508/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (514/1984) 26 §, samt

fogas till lagen en ny 21 a § som följer:

21 a §
Fortbestånd av arbets- eller tjänsteförhållande

Ett arbets- eller tjänsteförhållande som innehas av en person vid tidpunkten för antagning till tjänstgöring eller utbildning enligt denna lag får inte avbrytas av arbetsgivaren på grund av tjänstgöringen eller utbildningen eller uppsägas av denne under den tid tjänstgöringen eller utbildningen pågår. Efter att tjänstgöringen eller utbildningen har avslutats eller avbrutits skall personen i fråga återtas i tidigare arbete eller därmed jämställbart arbete med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (570/1961).

26 §
Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 6 § 3 mom., 10 § 1 eller 2 mom., 12 eller 13 § eller med ett sådant beslut som meddelats på grund av rättelseyrkande som avses i 25 § 1 mom. får söka ändring i beslutet enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över ett beslut som har fattats i en fredsbevarande organisation som underlyder försvarsministeriet skall dock anföras hos länsrätten i Nylands län.

I övriga beslut som fattas med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1998.

RP 185/1997
FöUB 2/1998
RSv 71/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.