530/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Förordning om stödjande av grundtorrläggning

På föredragning av jord- och skogsbruksministern föreskrivs med stöd av lagen den 24 oktober 1997 om stödjande av grundtorrläggning (947/1997):

1 §
Ansökan om stöd

Ett dikningsbolag skall skriftligen hos arbetskrafts- och näringscentralen ansöka om finansieringsstöd enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997), nedan grundtorrläggningslagen. Om något dikningsbolag inte har bildats, skall grundtorrläggningsprojektets nyttohavare gemensamt göra en ovan avsedd ansökan. Om det är fråga om finansiering av ett arbete enligt 73 § fastighetsbildningslagen (554/1995), kan ansökan även göras av förrättningsingenjören för skiftesförrättningen.

2 §
Handlingar som skall bifogas ansökan

Till ansökan om finansieringsstöd för ett grundtorrläggningsprojekt skall bifogas

1) planen för projektet jämte kostnadsförslag och en utredning över fördelningen av kostnaderna,

2) beslut vid dikningsförrättningen och tillstånd av vattendomstol, om sådana behövs för genomförande av projektet enligt vattenlagen (264/1961),

3) en kopia av stiftelseurkunden och stadgarna för det dikningsbolag som har bildats för projektet eller, om något sådant bolag inte har bildats, nyttohavarnas inbördes avtal om genomförandet av projektet samt uppgifter om projektets sysslomän,

4) projektets finansieringsplan samt

5) andra uppgifter som arbetskrafts- och näringscentralen anser nödvändiga.

Till en ansökan om finansiering för ett arbete som avses i 73 § 3 mom. fastighetsbildningslagen skall fogas det beslut om genomförandet av projektet som har fattats enligt samma lagrum. När det gäller övriga bilagor till ansökan skall bestämmelserna i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

3 §
Utlåtande av den regionala miljöcentralen

Arbetskrafts- och näringscentralen skall av den regionala miljöcentralen begära utlåtande om en ansökan enligt 1 § som har tillställts den, om grundtorrläggningsprojektet inte har behandlats vid en dikesförrättning enligt vattenlagen.

4 §
Sysslomän

En förutsättning för statligt finansieringsstöd är att grundtorrläggningsprojektets nyttohavare utser en eller flera sysslomän också då något sådant dikningsbolag som avses i vattenlagen inte har bildats för projektet. Sysslomännen skall ges bemyndigande att handla med bindande verkan för delägarna i frågor som gäller projektet.

5 §
Grundtorrläggningsarbeten i anslutning till nyskifte

En förutsättning för beviljande av finansieringsstöd i fråga om sådana projekt i anslutning till nyskifte vilka avses i 73 § 3 mom. fastighetsbildningslagen är att en godtagbar utredning över hur projektet skall underhållas under tiden mellan överlåtelsen av arbetet och den tidpunkt då skiftesförrättningen vinner laga kraft lämnas innan stöd beviljas. I övrigt gäller i fråga om dylika projekt i tillämpliga delar vad som i grundtorrläggningslagen och i denna förordning bestäms om andra grundtorrläggningsprojekt.

6 §
Inledande av statsarbete

Den regionala miljöcentralen kan inleda genomförandet av ett grundtorrläggningsprojekt efter det att arbetskrafts- och näringscentralen har meddelat ett finansieringsbeslut som gäller statsarbete och dikningsbolaget har ingått en i finansieringsbeslutet avsedd förbindelse och fattat beslut om genomförandet av projektet.

7 §
Understödets storlek

Maximibeloppet av den understödsandel som nämns i 8 § grundtorrläggningslagen kan höjas med högst 20 procentenheter, om

1) de vattenvårdsåtgärder eller konstruktionslösningar som projektet kräver är särskilt dyra eller

2) en betydande del av projektets kostnader föranleds av avhjälpandet av sådana uppslamnings- eller översvämningsolägenheter som orsakas av åtgärder vilka vidtagits på avrinningsområdet ovanför projektet.

8 §
Finansiering av skadestånd

Statligt stöd beviljas inte utan särskilda skäl för sådana ersättningar som betalas till delägare för olägenheter på grund av att mark används för dike, dikesren eller en högst två meter bred skyddsremsa eller av att bortgrävd jord sprids ut eller för att brunnar eventuellt sinar. Statligt stöd beviljas inte för ersättningar för bildande av en skyddsremsa, om för detta betalas stöd enligt miljöprogrammen för jordbruket.

9 §
Finansiering av grundtorrläggningsprojekt i anslutning till nyskifte

Då projektens inbördes företrädesordning övervägs skall de projekt som ansluter sig till en nyskiftesförrättning beaktas särskilt.

10 §
Sökandens bundenhet vid finansieringsbeslutets villkor

Då sökanden har erhållit finansieringsbeslutet skall han tillställa arbetskrafts- och näringscentralen en skriftlig förbindelse att iaktta de villkor som nämns i grundtorrläggningslagen och i denna förordning samt de villkor som fastställs i finansieringsbeslutet. Om sökanden är ett dikningsbolag, skall till förbindelsen fogas ett utdrag ur protokollet för den bolagsstämma där beslutet om förbindelsen fattades.

Om den som har avgett en förbindelse enligt 1 mom. underlåter att fullgöra en skyldighet som enligt förbindelsen åligger honom så att detta försvårar genomförandet av statsarbetet, kan den regionala miljöcentralen låta vidta de åtgärder som försummelsen föranleder på den försumliges bekostnad. En bestämmelse om detta skall tas in i förbindelsen utöver de övriga villkoren.

11 §
Byggtiden för delägararbete

Ett delägararbete skall genomföras inom den tid som fastställs i finansieringsbeslutet. Arbetskrafts- och näringscentralen kan av särskilda skäl förlänga den fastställda tiden på ansökan som har gjorts innan nämnda tid löper ut. Arbetskrafts- och näringscentralens beslut skall skickas till den regionala miljöcentralen för kännedom.

12 §
Betalning av understöd för delägararbete

Arbetskrafts- och näringscentralen kan betala ett understöd som har beviljats för ett delägararbete antingen efter hand som arbetet framskrider eller efter det att arbetet har utförts på ett godtagbart sätt.

13 §
Överlåtelse av statsarbete

Vid överlåtelsesammanträdet lämnas en utredning över projektets kostnader och överlåts projektet till dikningsbolaget för att skötas och underhållas av det. Vid sammanträdet får alla de att yttra sig vilkas rätt eller fördel eventuellt berörs av ärendet.

Den regionala miljöcentralen skall annonsera om överlåtelsesammanträdet i god tid före sammanträdet i en dagstidning med allmän spridning på orten. Dikningsbolagets sysslomän och kommunens miljömyndighet skall dessutom informeras om sammanträdet med ett brev som har postats minst 14 dagar före sammanträdet.

Om det på basis av de anmärkningar ellerkrav som framställs vid sammanträdet visar sig nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder och om dessa åtgärder inte exakt kan fastställas vid sammanträdet, skall sammanträdet avbrytas för att fortsättas senare. Om tid och plats för det fortsatta sammanträdet ännu inte kan fastställas, skall vid sammanträdet beslutas på vilket sätt det fortsatta sammanträdet skall tillkännages.

14 §
Låneförteckning över statsarbete

Sedan ett statsarbete har överlåtits i enlighet med 11 § grundtorrläggningslagen skall den regionala miljöcentralen utreda projektets kostnader och göra upp en låneförteckning över det statliga lånet. Av låneförteckningen skall framgå det lånebelopp som varje nyttohavare skall betala och de övriga uppgifter som behövs vid debiteringen av lånet. Närmare bestämmelser om låneförteckningens innehåll utfärdas av vederbörande ministerium.

Den regionala miljöcentralen skall skicka låneförteckningen till projektets syssloman, som skall återsända förteckningen jämte eventuella anmärkningar inom den tid som den regionala miljöcentralen bestämmer.

Beslut om befrielse från pantansvar enligt 16 § grundtorrläggningslagen fattas av arbetskrafts- och näringscentralen. Om den regionala miljöcentralen justerar fördelningen av lånet på grund av att en fastighet som avses i 16 § grundtorrläggningslagen delas, eller om centralen på grund av överlåtelse av en fastighet ändrar låneförteckningen när det gäller lån som skall återbetalas gårdsbruksvis, skall den regionala miljöcentralen rätta låneförteckningen och skicka den till projektets syssloman och till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

15 §
Återbetalning av statligt lån

Återbetalningar av ett statligt lån uppbärs i lika stora annuiteter. Ränta på lånet börjar löpa då två år har förflutit från den dag då projektet har överlåtits i enlighet med 11 § grundtorrläggningslagen. Annuiteterna uppbärs den sista dagen i april. Den första anuiteten uppbärs den uppbördsdag som följer efter den dag då räntan börjar löpa, dock tidigast då tre månader har förflutit från den dag då räntan börjar löpa.

Återbetalningar av lån som hänför sig till en fastighet eller en gårdsbruksenhet som ägs av staten, statens affärsverk, kommunen, församlingen, en stiftelse, ett bolag eller någon annan sammanslutning uppbärs i jämna amorteringar vid en eller högst fem uppbörder. I finansieringsbeslutet anges hur lånet skall uppbäras. Ränta börjar löpa från den dag arbetet överlåts. Ränta på lånet uppbärs första gången vid den uppbörd som infaller närmast efter det att tre månader har förflutit från överlåtelsedagen. Lånet eller den första amorteringen uppbärs vid den uppbörd som infaller närmast efter det att två år och tre månader har förflutit från överlåtelsedagen.

Utan hinder av bestämmelserna i 2 mom. kan arbetskrafts- och näringscentralen besluta att återbetalningar av lån som hänför sig till ett bolag eller någon annan sammanslutning som idkar jordbruk som huvudnäring skall uppbäras i enlighet med 1 mom.

16 §
Anstånd med annuiteterna

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på ansökan bevilja anstånd med betalningen av annuiteterna för högst fem år för lindrande av ekonomiska svårigheter som uppkommit oberoende av den betalningsskyldige. Återbetalningstiden för lånet förlängs på motsvarande sätt. Om anstånd skall ansökas före utgången av året före uppbördsdagen. Arbetskrafts- och näringscentralen skall delge jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral beslutet.

17 §
Uppbörd av små lån i ett för allt

Vid återbetalning av små lån skall lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966) iakttas. Om en gårdsbruksenhet som ägs av en och samma ägare omfattar flera fastigheter för vilka projektet medfört nytta, betraktas hela gårdsbruksenhetens låneandel som utestående kapital i enlighet med 14 § grundtorrläggningslagen.

18 §
Uppbörd av amorteringar och räntor på statliga lån

Vid debitering, uppbörd och redovisning av amorteringar och räntor på statliga lån enligt rundtorrläggningslagen skall i tillämp-liga delar iakttas vad som i förordningen angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar (559/1967) bestäms om de fordringar som nämns i den. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral är dock uppbördsmyndighet i stället för länsstyrelsen och fordringarna uppbärs den 30 april.

19 §
Extra amorteringar

Om utöver annuiteter och amorteringsposter görs en extra avbetalning på ett statligt lån, betraktas den som amortering på kapitalet.

Den extra betalningen förkortar återbetalningstiden för lånet med lika många år som i det betalda beloppet ingår närmast förfallande fulla amorteringsposter. De återstående annuiteterna skall då betalas regelbundet vid följande uppbörder.

Gäldenären kan, om han så önskar, befrias från amortering på kapitalet vid lika många uppbörder som i det betalda beloppet ingår fulla amorteringsposter. Gäldenären skall underrätta uppbördsmyndigheten om detta i samband med den extra betalningen. Ränta på det utestående kapitalet skall dock betalas på de regelbundna uppbördsdagar som följer på avbetalningen.

20 §
Anmälan till inskrivningsmyndigheten

Den anmälan som avses i 17 § 1 mom. grundtorrläggningslagen görs av den regionala miljöcentralen. I anmälan skall nämnas projektets namn, namn och registernummer för den fastighet som är föremål för panträtten, kommun och by där fastigheten är belägen samt det lånebelopp och den ränta som fastigheten skall svara för.

Den anmälan om befrielse från pantansvar som avses i 17 § 5 mom. grundtorrläggningslagen görs av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, om lånet helt har betalts. I annat fall skall arbets krafts- och näringscentralen göra anmälan om befrielse från pantansvar.

21 §
Ändring av beslut om statligt stöd

Beslut om ändring av ett sådant finansieringsbeslut som avses i 10 § grundtorrläggningslagen fattas av arbetskrafts- och näringscentralen. Ansökan om änding av finansieringsbeslutet skall lämnas till arbetskrafts- och näringscentralen inom ett år från det statsarbetet har överlåtits eller hela understödet för delägararbetet eller slutraten av det har betalts.

22 §
Tillsynen över underhållet

Tillsynen över underhållet av projekt enligt 12 § grundtorrläggningslagen och över fullgörandet av andra skyldigheter som åligger dikaren i fråga om iakttagandet av finansieringsvillkoren ankommer för delägararbetenas del på arbetskrafts- och näringscentralen och för statsarbetenas del på den regionala miljöcentralen. Kostnaderna för en underhållsinspektion som utförs på begäran av delägarna skall betalas av den som begärt inspektionen i enlighet med vad som vederbörande ministerium närmare bestämmer med iakttagande av principerna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

23 §
Uppsägning av lån och återkrav av understöd

Arbetskrafts- och näringscentralen fattar beslut om uppsägning av lån eller återkrav av understöd. Beslutet skall utan dröjsmål skickas till uppbördsmyndigheten. I de fall som avses i 18 § 4 mom. 3 punkten grundtorrläggningslagen gör uppbördsmyndigheten en framställning till arbetskrafts- och näringscentralen om att lånet skall sägas upp.

24 §
Uppsägningsränta

Om det bestäms att understöd eller statligt lån helt eller delvis återbetalas, skall på det kapital som skall betalas uppbäras ränta enligt den räntesats som anges i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med fyra procentenheter. I de fall som avses i 18 § 1 eller 4 mom. 1 och 2 punkten grundtorrläggningslagen är räntan den i 3 § 2 mom. räntelagen nämnda räntesatsen ökad med åtta procentenheter. Uppsägningsränta uppbärs från den dag beslutet om återkrav meddelades.

25 §
Dröjsmålsränta

Om sådana betalningar till staten som av-ses i grundtorrläggningslagen och i denna förordning inte erläggs inom utsatt tid, kan dröjsmålsränta uppbäras på den obetalda prestationen enligt den räntesats som anges i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från förfallodagen för respektive post.

I stället för dröjsmålsränta kan en dröjsmålsavgift på 30 mark uppbäras, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

26 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

27 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 februari 1988 om skötseln av vissa vattenbyggnadsuppgifter (150/1988). Den upphävda förordningen tillämpas dock på sådana projekt som avses i den och för vilka beslut om finansiering har fattats innan denna förordning träder i kraft.

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.