504/1998

Given i Nådendal den 10 juli 1998

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 1 § 3 mom, sådant det lyder i lag 637/1997,

ändras 4 § och 13 § 4 mom., av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 637/1997, samt

fogas till lagen nya 4 a―4 c § som följer:

4 §
Skatterättelsenämnden och dess samman- sättning

Vid varje skatteverk finns en skatterättelsenämnd. En skatterättelsenämnd finns också i Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk. Skatterättelsenämnden kan arbeta uppdelad på sektioner. Skatterättelsenämndens mandatperiod är fem kalenderår.

Skattestyrelsen förordnar på framställning av skatteverket en eller flera personer till ordförande i skatterättelsenämnden. Vidare förordnar skattestyrelsen vem av ordförandena som skall vara ordförande för skatterättelsenämnden och vem av ordförandena som skall vara ställföreträdare vid förhinder för en ordförande.

Skatterättelsenämnden har utöver ordföranden minst fyra samt högst sexton andra medlemmar som förordnas av skattestyrelsen på framställning av skatteverket. Varje medlem har en personlig suppleant som skattestyrelsen förordnar. Om nämnden är uppdelad på sektioner, har varje sektion fyra medlemmar utöver ordföranden.

Av medlemmarna i skatterättelsenämnden skall en fjärdedel vara personer som föreslagits av skatteverket, en fjärdedel personer som föreslagits av kommunerna eller, om skatteverkets verksamhetsområde är hela landet, Finlands Kommunförbund, och hälften av medlemmarna personer som föreslagits av olika skattebetalargrupper. De föreslagna personerna skall ha givit sitt samtycke till uppdraget.

Ordföranden för skatterättelsenämnden skall vara väl förtrogen med beskattning. Nämndes medlemmar skall vara förtrogna med beskattning.

Medlemmarna i skatterättelsenämnden för Ålands skattebyrå förordnas från Åland. På skatterättelsenämnden tillämpas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om skatterättelsenämnden.

Om sektionerna, deras ordförande och medlemmar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om skatterättelsenämnden, dess ordförande och medlemmar.

4 a §
Beslutförhet och förfarande i skatte- rättelsenämnden

Skatterättelsenämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens övriga medlemmar är närvarande. Nämnden eller en sektion kan dock, i en sammansättning med ordföranden och en medlem som företräder skattebetalarna, genom enhälligt beslut avgöra ett ärende där skattebeloppet med anledning av ett rättelseyrkande kan ändras med högst 10 000 mark.

Ett ärende som behandlas av en sektion skall överföras till nämnden för avgörande, om nämndens ordförande eller sektionens ordförande eller någon annan sektionsmedlem yrkar det.

I rättelsenämnden avgörs ärenden utan föredragning. På förfarandet i skatterättelsenämnden tillämpas i övrigt 4 b §, lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) och lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Om ordföranden eller en medlem har deltagit i fattandet av skattebeslutet, får han inte behandla ärendet i rättelsenämnden. På jäv för rättelsenämndens ordförande och medlemmar tillämpas dessutom bestämmelserna om jäv i lagen om förvaltningsförfande.

4 b §
Rätt att närvara vid skatterättelsenämndens sammanträden

Skatteförvaltningens behöriga tjänstemän samt av skatterättelsenämnden kallade sakkunniga har rätt att vara närvarande vid nämndens sammanträden och delta i diskussionen. Skatteombudet, den skattskyldige eller utomstående får inte vara närvarande vid sammanträdena, om inte något annat föranleds av 18 och 19 § lagen om förvaltningsförfarande.

4 c §
Närmare bestämmelser om skatte- rättelsenämnden

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om skatterättelsenämnden, dess sektioner, nämndens och sektionernas medlemmar samt förfarandet i nämnden.

13 §
Överföring av beskattningsbehörighet

Om skatteverket har hela landet som tjänsteområde i de ärenden som avses i denna paragraf, är länsrätten i Nylands län behörig länsrätt. På förfarandet vid rättelseyrkande och ändringssökande skall iakttas vad som annars bestäms.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Utan hinder av vad som bestäms i 15 § 3 mom. lagen om skatteförvaltningen (1105/1997) om skatterättelsenämndens mandatperiod, fortsätter uppdraget för skatterättelsenämnder som är verksamma vid utgången av 1997 till den 31 december 1998. Till övriga delar tillämpas lagen från den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Den första mandatperioden för en skatterättelsenämnd som valts enligt denna lag går ut den 31 december 2002.

Ett rättelseyrkande som inte har avgjorts före den 1 januari 1999 överförs för handläggning i en behörig skatterättelsenämnd.

RP 15/1998
StaUB 11/1998
RSv 64/1998

Nådendal den 10 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.