförmåner bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

3 kap.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

9 §
Arbetslöshetsförsäkringsfonden

För ordnande av arbetsgivarnas och löntagarnas finansieringsandelar och för stödjande av arbetslöshetskassorna finns arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Reglementet för arbetslöshetsförsäkringsfonden utfärdas genom förordning. Förvaltningsrådets medlemmar utses av statsrådet på förslag av arbetsgivarnas och arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer samt kommunala arbetsmarknadsverket och evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation. Förvaltningsrådet har minst nio och högst 18 medlemmar. Av medlemmarna skall två tredjedelar företräda arbetsgivarna och en tredjedel arbetstagarna. Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena skall representera de medlemmar som företräder arbetsgivarna och den andra de medlemmar som företräder arbetstagarna, så att arbetsgivarnas och arbetstagarnas företrädare vartannat år har ordförandeskapet.

10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för finansieringen av de förmåner som avses i 1 § till den del staten och de enskilda arbetslöshetskassorna inte svarar för detta.

Arbetslöshetsförsäkringsfondens tillgångar skall skötas så att de ger intäkter och så att intäkterna tryggas.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att ta lån för fullgörande av sina förpliktelser. Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet, men annars på de villkor det bestämmer, ställa statlig proprieborgen för betalningen av de lån som fonden tagit och för uppfyllande av lånevillkoren.

11 §
Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringsfonden

Uppfyllandet av de förpliktelser som ålagts arbetslöshetsförsäkringsfonden i denna lag övervakas av social- och hälsovårdsministeriet.

4 kap.

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

12 §
Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

En arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig att försäkra sina arbetstagare, är förpliktad att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Premien uppbärs i samband med försäkringspremien för den lagbestämda olycksfallsförsäkringen så som bestäms i 7 kap.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har i tillämpliga delar statens affärsverk, på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/1987).

13 §
Befrielse från arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie i vissa fall

Utan hinder av 12 § är en arbetsgivare inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för en arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finskt fartyg i utrikesfart som är antecknat i förteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) och som inte bor i Finland. Betalningsskyldighet har inte heller de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag eller bolagsmännen i ett öppet bolag. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för en arbetstagare, i fråga om vilken folkpensionsanstalten med stöd av 7 § 1 mom. lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) har beslutat att socialskyddslagstiftningen inte tillämpas på honom.

14 §
Bestämmande av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt den lönesumma som företaget betalar.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för en sådan delägare i ett företag som avses i 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall bestämmas så att den motsvarar finansieringen av de förmåner till vilka delägarna är berättigade.

5 kap.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

15 §
Löntagares premiebetalningsskyldighet

Personer i arbets- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som ordnas av arbetsgivaren eller som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990) och som avses i lagen om olycksfallsersättning, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Betalningsskyldiga är inte bolagsmän i ett kommanditbolag eller öppet bolag eller familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/1992). Vederbörande ministerium meddelar närmare bestämmelser om tillämpningen av bestämmelserna om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

16 §
Bestämmande av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetslöshetsförsäkringspremien för en sådan delägare i ett företag som avses i 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall bestämmas så att den motsvarar finansieringen av de förmåner till vilka delägarna är berättigade.

17 §
Skatteavdragsrätt för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är avdragbar så som bestäms i inkomstskattelagen (1535/1992).

6 kap.

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas storlek

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 1999 är 1,35 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som företaget betalar så att den 1999 är 0,9 procent av lönen för ett lönebelopp upp till fem miljoner mark och 3,85 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet.

När arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs efter 1999 beaktas inte de förändringar i arbetslöshetsförsäkringsfondens finansieringsbehov som föranleds av variationer i arbetslösheten till den del arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert eller underskott understiger maximibeloppet i 3 §.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie skall fastställas så att de fördelar sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie skall graderas så att premien för ett lönebelopp upp till fem miljoner mark fastställs till en fjärdedel uttryckt i fulla tiondedels procent av premien för den del av lönebeloppet som överstiger fem miljoner mark. Om arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sammantagna är mindre än två procent, skall löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie dock fastställas till 15 procent av det ovan angivna sammanlagda premiebeloppet.

Vederbörande ministerium fastställer årligen på förhand på ansökan av arbetslöshetsförsäkringsfonden beloppen av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Vederbörande ministerium bestämmer särskilt storleken av statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie.

19 §
Inkomst som utgör grund för premierna

Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms på basis av den lönesumma enligt vilken arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms.

Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms på basis av det lönebelopp som affärsverket betalt och som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Hos löntagaren innehålls arbetslöshetsförsäkringspremien på den lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd, på den löneinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen och på den lön som avses i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig (627/1987) samt på dricks.

7 kap.

Betalnings- och uppbördsförfarande

20 §
Förfarandet vid betalning av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivaren innehåller i samband med varje lönebetalning löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagare som berörs av lagbestämt olycksfallsskydd.

21 §
Uppbörd och redovisning av premierna

De försäkringsanstalter som avses i 29 § lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos arbetsgivaren arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie på basis av lönesumman enligt 19 § 1 mom. Till lönesumman räknas dock inte i fråga om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie de löner som avses i 15 § 2 mom. Arbetsgivaren svarar gentemot försäkringsanstalten också för betalningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

Försäkringsanstalten har rätt att uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien för en försäkring som börjar från ingången av året eller under året. Försäkringspremien bestäms kalenderårsvis sedan försäkringsperioden enligt lagen om olycksfallsförsäkring har utgått.

Intäkten av arbetslöshetsförsäkringspremierna jämte dröjsmålsräntor betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden. I fråga om redovisningen av medlen samt grunderna för debitering, uppbörd och redovisning gäller vad som bestäms i det av vederbörande ministerium fastställda avtalet mellan arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

Statskontoret uppbär löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier för den statsanställda personalen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremierna hos statens affärsverk så som kontoret bestämmer och förmedlar de betalda medlen vidare till arbetslöshetsförsäkringsfonden så som bestäms i det av vederbörande ministerium fastställda avtalet mellan statskontoret och arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Vederbörande ministerium meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

22 §
Försummelse av betalningsskyldigheten

En arbetsgivare som har försummat sin försäkringsskyldighet enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att betala tilläggspremie för sin enligt 36 § lagen om arbetslöshetsförsäkringspremie debiterade försäkringspremie. Vid debiteringen av tilläggspremien iakttas bestämmelser i det nämnda lagrummet. Om arbetsgivaren har lämnat oriktiga uppgifter eller försummat att ge uppgifter som behövs för bestämmande av premien, iakttas på motsvarande sätt 37 § lagen om olycksfallsförsäkring.

På arbetslöshetsförsäkringspremier som inte har betalts inom utsatt tid, uppbärs dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). Arbetslöshetsförsäkringspremien och dröjsmålsräntan får utmätas utan dom eller utslag så som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

8 kap.

Överföring av betalningsandelar

23 §
Arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som skall redovisas till grundskyddet

Arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar genom förmedling av vederbörande ministerium intäkten av löntagares influtna arbetslöshetsförsäkringspremie till folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa och grundstöden enligt den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen ett belopp, som i genomsnitt motsvarar beloppet av arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Det belopp som årligen skall redovisas fastställs av vederbörande ministerium sedan det inhämtat utlåtande av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Om bestämmande och erläggande av redovisningen föreskrivs närmare genom förordning.

24 §
Överföringsavgift

För balansering av statsandelen betalar arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen till staten en överföringsavgift, med vilken ersätts de uppskattade tilläggskostnader som åsamkas staten av införandet av finansieringsandelarna enligt 2 kap. och ändringen av grunderna för fördelningen av intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Överföringsavgiftens belopp fastställs av statsrådet på framställning av vederbörande ministerium, som skall inhämta utlåtande av arbetslöshetsförsäkringsfonden. När överföringsavgiftens belopp fastställs beaktas den minskande effekten på statens utgifter av de i 4 § 2 mom. och 5 § 1 mom. bestämda finansieringsandelarna samt den intäkt av arbetslöshetsförsäkringspremierna som enligt 23 § skall redovisas till grundskyddet. Om statens utgifter beräknade på de ovan angivna grunderna beräknas minska under budgetåret, fastställer statsrådet på motsvarande sätt det överföringavgiftsbelopp som staten skall betala till arbetslöshetsförsäkringskassorna. Förskott kan betalas på överföringsavgiften.

Överföringsavgiften betalas för två års tid.

Genom förordning föreskrivs närmare om fastställande av det belopp som avses i 1 mom., förfarandet vid utlåtanden om det och redovisningen av överföringsavgiften.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Ändringssökande

Besvär kan anföras över debitering av arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och förskott på premien med iakttagande av 53 a § 3 och 4 mom. samt 53 b § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring.

26 §
Avrundande av summor

Premierna enligt 4 och 5 kap. i denna lag betalas i hela mark så att pennin lämnas obeaktade när det beräknade beloppet slutar i pennin.

27 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

10 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998. Den tillämpas från ingången av 1999 på finansieringen av arbetslöshetsförmånerna och arbetslöshetsförsäkringspremierna.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av vad som bestäms i någon annan lag redovisas löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier för 1993―1998 till arbetslöshetsförsäkringsfonden. I fråga om användningen av intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, fördelningen av redovisningen och social- och hälsovårdsministeriets rätt att debitera arbetslöshetsförsäkringsfondens konto när ministeriet förmedlar löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier till arbetslöshetskassorna iakttas till utgången av 2002 det som bestäms i respektive lag om uppbörden av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för respektive år.

RP 64/1998
ShUB 11/1998
RSv 84/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.