542/1998

Utfärdat i Helsingfors den 13 juli 1998

Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 3 och 4 punkten lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på

1) dividend och gottgörelse för bolagsskatt;

2) ränta som hör till tillämpningsområdet för lagen om förskottsuppbörd, avkastning av masskuldebrevslån som skall betraktas som ränta och vinstandel av placeringsfond, då dessa betalas till staten eller en statlig inrättning, till en kommun, en samkommun och en församling, till en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt, till en samfälld förmån som avses i inkomstskattelagen och till i nämnda lag angivna samfund och sammanslutningar som införts i handelsregistret eller till en förening eller stiftelse som införts i behörigt register;

3) ränta som enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd erläggs på skatteåterbäring;

4) försenings- och dröjsmålsränta;

5) ränta på ersättning för expropriation;

6) köpvittnesarvode;

7) inlösnings- och förrättningsarvode;

8) arvode och provision för borgen;

9) reservistlön;

10) hittelön eller av kreditkortsföretag eller kreditinstitut och penninginrättning utbetald belöning för uppmärksamhet;

11) belöning för tips som myndighet betalt;

12) stipendium, understöd eller hederspris som enligt 82 § inkomstskattelagen är skattepliktiga;

13) tävlingspris, om priset inte kan anses utgöra lön eller ersättning för arbete enligt lagen om förskottsuppbörd eller idrottsmans arvode;

14) fiskerivårdsavgift som återbärs till ägare av vattenområde;

15) belopp som utbetalts enligt Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria, fastän beloppet skulle betalas utan annan ersättning eller på annan grund än arbetsförhållande;

16) återbäring av lagstadgad försäkringspremie som betalas till fysisk person;

17) kapital på delägarlån som avses i 53 a § inkomstskattelagen (475/98);

18) prestationer som betalts på basis av sjukförsäkringslagen (364/63) och lagen om rehabilitering som ordnats av folkpensionsanstalten (610/91) då de betalas på den försäkrades fullmakt direkt till den som producerar tjänsten;

19) kursvinst som fåtts vid växling av utländsk valuta till finskt mynt.

2 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst av virkesförsäljning, om skogsbeskattningen i fråga om mottagaren av prestationen verkställs på grundval av nettoinkomsten av skogsbruket eller om mottagaren är ett samfund, en samfälld förmån eller någon som bedriver förmedling av trävirke som sin näringsverksamhet.

Om en skogsvårdsförening fungerar som en förmedlare av gemensam virkeshandel, är föreningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning i stället för virkesköparna.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998. Beslutet tillämpas för första gången på prestationer som betalas år 1998.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 4 mars 1997 om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (SkSb 213/97).

Helsingfors den 13 juli 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.