512/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av 34 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 34 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan den lyder delvis ändrad i lag 322/1997, som följer:

34 §
Skulder

Från de skattepliktiga tillgångarna avdras den skattskyldiges skulder, vilka är bland annat

1) en försäkringsanstalts ersättningsansvar och premieansvar samt det pensionsansvar för en pensionsstiftelse och annan pensionsanstalt som baserar sig på pensionsförpliktelser och har uträknats enligt försäkringstekniska grunder,

2) en reservering som ett försäkringsbolag som avses i 48 a § (511/1998) lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och som bedriver lagbestämd pensionsförsäkring samt en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och en pensionskassa har gjort i syfte att förbättra sin soliditet,

3) en förpliktelse, på grund av vilken den skattskyldige utan vederlag eller mot ett i ett för allt betalt vederlag till någon annan skall utge en prestation som kan uppskattas i pengar eller låta någon annan i visst avseende utnyttja den skattskyldiges fasta egendom, om den rättighet som motsvarar förpliktelsen är skattepliktig eller en rätt till pension eller sytning.

Som skuld anses inte ett företags eget kapital, fonder, andra reserveringar än sådana som avses i 1 mom. eller anslutningsavgifter som den skattskyldige har förbundit sig att återbära till betalaren när denna avstår från sin anslutningsförmån eller som kan överföras på tredje man.

Skulder som hänför sig till depositioner enligt 10 § 16 punkten eller masskuldebrevslån enligt lagen om källskatt på ränteinkomster får inte dras av.

Om värdering av skulder bestäms i 13 §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

Lagen tillämpas första gången vid förmögenhetsbeskattningen för 1997.

RP 71/1998
StaUB 21/1998
RSv 81/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.