464/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om högskolornas examenssystem

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett utlåtande för universitetets del föreskrivs på föredragning av undervisningsministern:

1 §
Högskoleexamina

Högskoleexamina är

1) lägre och högre högskoleexamina som avläggs vid de universitet som avses i 2 §, licentiatexamina och doktorsexamina som avläggs som påbyggnadsexamina samt de övriga påbyggnadsexamina som nämns i 7 §,

2) examina som avläggs vid Försvarshögskolan och de övriga examina som avses i 8 §, samt

3) yrkeshögskoleexamina som avläggs vid yrkeshögskolor och temporära yrkeshögskolor.

2 §
Universitet

De universitet som avses i denna förordning är

1) Helsingfors universitet, jämte Svenska social- och kommunalhögskolan som hör till universitetet

Joensuu universitet, tidigare Joensuu högskola

Jyväskylä universitet, tidigare Pedagogiska högskolan i Jyväskylä

Kuopio universitet, tidigare Kuopio högskola

Lapplands universitet, tidigare Lapplands högskola

Tammerfors universitet, tidigare Yhteiskunnallinen Korkeakoulu

Uleåborgs universitet

Vasa universitet, tidigare Vasa högskola och Vasa handelshögskola

Åbo Akademi

Åbo universitet

Helsingfors handelshögskola, tidigare Kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Åbo handelshögskola

Tammerfors tekniska högskola

Tekniska högskolan

Villmanstrands tekniska högskola

Bildkonstakademin

Konstindustriella högskolan

Sibelius-Akademin

Teaterhögskolan.

3 §
Högskolor

De högskolor som avses i denna förordning är

1) Försvarshögskolan, tidigare krigshögskolan, kadettskolan, sjökrigsskolan och flygkrigsskolan, vilka hör till försvarsmakten,

2) yrkeshögskolorna, vilka är

Arcada ― Nylands svenska yrkeshögskola

Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu ― Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ― Mellersta Österbottens yrkeshögskola

Lahden ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Svenska yrkeshögskolan

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu ― Åbo yrkeshögskola, samt

3) de temporära yrkeshögskolorna, vilka är

Espoon-Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu, tidigare Vantaan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Etelä-Karjalan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Itä-Uudenmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu ― Östra Nylands temporära yrkeshögskola vid Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi

Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson väliaikainen ammattikorkeakoulu, tidigare Kotkan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan väliaikainen ammattikorkeakoulu

Temporära yrkeshögskolan Sydväst

Vaasan väliaikainen ammattikorkeakoulu ― Vasa temporära yrkeshögskola

Varsinais-Suomen väliaikainen ammattikorkeakoulu

Väliaikainen Diakonia-ammattikorkeakoulu ― Temporära Diakoniyrkeshögskolan

Väliaikainen humanistinen ammattikorkeakoulu

Yrittäjien väliaikainen ammattikorkeakoulu.

Till yrkeshögskolorna räknas förutom dem som nämns i 1 mom. 2 punkten också Polisyrkeshögskolan, som lyder under inrikesministeriet.

4 §
Tidigare högskolor

Högskolor som är jämställbara med de universitet som uppräknas i 2 § har tidigare varit Veterinärmedicinska högskolan, Handelshögskolan vid Åbo Akademi samt Svenska social- och kommunalhögskolan, tidigare Svenska Medborgarhögskolan.

De yrkeshögskolor som nämns i 3 § 1 mom. 2 punkten har tidigare varit temporära yrkeshögskolor. Arcada ― Nylands svenska yrkeshögskola har också benämnts Nylands temporära svenska yrkeshögskola. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu ― Helsingfors yrkeshögskola för företagsekonomi har också benämnts Helsingin väliaikainen liiketalouden ja hallinon ammattikorkeakoulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ― Mellersta Österbottens yrkeshögskola har också benämnts Kokkolan väliaikainen ammattikorkeakoulu. Svenska yrkeshögskolan har också benämnts Vasa temporära tekniska yrkeshögskola.

5 §
Lägre högskoleexamina

Lägre högskoleexamina är

1) kandidatexamen i humanistiska vetenskaper, kandidatexamen i naturvetenskaper, rättsnotarieexamen, socionomexamen och farmaceutexamen som avlagts enligt förordningen om farmaceutiska examina (246/1994),

2) agronomie- och forstkandidatexamen, ekonomie kandidatexamen, förvaltningskandidatexamen, kandidatexamen i bildkonst, kandidatexamen i danskonst, kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper, kandidatexamen i hälsovetenskaper, kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, kandidatexamen i samhällsvetenskaper, kandidatexamen i teaterkonst, konstkandidatexamen, musikkandidatexamen, pedagogie kandidatexamen, politices kandidatexamen, psykologie kandidatexamen och teologie kandidatexamen, vilka avläggs enligt förordningar som givits efter den 1 januari 1994, samt

3) följande examina som avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser:

akademisk sekreterarexamen

allmän försäkringsexamen

biblioteksexamen

bildkonstexamen

diplomekonomexamen

diplomkorrespondentexamen

ekonomexamen som har avlagts enligt bestämmelser som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/1977) trädde i kraft

ekonomisk-administrativ examen

examen för ortodoxa kyrkosamfundets kantorer

examen i samhällskunskap

examen vid skådespelarkurs

examen vid yrkesskådespelarkurs

fångvårdsexamen

förvaltningstjänstemannaexamen

gymnastiklärarexamen

journalistexamen

juridisk diplomexamen

kandidatexamen i fysisk fostran

kommunalexamen

korrespondentexamen

lägre rättsexamen

lärarkandidatexamen

medicine kandidatexamen

odontologie kandidatexamen

operasångarexamen

redaktörsexamen

skattetjänstemannaexamen

socialförsäkringsexamen

socialvårdsexamen

teaterexamen

ungdomsarbetsexamen

ungdomsledarexamen

veterinärmedicine kandidatexamen

vicenotarieexamen.

6 §
Högre högskoleexamina

Högre högskoleexamina är

1) agronomie- och forstmagisterexamen, ekonomie magisterexamen, filosofie magisterexamen, förvaltningsmagisterexamen, konstmagisterexamen, magisterexamen i bildkonst, magisterexamen i danskonst, magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper, magisterexamen i hälsovetenskaper, magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, magisterexamen i samhällsvetenskaper, magisterexamen i teaterkonst, musikmagisterexamen, pedagogie magisterexamen, politices magisterexamen, psykologie magisterexamen och teologie magisterexamen,

2) farmacie kandidatexamen, filosofie kandidatexamen, juris kandidatexamen, kandidatexamen i ekonomiska vetenskaper, kandidatexamen i förvaltningslära, kandidatexamen i hälsovård, pedagogie kandidatexamen, politices kandidatexamen och Sacri ministerii kandidatexamen samt arkitektexamen, diplomingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen och provisorsexamen,

3) agronomie- och forstkandidatexamen, danskonstkandidatexamen, ekonomie kandidatexamen, förvaltningskandidatexamen, kandidatexamen i de administrativa vetenskaperna, kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper, kandidatexamen i gymniska vetenskaper, kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper, kandidatexamen i samhällsvetenskaper, konstkandidatexamen, musikkandidatexamen, psykologie kandidatexamen, sociologie kandidatexamen, teaterkonstkandidatexamen och teologie kandidatexamen, vilka har avlagts enligt bestämmelser som givits före den 1 januari 1994,

4) medicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen och veterinärmedicine licentiatexamen, samt

5) följande examina som avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser:

agronomexamen

diplomexamen vid Sibelius-Akademin

ekonomexamen enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/1977)

högre rättsexamen

skogsexamen

skogsvårdsexamen

slutexamen vid bildkonstakademin

slutexamen vid konstindustriella högskolan

statsvetenskaplig ämbetsexamen

teologisk dimissionsexamen

trädgårdsagronomexamen.

7 §
Påbyggnadsexamina vid universiteten

Påbyggnadsexamina vid universiteten är doktorsexamina och licentiatexamina, med undantag för medicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen och veterinärmedicine licentiatexamen. Påbyggnadsexamina är också specialläkarexamen, specialtandläkarexamen och specialveterinärexamen.

Lärdomsprov som enligt tidigare gällande bestämmelser berättigar till doktorsgrad motsvarar doktorsexamen.

8 §
Examina vid Försvarshögskolan och vissa officersexamina

Officersexamen som har avlagts enligt förordningen om Försvarshögskolan (668/1992) samt officersexamen som har avlagts enligt 16 och 18 § förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem, sådana dessa lagrum lyder i förordning 908/1991, är högre högskoleexamen.

Officersexamen som har avlagts vid kadettskolan, sjökrigsskolan och flygkrigsskolan enligt de bestämmelser som gällde innan de bestämmelser som nämns i 1 mom. trädde i kraft, motsvarar en lägre högskoleexamen.

Påbyggnadsexamina vid Försvarshögskolan är generalstabsofficersexamen, som motsvarar minst en högre högskoleexamen, och doktorsexamen i militärvetenskaper.

9 §
Yrkeshögskoleexamina

Yrkeshögskoleexamina är

yrkeshögskoleexamen i diakoni

yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi

yrkeshögskoleexamen i hantverk och konstindustri

yrkeshögskoleexamen i hälsovård

yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området

yrkeshögskoleexamen i idrott

yrkeshögskoleexamen i jord- och skogsbruk

yrkeshögskoleexamen i konservering

yrkeshögskoleexamen inom det kulturella området

yrkeshögskoleexamen inom laboratoriebranschen

yrkeshögskoleexamen i mediekultur och bildkonst

yrkeshögskoleexamen i musik

yrkeshögskoleexamen i sjöfart

yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen

yrkeshögskoleexamen inom det sociala området

yrkeshögskoleexamen i teater och dans

yrkeshögskoleexamen i teknik

yrkeshögskoleexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen

yrkeshögskoleexamen i ungdomsarbete och fritidsverksamhet.

Den polisbefälsexamen som avläggs vid Polisyrkeshögskolan är en yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskoleexamina är också följande examina som avlagts enligt tidigare beslut av undervisningsministeriet:

1) yrkeshögskoleexamen för byggnadsarkitekt, inom beklädnadsbranschen, för ingenjör, för miljöbyggare, inom miljöbyggnad samt inom säkerhetsbranschen,

2) yrkeshögskoleexamen för datanom, för företagsverksamhet, för internationell företagare samt för merkonom,

3) yrkeshögskoleexamen för artenom, i bildkonst, i bildkonst och media, för bildkonstnär, inom hantverk och konstindustri, inom mediekultur och bildkonst samt för konservator,

4) yrkeshögskoleexamen i fritidsverksamhet samt för idrottsinstruktör,

5) yrkeshögskoleexamen inom kosthållsoch ekonomibranschen samt i turism,

6) yrkeshögskoleexamen i diakoni och fostran, inom hälsovård, det sociala området och fostran, i rehabilitering samt inom det sociala och kulturella området,

7) yrkeshögskoleexamen för agrolog, för hortonom samt för skogsbruksingenjör.

10 §
Behörighet som examen medför

När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras högskoleexamen, vid högskola avlagd examen, slutexamen vid högskola eller lägre högskoleexamen, uppfylls detta behörighetsvillkor av den som har avlagt

1) lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen,

2) licentiatexamen eller doktorsexamen, eller

3) en sådan examen som avses i 8 §.

När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras högre högskoleexamen uppfylls detta behörighetsvillkor också av den som har avlagt doktorsexamen eller en sådan licentiatexamen som hör till påbyggnadsexamina. När det för en offentlig tjänst eller uppgift fordras licentiatexamen som avlagts som påbyggnadsexamen uppfylls detta behörighetsvillkor också av den som har avlagt doktorsexamen.

De lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad medför samma behörighet som doktorsexamen.

11 §
Behörighet som studieprestation medför

När behörighetsvillkor för en offentlig tjänst eller uppgift är akademiskt vitsord eller andra högskolestudier motsvarar följande studieprestationer varandra:

1) vitsordet laudatur och en studiehelhet om minst 55 studieveckor, vilka avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid ett sådant universitet som avses i 2 § eller en sådan högskola som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten,

2) vitsordet cum laude approbatur och en studiehelhet om minst 35 studieveckor, vilka avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet eller högskola, samt

3) vitsordet approbatur och en studiehelhet om minst 15 studieveckor, vilka avlagts inom samma vetenskaps- eller studieområde vid universitet eller högskola.

12 §
Specialiseringsstudier

Universitetens specialiseringsstudier är studier som kompletterar examenssystemet och främjar utvecklingen i yrket och som universiteten ordnar i form av fortbildning omfattande minst 20 studieveckor för dem som avlagt högskoleexamen och för andra med tillräckliga studieförutsättningar. Dessa specialiseringsstudier är inte sådana studier vars mål bestäms i förordningarna om universitetsexamina.

Yrkeshögskolornas specialiseringsstudier är fortbildningsprogram som leder till yrkesinriktade påbyggnadsexamina eller andra omfattande fortbildningsprogram som kompletterar examenssystemet, främjar utvecklingen i yrket och som ordnas för dem som avlagt högskoleexamen eller examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå och för andra med tillräckliga studieförutsättningar. Bestämmelser om deras omfattning ingår i förordningen om yrkeshögskolestudier (256/1995).

Universitetet eller yrkeshögskolan ger betyg över specialiseringsstudierna.

Undervisningsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om specialiseringsstudierna.

13 §
Specialiseringsstudier i hälsovård

Sådan utbildning som avses i 6 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och i 2 § 2 och 3 mom. förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) kan utöver de utbildningar som föreskrivs genom förordning ordnas som sådana specialiseringsstudier som avses i 12 § enligt vad som bestäms genom beslut av undervisningsministeriet efter att social- och hälsovårdsministeriet blivit hört.

14 §
Specialiseringsstudier som införs i register

Över specialiseringsstudier som godkänts på basis av utvärdering förs register.

Specialiseringsstudier som ordnas av universitet eller yrkeshögskolor kan på ansökan av den som ordnar studierna utvärderas och på basis av utvärderingen godkännas för införande i ett register som specialiseringsstudier. Om utvärdering och registrering bestäms i förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995).

Undervisningsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om godkännande för registrering och om förande av registret.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998. Det register som avses i 14 § 1 mom. inrättas dock från den 1 januari 1999.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 11 mars 1994 om högskolornas examenssystem (203/1994).

Utan hinder av 12 § 1 och 2 mom. omfattar specialiseringsstudierna också den utbildning som universiteten och yrkeshögskolorna före denna förordnings ikraftträdande har ordnat som specialiseringsstudier.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.