509/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 10 b § 1 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

sådana de lyder, 10 b § 1 mom. i lag 921/1997 och accistabellen i lag 1260/1997, som följer:

10 b §

När elström produceras i en anläggning för kombinerad produktion av el och värme, betalas accis enligt den till lagen fogade accistabellen på de bränslen som används för produktion av värme som om värmen hade producerats med en verkningsgrad om 100 procent.Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 55/1998
StaUB 19/1998
RSv 76/1998
Rådets direktiv 92/82/EEG; EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produkt grupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Blyfri motorbensin p/l ― grundkvalitet 1 309,4 23,9 4,0
― reformulerad 2 304,4 23,9 4,0
Blyhaltig motorbensin p/l ― grundkvalitet 3 354,4 23,9 4,0
― reformulerad 4 349,4 23,9 4,0
Blandning av motorbensin p/l ― grundkvalitet 5 331,9 23,9 4,0
― reformulerad 6 326,9 23,9 4,0
Dieselolja p/l ― grundkvalitet 7 166,6 26,9 2,1
― svavelfri kvalitet 8 151,6 26,9 2,1
Lätt brännolja p/l 9 10,9 27,0 2,1
Tung brännolja p/kg 10 32,1 1,7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.