472/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1386/1997, och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1391/1995, ett nytt 3 mom. samt till 5 §, sådan den lyder i lagar 932/1993 och 1573/1995, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Bestämmelserna om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som får dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) eller ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. i denna paragraf samt på ett sådant samfund med hemort i en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ett fast driftställe i Finland till vilket de aktier som avkastar dividenden faktiskt är knutna. Bestämmelserna tillämpas också på delägare i en sammanslutning som avses i inkomstskattelagen, om den dividend eller i 35 § 5 mom. inkomstskattelagen avsedda dividendersättning som sammanslutningen får och den ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.

4 §

Vad som bestäms i denna paragraf och i 5 § tillämpas på förtäckt dividend som avses i 29 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Till förtäckt dividend ansluten gottgörelse tillgodoräknas dock inte en fysisk person eller ett dödsbo som är dividendtagare till ett större belopp än skatten på förvärvsinkomsterna för skatteåret.

5 §

Vad som bestäms i 3 mom. tillämpas inte på gottgörelse som grundar sig på förtäckt dividend. Om den skattskyldige under skatteåret har rätt till gottgörelse även på basis av annan inkomst än förtäckt dividend, tillgodoräknas dividendtagaren vid tillämpningen av 1 mom. först den gottgörelse som erhållits på basis av annan inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999. Lagens 1 § 4 mom. tillämpas dock redan vid beskattningen för 1998.

RP 26/1998
StaUB 13/1998
RSv 66/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.