455/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om förbättrande av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av 6 a och 6 b § lagen om pension för arbetstagare (395/1961), 7 och 7 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), 12 a och 12 b § lagen om sjömanspensioner (72/1956) och 5 a och 5 b § lagen om statens pensioner (280/1966) samt 4 § 4―8 mom. och 4 a § i den kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga räknas återstående tid inte såsom till pension berättigande på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande som har fortgått högst tio månader, om

1) rätt till återstående tid enligt nämnda lagar och punkter i pensionsstadgan gäller på grundval av något annat arbets- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet då nämnda arbets- eller tjänsteförhållande, som fortgått högst tio månader, börjar,

2) arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har fyllt minst 55 år då nämnda arbets- eller tjänsteförhållande, som fortgått högst tio månader, börjar,

3) arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren har varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån minst 30 dagar såväl efter det att ett sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller en sådan företagarverksamhet som avses i 1 punkten och som berättigar till återstående tid har upphört efter den 1 januari 1998 och

4) det arbets- eller tjänsteförhållande enligt 1 punkten som har fortgått högst tio månader har börjat efter den arbetslöshetstid som avses i 3 punkten; dessutom förutsätts att arbetsförhållandet upphör tidigast efter den 30 juni 1998 eller börjar senast den 31 december 2000.

Arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren skall förete en utredning om den i 1 mom. 3 punkten avsedda arbetslöshetstiden i samband med pensionsansökan.

2 §

Ett arbets- eller tjänsteförhållande enligt 1 §, som har fortgått högst tio månader, beaktas inte då de 360 eller 540 dagar som avses i de lagar och de punkter i pensionsstadgan som nämns i 1 § beräknas.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och gäller till den 31 december 2000.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka gäller att pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande.

Denna lag skall dock efter sin giltighetstid fortfarande tillämpas på sådana arbets- och tjänsteförhållanden enligt 1 § som har fortgått högst tio månader och börjat under lagens giltighetstid.

Denna lag tillämpas dock inte om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren vid pensioneringstidpunkten enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag saknar rätt till återstående tid på grundvalen av något annat arbets- eller tjänsteförhållande eller någon annan företagarverksamhet.

RP 73/1998
ShUB 9/1998
RSv 59/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.