495/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1998

Statsrådets beslut om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 40 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993), sådan den lyder delvis ändrad i lag 63/1995, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms om avfallstransporter i den avfallstransportförordning som avses i 45 § 1 mom. avfallslagen samt i avfallslagen eller vad som bestäms med stöd av dem, skall vid internationella transporter av avfall iakttas vad som bestäms i detta beslut.

2 §
Transport av avfall för återvinning till ett land som omfattas av OECD-beslutet

Annat avfall än sådant som avses i bilaga II till avfallstransportförordningen får för återvinning transporteras från Finland till länder som omfattas av rådets för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) beslut C(92)39 om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall ämnat för återvinning endast om återvinningen är effektiv och ekonomisk då den bedöms enligt bedömningsgrunderna i artikel 7.4 femte strecksatsen i avfallstransportförordningen.

3 §
Transport av avfall för återvinning till ett land som inte omfattas av OECD-beslutet

Till ett land som inte omfattas av OECD-rådets beslut C(92)39 får inte transporteras från Finland för återvinning avfall som uppräknas i bilaga V till avfallstransportförordningen och inte heller problemavfall, även om det inte uppräknats i den nämnda bilagan.

4 §
Transport av avfall till ett annat land för behandling

Avfall får transporteras från Finland till ett annat land för behandling endast om

1) Finland inte har tekniska och ekonomiska förutsättningar eller behövliga behandlingsanläggningar eller -platser för behandling av avfallet på behörigt sätt,

2) behandlingen av avfallet är avsevärt bättre med tanke på miljövården än i Finland,

3) avfallet behandlas på ett sätt som med tanke på miljövården skulle vara godtagbart i Finland men till kostnaderna avsevärt fördelaktigare än i Finland,

4) det är fråga om transport av ett litet parti avfall för att pröva en ny behandlingsmetod eller för annan försöksverksamhet, eller

5) transporten av annat avfall än problemavfall baserar sig på kommunalt avfallshanteringssamarbete mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och om transporten inte strider mot de regionala målen för utvecklande av avfallshanteringen.

5 §
Transport av avfall till Finland för återvinning

Annat avfall än sådant som avses i bilaga II till avfallstransportförordningen får transporteras till Finland för återvinning endast om

1) avfallet lagras och återvinns i en återvinningsanläggning eller på en återvinningsplats i enlighet med de tillståndsvillkor och andra villkor som uppställts för verksamheten,

2) avfallet återvinns utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 180 dygn från mottagandet av avfallet, och

3) återvinningen är effektiv och ekonomisk då den bedöms enligt bedömningsgrunderna i artikel 7.4 femte strecksatsen i avfallstransportförordningen.

6 §
Transport av avfall till Finland för behandling

Avfall får transporteras till Finland för behandling endast om

1) avfallet lagras och behandlas i en behandlingsanläggning eller på en behandlingsplats i enlighet med de tillståndsvillkor och andra villkor som uppställts för verksamheten,

2) behandlingen av avfall som uppkommer i Finland inte förhindras eller fördröjs till följd av avfallstransporten, och

3) avfallet behandlas utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 180 dygn från mottagandet av avfallet.

Avfall får dock inte transporteras till Finland för behandling på följande platser eller med följande förfaranden som avses i bilaga 6 till avfallsförordningen (1390/1993):

1) deponering i eller på marken (D 1) eller på särskilt planerade avstjälpningsplatser (D 5) eller förbränning (D 10) på andra platser än i anläggningar som är specialiserade på förbränning av problemavfall, förutom om transporten av annat avfall än problemavfall baserar sig på kommunalt avfallshanteringssamarbete mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och om transporten inte strider mot de regionala målen för utvecklande av avfallshanteringen,

2) biologisk behandling (D 8) eller fysikalisk-kemisk behandling (D 9) om den fortsatta behandlingen av det avfall som uppstår vid behandlingen försvårar behandlingen av avfall som uppkommer i Finland, eller

3) behandling i markbädd (D 2), djupinjicering (D 3), invallning (D 4), utsläpp till vatten (D 6) eller hav (D 7), förbränning till havs (D 11) eller permanent lagring (D 12).

7 §
Transport av avfall för vissa återvinningseller behandlingsförfaranden

Utöver vad som bestäms i detta beslut får avfall transporteras till eller från Finland för de återvinningsförfaranden R 12 eller R 13 som avses i bilaga 5 till avfallsförordningen eller för de behandlingsförfaranden D 13, D 14 eller D 15 som avses i bilaga 6 till avfallsförordningen endast om uppgifter om det slutliga återvinningsförfarandet R 1― R 10 eller behandlingsförfarandet D 1― D 12 har lämnats i den anmälan som gjorts om avfallstransporten och om transporten till ett sådant förfarande kan godkännas med stöd av de bestämmelser som är i kraft.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut av den 15 september 1995 om en temporär riksomfattande avfallsplan som gäller avfallstransporter (1127/1995).

Detta beslut tillämpas inte på avfallstransporter som godkänts av Finlands miljöcentral eller som har anmälts till centralen innan detta beslut har trätt i kraft.

Helsingfors den 2 juli 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Miljövårdsråd
Matti Vehkalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.