445/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om sådan kredit- och borgensverksamhet och annan finansiell verksamhet hos det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) som har som mål att grunda, utveckla och förstora i synnerhet små och medelstora företag samt att förbättra deras verksamhetsbetingelser.

Om de förbindelser som bolaget ger bestäms dessutom i lagen om exportgaranti (479/1962), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973), lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

2 §
Inriktning av verksamheten

Med iakttagande av de mål som avses i 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolag kan bolagets krediter, borgen och andra finansiella tjänster inriktas på utövande av näringsverksamhet samt, för främjandet av detta syfte, också på en kommun. Bolaget kan dock inte inrikta dessa finansiella tjänster på egentligt jord- och skogsbruk och inte heller på byggnadsrörelse. Minuthandeln och trafiken kan vara föremål för bolagets verksamhet endast till den del som det är fråga om ett turismprojekt. Ett tjänsteföretag vars verksamhet grundar sig på regional eller lokal efterfrågan kan vara föremål för bolagets verksamhet, förutsatt att företaget producerar tjänster som är behövliga för näringsverksamheten. Utan hinder av bestämmelserna i detta moment kan bolaget inrikta den borgens- och serviceverksamhet som avses i 4 och 5 § på investeringar och utvecklingsprojekt i andra företag än sådana som utövar egentligt gårdsbruk samt bevilja krediter för småföretagsverksamhet med undantag för egentligt gårdsbruk.

Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag. Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl.

I denna lag avses med ett litet och ett medelstort företag ett företag som definieras i kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag och som har färre än 250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner ecu eller motsvarande belopp i mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner ecu eller motsvarande belopp i mark och som uppfyller kriteriet på oberoende och de övriga kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen.

3 §
Bolagets kreditverksamhet

Bolaget kan ge krediter och arrangera annan finansiering. Bolaget kan också utöva sådan verksamhet där det i egenskap av den som erbjuder finansiering skaffar egendom eller rätt som finansieringstagaren anvisar, och hyr ut den till finansieringstagaren (finansieringsleasing). Finansieringen kan beviljas utan betryggande säkerhet eller helt utan säkerhet.

4 §
Bolagets borgensverksamhet

Bolaget kan ställa borgen som säkerhet för krediter eller ansvarsförbindelser. Borgen kan beviljas som proprieborgen, fyllnadsborgen eller någon annan ansvarsförbindelse. För att minska den förlustrisk som sammanhänger med borgen kan säkerheter eller säkerhetsarrangemang som inte behöver vara betryggande förutsättas.

Som säkerhet för en sådan kredit som ett kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör eller beställare för finansieringsarrangemang i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är kredittagare. För beviljande av borgen för en sådan kredit skall handels- och industriministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 200 miljoner mark.

Bolagets borgen kan ges som säkerhet för en borgenskredit, kapital, ränta och andra betalningsprestationer som stämmer överens med kreditvillkoren samt som motsäkerhet för borgen som skall ställas som säkerhet för en borgenskredit eller en ansvarsförbindelse. Borgen kan täcka hela eller en del av den förlustrisk som sammanhänger med en borgenskredit eller en ansvarsförbindelse.

Staten svarar för den borgen som bolaget beviljar och som avses i denna lag, om bolaget vid ett lagenligt förfarande konstateras vara insolvent och oförmöget att betala sina förbindelser när de förfaller till betalning.

5 §
Bolagets serviceverksamhet

Bolaget kan utföra undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag och bedriva verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahålla tjänster och rådgivning.

6 §
Omständigheter som skall beaktas i kreditoch borgensverksamheten

När krediter ges och borgen ställs skall det beaktas vilken betydelse den verksamhet som skall finansieras har för den allmänna ekonomiska utvecklingen och en ändamålsenlig regional placering samt för främjandet av sysselsättningen. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid vilka ekonomiska förutsättningar kredit- eller borgenstagarens verksamhet har och hur utvecklingsbar den är samt vid företagsledningens eller den enskilda näringsidkarens förmåga att sköta företaget med framgång.

När krediter ges och borgen ställs skall de mål om vilka bestäms i lagen om regional utveckling (1135/1993) beaktas samt i tillämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som i lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997) har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin verksamhet som avses i denna lag beakta utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.

När krediter ges och borgen ställs skall verksamheten inriktas på att korrigera de brister som förekommer i utbudet på finansiella tjänster. Dessutom skall det beaktas vilka möjligheter bolaget och andra parter som bjuder ut finansiella tjänster har att sinsemellan fördela den risk för förluster som sammanhänger med nämnda finansieringsverksamhet.

7 §
Borgen för de lån som bolaget har upptagit

Statsrådet har rätt att utan att kräva motsäkerheter men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen som säkerhet för de inhemska och utländska lån som bolaget har upptagit och för att de villkor som har överenskommits i dem uppfylls. I detta syfte får lån samtidigt vara utestående till ett kapital på totalt högst 7 miljarder mark. Motvärdet av ett lån som har beviljats i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan i fråga vid den tidpunkt när borgen ställdes.

8 §
Statens förbindelser

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer ge bolaget förbindelser om att

1) staten årligen, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd som till storleken beviljas regionalt graderat på stödområde I och II inom utvecklingsområdet samt på strukturomvandlingsområdet vilka avses i 7 § lagen om regional utveckling (regionalt räntestöd),

2) staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som skall ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd),

3) staten ersätter bolaget för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer i den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd för kredit- och borgensförluster), samt att

4) staten ersätter bolaget för de kostnader som förorsakas av tjänster som definieras särskilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd).

Grunden för det räntestöd som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är den kreditstock som bildas av de krediter som bolaget årligen beviljar och som avses i nämnda punkter. I statsbudgeten bestäms årligen om det maximibelopp av sådan finansering som bolaget beviljar under året i fråga och för vilken räntestöd beviljas under de år som följer på bevillningsåret. Statsrådets förbindelse om räntestöd kan gälla en viss tid.

Kapitalet av de krediter och den borgen som avses i 3 och 4 § och som omfattas av den förbindelse som avses i 1 mom. 3 punkten får samtidigt vara utestående till ett belopp av totalt högst 13,55 miljarder mark.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.