492/1998

Utfärdat i Helsingfors den 29 juni 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 och 9 § i sitt beslut av den 31 december 1994 om register för fiskerinäringen (1575/1994),

sådana de lyder i beslut 798/1997, samt

fogat ett nytt 2 mom. till 4 §, varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och ett nytt 3 mom. till 10 § som följer:

3 §
Uppgifter som skall införas i registret

I fiskefartygsregistret antecknas i kommissionens förordning (EG) nr 109/94 om gemenskapens register över fiskefartyg avsedda uppgifter om fartyget och den fiskelicens som fartyget beviljats och som avses i rådets förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser. I registret antecknas om insjöfartyg de uppgifter som nämns i 8 § 1 mom. förordningen om båttrafik (152/1969). I registret antecknas dessutom fiskefartygsägarens och -innehavarens eller, om de är flera, envar ägares och innehavares namn, yrke, personbeteckning, språkkod, hemadress, telefonnummer och ägarandel.

4 §
Gruppering

Fiskefartygen indelas i fem grupper enligt det huvudsakliga användningssättet vid fiske enligt följande:

1) M 1: pelagiska trålare,

2) M 2: bottentrålare,

3) M 3: fartyg med passiva redskap,

4) M 4: fartyg som bedriver småskaligt kustfiske, samt

5) S: insjöfartyg.

Användningssättet vid fiske för fartyg som hör till grupperna 1―4 bestäms i kommissionens beslut (EG) nr 130/98 om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland. Fartyg som hör till grupp 5 får endast användas på insjöar. Ett fiskefartyg får användas för sådant fiske som har bestämts för den grupp i vilken fartyget placerats.

5 §
Registrering

Fartygets ägare skall innan fartyget tas i bruk för fiske ansöka om att det upptas i fiskefartygsregistret. Till ansökan skall fogas en till riktigheten styrkt kopia av en handling som visar överföringen av äganderätten samt, i fråga om fartyg som skall besiktas, även kopior av gällande besiktningsinstrument.

Om fartyget är minst 15 meter långt skall fartyget innan det tas i bruk för fiske även införas i det fartygsregister som avses i fartygsregisterlagen (512/1993). I fartygsregistret kan även ett mindre fartyg införas, om det är minst 10 meter långt.

6 §
Registerutdrag och fiskelicens

Över införandet av ett fiskefartyg i registret utfärdas ett registerutdrag, som samtidigt tjänar som fiskelicens. Registerutdraget skall finnas ombord på fiskefartyget.

9 §
Avförande ur fiskefartygsregistret

Ett fartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grundval av anmälan av ägaren. Om fartyget har förstörts, skrotats, överlåtits till utlandet eller permanent börjat användas för något annat ändamål än fiske, kan fartyget avföras ur registret utan anmälan. På samma sätt kan ur registret avföras ett sådant fartyg som utan giltigt skäl inte har använts för fiske under föregående kalenderår eller ett sådant fartyg som hör till de fartyg som skall besiktas, om det inte har gällande besiktningsinstrument. Registerföraren skall bereda sakägaren tillfälle att bli hörd innan beslut fattas. En fiskelicens som beviljats fartyget förfaller i och med att fartyget avförs ur registret.

Ett insjöfartyg avförs ur fiskefartygsregistret på grundval av anmälan av ägaren. Ett insjöfartyg kan avföras ur registret om det har förstörts eller utan giltigt skäl inte har använts för fiske under föregående kalenderår. Registerföraren skall bereda sakägaren tillfälle att bli hörd innan beslut fattas.

10 §
Skyldighet att göra anmälan om ändringar till fiskefartygsregistret och justering av uppgifterna i fiskefartygsregistret

Om fartyget överförs från en i 4 § avsedd grupp till en annan samt om fartygets bruttodräktighet (BT) och maskineffekt (kW) utökas skall fartyget registreras på nytt. Registreringen kan utföras inom de gränser som är tillåtna enligt den fleråriga strukturplanen för fiskerisektorn. Då skall 5 och 5 a § iakttas.


Detta beslut träder i kraft den 6 juli 1998.

Helsingfors den 29 juni 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Specialplanerare
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.