506/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 16―18 och 20 §, 21 § 1 och 4 mom., 22 §, 24 § 2 mom., rubriken för 26 § och 26 § 1 och 3 mom. och 28 §,

av dessa lagrum 16―18 och 20 §, 24 § 2 mom. och 26 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1560/1995, 21 § 1 och 4 mom. samt 26 § 3 mom. sådana de lyder i lag 541/1996 och 22 § sådan den lyder i lag 1084/1993 och nämnda lag 1560/1995, som följer:

16 §
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldige skall på uppmaning lämna skatteverket de uppgifter och utredningar som kan behövas för verkställande av fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande. Om den skattskyldiges skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av beskattningen gäller i tillämpliga delar vad som i 2 kap. lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) bestäms om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

17 §
Skatteverkets skyldighet att lämna uppgifter

Om en fastighet är belägen inom tjänsteområdet för något annat skatteverk än det som verkställer beskattningen, skall skatteverket i den kommun där fastigheten är belägen lämna de för verkställandet av beskattningen behövliga uppgifterna till det skatteverk som verkställer beskattningen.

18 §
Skatteverkets rätt att få uppgifter samt att utföra granskning

I fråga om skatteverkets rätt att för verkställande av fastighetsbeskattning få uppgifter av utomstående och myndigheter samt i fråga om rätten att granska dem gäller i tillämpliga delar vad som i 3 kap. lagen om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes och myndigheters skyldighet att lämna uppgifter.

20 §
Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av skatteverket. Skattestyrelsen bestämmer hur verkställandet av beskattningen fördelas mellan olika skatteverk.

21 §
Förhandsavgörande

Skatteverket får på skriftlig ansökan av den skattskyldige meddela förhandsavgörande som gäller fastighetsskatt. Förhandsavgörandet meddelas av det skatteverk som verkställer beskattningen.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i skatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

22 §
Verkställande av beskattning

När skatteverket verkställer beskattningen beräknar och debiterar det fastighetsskatten. Då beskattningen verkställs skall också sådana uppgifter och handlingar beaktas som står till skatteverkets förfogande för verkställande av annan beskattning än den som avses i denna lag.

Fastighetsskatten påförs per kalenderår i hela mark så att den del som överskjuter hela mark lämnas obeaktad. Skatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 100 mark. Fastighetsbeskattningen slutförs vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.

24 §
Debetsedel och skatteutredning

Skatteverket skall tillställa den skattskyldige en utredning, i vilken antecknas de fastigheter för vilka den skattskyldige skall betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som skall betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12―14 §, skall också detta antecknas i utredningen.

26 §
Sökande av ändring i skatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som på offentlig- eller privaträttslig grund är ansvarig för betalningen av skatten får, i likhet med det skatteombud som förordnats av den kommun där fastigheten är belägen eller kommunen, söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har verkställt beskattningen eller som borde ha verk-ställt beskattningen. Ändring i ett beslut om rättelseyrkandet söks genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den skattskyldiges hemkommun, hos den länsrätt till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om makar, på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas, har sin hemkommun inom dom- kretsen för olika länsrätter, skall ändring i rättelsenämndens beslut sökas hos länsrätten i mannens hemkommun.


Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 § söks genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den skattskyldiges hemkommun, hos den länsrätt till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om makar, på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas, har sin hemkommun inom domkretsen för olika länsrätter, skall ändring i förhandsavgörande sökas hos länsrätten i mannens hemkommun. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, det skatteombud som utsetts av den kommun där fastigheten är belägen samt kommun. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden. Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För skatteombudet beräknas terminen från det beslutet fattades.


28 §
Skatteuppbörd

Uppbörd, indrivning och återbäring av fastighetsskatt verkställs enligt bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller enligt vad som bestäms med stöd av den. Uppbördsmyndighet är det skatteverk som har debiterat fastighetsskatten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 15/1998
StaUB 11/1998
RSv 64/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.