450/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) 1 § 1 mom., 1 a §, 2 § 3 mom., 3 § och 6 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 636/1991, 1 a § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1142/1993 och 3 § sådan den lyder i lag 77/1995, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 597/1990, som följer:

1 §

Det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) kan enligt denna lag bevilja statsgarantier som säkerhet för krediter vilka har beviljats företag som bedriver industriell eller därmed jämförlig produktionsverksamhet för finansiering av investeringar i vattenvård, luftvård och utnyttjande av avfall (inhemska miljövårdsinvesteringar).


1 a §

Specialfinansieringsbolaget kan enligt denna lag bevilja statsgarantier och exportgarantier för finansiering av investeringar utomlands som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland (utländska miljövårdsinvesteringar).

2 §

Specialfinansieringsbolaget kan dock kräva att en säkerhet som bolaget har godkänt skall ställas för garantikrediten.

3 §

Innan statsgaranti beviljas för inhemska miljövårdsinvesteringar skall specialfinansieringsbolaget inhämta den regionala miljöcentralens utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är i fråga om främjande av miljövården och avfallsåtervinningen. I fråga om de utländska miljövårdsinvesteringar som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland skall utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är inhämtas hos miljöministeriet och handels- och industriministeriet samt utlåtande om hur ändamålsenlig investeringen är hos utrikesministeriet.

6 §

Om de statsgarantier som avses i denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/1963).Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

De åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.